Inhoud

Literatuur

Zie verder over de historische ontwikkeling:

 • H.J.M. Havekes, Functioneel decentraal waterbestuur. Borging, bescherming en beweging. De institutionele omwenteling van het waterschap in de afgelopen vijftig jaar, Den Haag, 2008
 • B. Dolfing, “Tijd voor kwaliteit: wetgever, waterschap en de waterkwaliteitszorg 1900-1970”, in: Waterstaatsgeschiedenis, 2001 (1), pp. 21-32
 • J. Ph. De Monté Ver Loren en J.E. Spruit., Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rechterlijke organisatie in de Noorderlijke Nederlanden tot de Bataafse omwenteling, Deventer, 2000
 • B. Dolfing, “Commissarissen hoogheemraden in het Haarlemmerkwartier: professionalisering in bestuur en beheer”, in: L. Giebels (red.), Zeven eeuwen Rijnlandse uitwateringen in Spaarndam en Halfweg. Van beveiliging naar beheersing, Hilversum, 1994
 • G.J. van der Ven, Leefbaar laagland. Geschiedenis van de waterbeheersing en de landaanwinning in Nederland, Utrecht, 1993
 • J.C.N. Raadschelders en Th.A.J. Toonen (red.), Waterschappen in Nederland. Een bestuurskundige verkenning van de institutionele ontwikkeling, Hilversum, 1993
 • E. Schultz, Waterbeheersing van de Nederlandse droogmakerijen, Lelystad, 1992
 • J.C.N. Raadschelders, “Passies overheersen het debat over dijkverzwaring“, De Volkskrant, 13 augustus 1992
 • H. van der Linden, “De Nederlandse waterhuishouding en waterstaatsorganisatie tot aan de moderne tijd”, in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 1988 (4), pp. 534-553
 • A.F.A. Korsten en Th.A.J. Toonen, Bestuurskunde, Leiden, 1988
 • G.H. Keunen, “Waterbeheersing en de ontwikkeling van de bemalingstechniek in West-Nederland. De historische ontwikkeling van poldermolens en gemalen tot heden”, in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 1988 (4), pp. 571-606
 • J.P.C.M. van Hoof, “Met een vijand als bondgenoot. De rol van het water bij de verdediging van het Nederlandse grondgebied tegen een aanval over land”, in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 1988 (4), pp. 622-651
 • G.J. Borger, “De bedreiger bedreigd. De wisselwerking tussen menselijke invloed en natuurlijke processen in de bewoningsgeschiedenis van een waterrijk gebied”, in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 1988 (4), pp 522-533
 • B. de Goede, Het waterschap, recht en werking, Deventer, 1982
 • H. van der Linden, Zeventuig, Oegstgeest, 1978.
Scroll naar top