Literatuur van en over nationale politici vanaf 1848

Naast werken over individuele politici zijn er ook een aantal werken die betrekking hebben op groepen politici:

 • M.H. Leyenaar, Hare Excellentie. 60 jaar vrouwelijke ministers in Nederland, Bert Bakker, Amsterdam, 2016
 • A. Gualthérie van Weezel, De smaak van macht. Gesprekken met oud-premiers, Schoorl, 2011
 • W. van Scherrenburg, Mannen op het Binnenhof. Interviews met mannelijke politici, Amsterdam, 2007
 • M. de Jong, De Friese maffia. 296 Friese politici in Den Haag, Leeuwarden, 2007
 • T. Brader en M. Vuijsje, Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen, Amsterdam, 1999
 • F. Bolkestein, E.M.H.H. Hirsch Ballin en M.A.M. Wöltgens, Poldergeest, Amsterdam, 1998. 

Aalberse P.J.M. (1871-1948). RK (RKSP): Lid TK 1903-1916, 1925-1937; minister 1918-1925

 • J.P. Gribling, P.J.M. Aalberse, 1871-1948, Utrecht, 1961
 • R.A. Fockema, Minister Aalberse en zijn tijd, Hilversum, 1925.

Aantjes W. (1923- ). Prot. (ARP): Lid TK 1959-1978

 • W. Aantjes, Maar de meeste van deze is de A. Herfstdagboek, Amsterdam, 2004
 • R.H. Bouwman, De val van een bergredenaar. Het politieke leven van Willem Aantjes, Amsterdam, 2002
 • H.J. Langeveld, Een zwarte bladzij met witte plekken: De bevindingen van de Commissie van Drie en de bijzondere Kamercommissie-Patijn in het licht van nieuwe gegevens omtrent de zaak-Aantjes, z.p., 1992
 • N. van Nieuwenhuysen, „…van bijkomstig belang”: Nieuwe gegevens rond het oorlogsverleden van mr. W. Aantjes, Meppel, 1981
 • Rapport van de bijzondere Kamercommissie van onderzoek naar kennis omtrent gedragingen van mr. W. Aantjes tijdens de Tweede Wereldoorlog, Den Haag, 1971, Handelingen Tweede Kamer, 1978-1979, Bijlage 15.626
 • R. Vermaas, Willem Aantjes, Amsterdam, 1977.

Abma H.G. (1917-1992). Prot. (SGP): Lid TK 1963-1981

 • G. Holdijk, Dominee in de politiek: Het Tweede Kamerlidmaatschap van ds. H.G. Abma, 1963-1981, ’s-Gravenhage, 1982

Agt A.A.M. van (1931- ). RK (KVP/CDA): Minister 1971-1982; lid TK 1982-1983

 • A.A.M. van Agt, Een schreeuw om recht. De tragedie van het Palestijnse volk, Amsterdam, 2009
 • J. van Merriënboer, P. Bootsma en P. van Griensven, Van Agt biografie. Tour de force, Amsterdam, 2008
 • A. Koster, De eenzame fietser. Insiders over de politieke loopbaan van Dries van Agt (1971-1982), Culemborg, 2008
 • Dagboekaantekeningen van A. van Agt,. Speciale uitgave van Vrij Nederland, Amsterdam, 1982
 • H. Wiegel e.a., Adieu Dries: Overpeinzingen bij het afscheid van een liefhebber in de politiek, Bussum, 1982
 • K. Fontein, Van Agt in alle staten, een fotoverslag, met commentaar van Dries van Agt, Amsterdam, 1981
 • D. Bruynesteyn, Dries op de fiets: 80 étappes uit een politieke tour de force. Cartoons, Bussum, 1981
 • D. ten Berge (verz.), Sapristi! Van Agt: Opmerkelijke, komische en bizarre uitspraken van een regeringsleider, met illustraties van Jos Collignon, z.p., 1981
 • J. Tromp, P. Witteman, Voor de duvel niet bang: Mr. Dries van Agt van weerzin tot wellust, Haarlem, 1980 [6e dr. 1981]
 • G. Puchinger, In gesprek met het kabinet-Van Agt, Kampen, 1980
 • H.J.A. Hofland, Twee helden uit de jaren zeventig, Amsterdam, 1979
 • F. Verbakel, Van Agt aan de macht, of Hoe dat tweede kabinet-Den Uyl er toch niet kwam, Leiden, 1978. 

Albarda J.W. (1877-1957). Soc. (SDAP): Lid TK 1913-1939; minister 1939-1945

 • P.J. Knegtmans, „Johan Willem Albarda: Democratisch socialist”, in: Van Troelstra tot Den Uyl. Het vijftiende jaarboek voor het democratisch socialisme, Amsterdam, 1994, pp. 59-100
 • C.A.M. Diepenhorst e.a., Ir. J.W. Albarda, Amsterdam, 1961. Uitgegeven ter gelegenheid van de onthulling van het gedenkteken van ir. J.W. Albarda op 1 mei 1961 in Den Haag. [De publicatie bevat ook fragmenten uit zijn redes]
 • E. Boekman e.a. (red.), Mr. J.W. Albarda: Een kwart eeuw parlementaire werkzaamheid in dienst van de bevrijding der Nederlandse arbeidersklasse: Een beeld van de groei der Nederlandse volksgemeenschap, Amsterdam, 1938.

Algra H. (1896-1982). Prot. (ARP): Lid EK 1946-1969

 • G. Puchinger e.a., Doctor Algra, de Friese senator, met woord vooraf van J. Zijlstra, Franeker, 1981
 • H. Algra, Mijn werk, mijn leven, Assen, 1970
 • G.J.H. Griffioen, H. Gringhuis (samenst.), Voor een mondig volk: Een keuze uit de hoofdartikelen van de heer H. Algra, verschenen in het A.R.-weekblad Nederlandse Gedachten, hem ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag aangeboden door de redactie, Utrecht, 1966. 

Ancona H. d” (1937- ). Soc. (PvdA): Lid EK 1974-1981, 1982-1983; staatssecretaris 1981-1982; lid Europees Parlement 1984-1989, 1994- ; minister 1989-1994

 • H. d’Ancona, Het persoonlijke is politiek, Amsterdam, 2003
 • R. Stam (samenst.), Hedy d’Ancona: Bibliografie van een feministe, Den Haag, 1988.

Andriessen F.H.J.J. (1929- ). RK (KVP/CDA): Lid TK 1967-1977; minister 1977-1980

 • H. van der Werf, Frans Andriessen: Profiel van een politicus, Baarn, 1974
 • W.S. Brouwer e.a., F. Andriessen en de duizend gulden, Amsterdam, 1972.

Andriessen J.E. (1928- ). Prot. (CHU/CDA): Minister 1963-1965, 1989-1994

 • L.A. Geelhoed e.a. (red.), Met distantie: J.E. Andriessen en het economisch bestuur, bundel samengesteld ter gelegenheid van de vijfenzestigste verjaardag van J.E. Andriessen. Groningen, 1993 [Met bibliografie en literatuuropgave].

Anema A. (1872-1966). Prot. (ARP): Lid EK 1921-1960

 • B.J. Bonenkamp, „Prof.mr. Anne Anema: Lid Eerste Kamer 1921-1960”, in: Postma A. e.a. (red.), Aan deze zijde van het Binnenhof: Gedenkboek ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, ’s-Gravenhage, 1990, pp. 345-365
 • A.L. de Block, J. van Andel Gzn. (verz.), Redevoeringen van Mr. A. Anema. Lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Oud-hoogleraar aan de Vrije Universiteit, Haarlem, 1952 [Tevens is opgenomen een bibliografie van Anema, van de hand van M.C. Smit]
 • Opstellen op het gebied van recht, staat en maatschappij: Aangeboden aan prof.dr. A. Anema en prof.dr. P.A. Diepenhorst bij hun afscheid van de VU door oud-leerlingen, Amsterdam, 1949. 

Ardenne, van, A.M.A. Van der Hoeve (1950) CDA Lid TK 1994-2007

 • A. van Ardenne, Van Raad naar Kamer. Doorkijkjes naar de politiek, Den Haag, 1998.  

Asscher, L. (PvdA, fractievoorzitter Tweede Kamer, minister)

 • L. Asscher, Opstaan in het Lloyd Hotel, Uitgeverij Podium B.V., 2019.

Bakker M. (1923- ). Soc. (CPN): Lid TK 1956-1982

 • L. Molenaar, Nooit op de knieën. Marcus Bakker (1923-2009). Communist en parlementariër, Uitgeverij Balans, 2015
 • M. Bakker, Wissels: Bespiegelingen zonder berouw, Weesp, 1983.

Balkenende, prof. mr. dr. J.P. (1956) CDA, Lid TK 1998-2002, minister 2002-2011

 • J.P. Balkenende, Aan de kiezer. Brieven van Jan Peter Balkenende, Amsterdam, 2006.

Baud J.C. (1789-1859). Cons.: Minister 1840-1848; lid TK 1850-1858

 • W.A. Baud (red.), De semi-officiële en particuliere briefwisseling tussen J.C. Baud en J.J. Rochussen 1848-1851, z.p. [Assen], 1983 [3 delen]
 • J.J. Westendorp Boerma (uitg.), Briefwisseling tussen J. van den Bosch en J.C. Baud 1829-1832 en 1834-1836, Utrecht, 1956. Werken Historisch Genootschap, 3e serie nrs. 80-81
 • A. Alberts, Baud en Thorbecke 1847-1851, Utrecht, 1939
 • P. Mijer, Jean Chrétien Baud geschetst, Utrecht, 1878
 • Philalethes (ps. van I.J. Lion), Jean Chrétien Baud, ’s-Gravenhage, 1859. 

Bavinck H. (1854-1921). Prot. (ARP): Lid EK 1911-1921

 • S. Meijers, Objectiviteit en existentialiteit: Een onderzoek naar hun verhouding in de theologie van Herman Bavinck en in door hem beïnvloede concepties, Kampen, 1979
 • C. Veenhof, Volk van God: enkele aspecten van Bavincks kerkbeschouwing, Amsterdam, 1969
 • R.H. Bremmer, Herman Bavinck en zijn tijdgenoten, Kampen, 1966 [Met bibliografie van Bavinck]
 • R.H. Bremmer, Herman Bavinck als dogmaticus, Kampen, 1961
 • A.B.W.M. Kok, Dr. Herman Bavinck, Amsterdam, 1945
 • V. Hepp, Dr. Herman Bavinck, Amsterdam, 1921
 • J.H. Landwehr, In memoriam: Prof.Dr. H. Bavinck herdacht door een zijner oud-leerlingen, Kampen, 1921. 

Beaufort W.H. de (1845-1918). Lib. (Vrij liberaal): Lid TK 1877-1883, 1884-1897, 1905-1918; lid EK 1884; minister 1897-1901

 • J.P. de Valk, M. van Faassen (red.), Dagboeken en aantekeningen van Willem Hendrik de Beaufort, 1874-1918, ’s-Gravenhage, 1993 [2 delen]
 • H.T. Colenbrander, „Willem Hendrik de Beaufort”, in: Historie en leven, deel III, Amsterdam, z.j., pp. 3-42. 

Beek A.L. ter (1944- ). Soc. (PvdA): Lid TK 1971-1989; minister 1989-1994

 • R. ter Beek, Manoeuvreren: Herinneringen aan Plein 4, Amsterdam, 1996.

Beel L.J.M. (1902-1977). RK (KVP): Minister 1945-1948, 1951-1959

 • L.J. Giebels, Beel, van vazal tot onderkoning: Biografie 1902-1977, Den Haag, 1995 [2e dr. 1996]
 • R.J.J. Stevens, L.J. Giebels, P.F. Maas (red.), De formatiedagboeken van Beel 1945-1973: Handboek voor formateurs, Den Haag, 1994
 • R. Gase, Beel in Batavia: Van contact tot conflict: verwikkelingen rond de Indonesische kwestie in 1948, Baarn, 1986
 • J. Rogier, „Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon”, in: Een zondagskind in de politiek en andere christenen, Nijmegen, 1980, pp. 289-298. 

Beelaerts van Blokland F. (1872-1956). Prot. (CHU): Minister 1927-1933; vice-president Raad van State 1933-1956

 • G. Beelaerts van Blokland, Enkele verhalen van en over mijn vader: Enkele aanvullingen op Raad van State 450 jaar, z.p., 1993, pp. 293-308
 • R.E. van Ditzhuyzen, „Portret van Jhr.mr. F. Beelaerts van Blokland”, in: H. de Schepper e.a. (red.), Raad van State 450 jaar, ’s-Gravenhage, 1981, pp. 293-308.

Beijen J.W. (1897-1976). Partijloos: Minister 1952-1956

 • J.W. Beijen, De zin van het nutteloze: Rarekiek van de 19e eeuwse jaren van de 20e eeuw, Rotterdam, 1970
 • J.W. Beijen, Het spel en de knikkers: Een kroniek van vijftig jaren, Rotterdam, 1968.

Beresteyn E.A. van (1876-1948). Lib. (VDB): Lid TK 1916-1922

 • A.J. de Mare, Jhr.mr.dr. E.A. van Beresteyn in zijn geschriften gezien: een bibliografie, Leiden, 1949
 • E.A. van Beresteyn, W.F. Del Campo Hartman, Genealogie van het geslacht van Beresteyn, ’s-Gravenhage, 1941-1954 [2 delen]
 • F. Netscher, Karakterschets Jhr. Mr. E.A. van Beresteyn, Rotterdam, 1922 [Overdruk uit Netscher’s Revue, 1922, no. 3.]
 • E.A. van Beresteyn, Waarom ik de Vrijz.-Dem. Kamerfractie verliet, ’s-Gravenhage, 1922

Bergh, S. van den (1864-1941). Vrijheidsbond, Liberale Unie: Lid TK 1905-1909; Lid EK 1923-1938

 • P. Reinders, Sam van den Bergh. Steeds voor alle arbeiders aanspreekbaar, Uitgeverij Balans, Amsterdam, 2016.

Bergh S.J. van den (1898-1977). Lib. (VVD): Minister 1959; lid EK 1963-1971

 • J. Mulder, Sidney van den Bergh, een liberaal (zoals opgetekend op grond van interviews), Utrecht, 1975.

Berghuis W.P. (1911-1989). Prot. (ARP): Lid EK 1959-1977

 • D. Houwaart, met medewerking van C. Berghuis, De mannenbroeders door de bocht: Herinneringen aan en van dr. W.P. Berghuis, van 1956 tot 1968 voorzitter van de Anti-revolutionaire Partij, Kampen, 1988
 • Corrie K. Berghuis, Inventaris van het archief van Dr. W.P. Berghuis (geboren 1911) over de jaren 1922-1980, ’s-Gravenhage, Algemeen Rijksarchief, Tweede Afdeling, 1987. 

Berkhouwer C. (1919- ). Lib. (VVD): Lid TK 1956-1977; lid Europees Parlement 1963-

 • F.A. Wijsenbeek, „C. Berkhouwer: Liberaal Europeaan uit Noord-Holland”, in: W.J.A. van den Berg e.a., Kopstukken van de VVD, Houten, 1988, pp. 173-181.

Betz G.H. (1816-1868). Lib.: Lid TK 1859-1862; minister 1862-1865

 • W.R. van Höevell, Een blik op het leven van Gerardus Henri Betz, Zaltbommel, 1868 [De publicatie bevat onder andere een lijst van geschriften van Betz].

Beyen, mr. J.W. (1897-1976) Partijloos, minister 1952-1956

 • W.H. Weenink, Johan Willem Beyen, 1897-1976. Bankier van de wereld, bouwer van Europa, Amsterdam, 2005.

Biesheuvel, mr. B.W. (1920-2001) ARP, CDA; Lid TK 1956-1963; 1967-1971; 1972-1973; minister 1963-1967; minister-president 1971-193

 • W.F. Scholten, Mooie Barend. Biografie van B.W. Biesheuvel 1920-2001, Amsterdam, 2012.

Boersma J. (1929- ). Prot. (ARP/CDA): Lid TK 1964-1971, 1978; minister 1971-1977

 • J. Boersma, J. Terlingen, Wat ik nog zeggen wilde, Amsterdam, 1985.

Boertien C. (1927- ). Prot. (ARP): Lid TK 1965-1971, 1972-1975; minister 1971-1973

 • M. de Klijn, Christenen doorgelicht: Vraaggesprekken met C. Boertien […e.a.], Veldhoven, 1974.

Boetzelaer van Oosterhout C.G.W.H. (1892- ). Partijloos: Minister 1946-1948

 • C.W.L. van Boetzelaer, Het geslacht van den Boetzelaer: De historische ontwikkeling van de rechtspositie en de staatkundige invloed van een belangrijk riddermatig geslacht, Assen, 1969.

Boissevain W. (1876-1944). Lib. (LSP): Lid TK 1913-1928

 • W. Boissevain, Mijn leven 1876-1944, Bussum, 1950.

Bolkestein F. (1932- ). Lib. (VVD): Lid TK 1978-1982, 1986-1988; 1994- ; Staatssecretaris 1982-1986; minister 1988-1989

 • F. Bolkestein, Bij het scheiden van de markt, Prometheus, 2019
 • F. Bolkestein, De goede vreemdeling, Amsterdam, 2011
 • F. Bolkestein, Overmoed en onverstand. Beschouwingen over politiek, Amsterdam, 2008
 • M. van Weezel en L. Ornstein, Frits Bolkestein. Portret van een liberale vrijbuiter, Amsterdam, 1999
 • F. Bolkestein, Boren in hard hout, Amsterdam, 1998
 • F. Bolkestein, Moslim in de polder. Frits Bolkestein in gesprek met Nederlandse moslims, Amsterdam, 1997
 • F. Bolkestein, „Politiek als beroep”, en: „Drie dagboeken”, in: De engel en het beest: Opstellen over politiek, Amsterdam, 1990, pp. 11-2 en 215-231. 

Bomans J.B. (1885-1941). RK (RKSP): Lid TK 1916-1929

 • G. Bomans, De man met de witte das: Spelen in de zandbak van de Nedelandse politiek, Amsterdam, 1971 [9e dr. 1974].

Bomhoff, dr. E.J. (1944) LPF, minister 2002.

 • E.J. Bomhoff en S. Meeuwissen, Blinde ambitie. Mijn 87 dagen met Zalm, Heinsbroek en Balkenende, Amsterdam, 2002.

Boot C.H.B. (1813-1892). Cons.: Minister 1858-1860

 • G. van Tienhoven, Levensbericht van Mr. C.H.B. Boot, Leiden, 1893 [Overdruk uit Levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden 1892-1893].

Boreel van Hogelanden W. (1800-1883). Cons.: Lid TK 1840, 1842-1855; lid EK 1860-1866

 • C. de Ru, „Jhr. mr. Willem Boreel van Hogelanden, lid en voorzitter van de Tweede Kamer omstreeks 1848”, in: Tijdschrift voor Geschiedenis, 60 (1947), pp. 156-186
 • J. de Louter (red.), „Herinneringen (Oct. 1847 – Oct. 1849) van jhr. W. Boreel van Hogelanden, voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal”, in: Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap, 52 (1931), pp. 321-396.

Bos D. (1862-1916). Lib. (VDB): Lid TK 1901-1916

 • E. van Raalte, Dr. D. Bos: Leven en werken van een Nederlands staatsman, Assen, 1962.

Bos, drs. W.J. (1963) PvdA Lid TK 1998-2000 en 2002-2007. Staatssecretaris: 2000-2002; Minister: 2007-2010.

 • W. J. Bos, Dit land kan zoveel beter, Amsterdam, 2006
 • W.J. Bos en M. de Bok, Wat Wouter wil. Wouter in gesprek met Max de Bok, Amsterdam, 2006.

Bosboom N. (1855-1937). Lib. (Vrij liberaal): Minister 1914-1917

 • J.W. Bonebakker, Twee verdienstelijke officieren: N. Bosboom en C.J. Snijders, Nieuwkoop, 1974
 • N. Bosboom, In moeilijke omstandigheden: Augustus 1914 – Mei 1917, Gorinchem, 1933.

Bosma, M. (1964) PVV Lid TK 2006-heden

 • M. Bosma, De schijn-élite van de valse munters. Drees, extreem-rechts, de sixties, nuttige idioten, Groep Wilders en ik, Amsterdam, 2010.

Bosse P.P. van (1809-1879). Lib.: Minister 1848-1853, 1858-1860, 1866, 1868-1872, 1877-1879; lid TK 1853-1858, 1860-1866, 1868

 • J. Viersen, Mr. P.P. van Bosse, minister, parlementariër, adviseur, Deventer, 1990
 • Hoe zijn eigen partij over den Heer van Bosse denkt, z.p., 1866 [Zonder titelblad; koptitel].

Bot, Dr. B.R. (1937-). CDA,  minister van Buitenlandse Zaken, 2003-2007.

 • B.R. Bot, Achteraf bezien, Amsterdam, Prometheus / Bert Bakker, 2015.

Braks G.J.M. (1933- ). RK (KVP/CDA): Lid TK 1977-1980, 1981-1982; minister 1980-1981, 1982-1990

 • KRO Communicatie & Marketing (samenst.), Gerrit Braks: Geloven in wat je doet, Hilversum, 1996 [Uitgegeven ter gelegenheid van het afscheid van G.J.M. Braks als KRO-voorzitter]
 • Oscar van den Kroon, Ministerie in crisis: Over visfraude, milieubehoud en boerenbelang, Amsterdam, 1994.

Brautigam J. (1878-1962). Soc. (SDAP): Lid TK 1919-1931, 1933-1935

 • Brautigam J., Langs de havens en op de schepen: Herinneringen van J. Brautigam, Amsterdam, 1956 [Met een voorwoord van H. Willemse en een portret van de schrijver naar een tekening van Albert Funke Küpper].

Brink J.R.M. van den (1915- ). RK (KVP): Lid EK 1945-1948; minister 1948-1952

 • J.R.M. van den Brink, Zoeken naar een „heilstaat” : Opbouw, neergang en perspectief van de Nederlandse welvaartsstaat, Amsterdam, 1984.

Brinkman E. (1950- ). Prot. (CDA): Minister 1982-1989; lid TK 1989-1994

 • E. Brinkman, Bouwen en bewaren, Uitverij Prometheus, mei 2019
 • M. Metze, De stranding: Het CDA van hoogtepunt naar catastrofe, Nijmegen, 1995
 • Elco op campagne, Fotografie Roel Rozenburg, tekst Maria Henneman, illustratie Jos Collignon e.a., Amsterdam, 1994
 • G. Leegsma (red.), Elco Brinkman in gesprek met Bibeb, Willem Breedveld, Frank van Empel, Gerda Leegsma, Joop van den Ende, Isa Hoes, Erik Nordholt, Lucas Reijnders, Maarten Schakel en Iteke Weeda, Kampen, 1993. [Verschillende interviewers in gesprek met de partijleider van het CDA in het zicht van de verkiezingscampagne 1994]
 • G. Zandbergen, Je kan het best: Mr.drs. Elco Brinkman: Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 1982-1989, Zoetermeer, 1989. 

Brouwer I. (1950- ). Soc. (CPN/GroenLinks): Lid TK 1981-1989

 • I. Brouwer, Verbeelding in de hoofdrol: GroenLinks en vernieuwing van de politieke cultuur, z.p., 1993
 • I. Brouwer, Tussentijds: Dagboeknotities en beschouwingen over politieke vernieuwing, ’s-Gravenhage, 1988.

Brugghen J.J.L. van der (1804-1863). Prot.: Lid TK 1853-1854; minister 1856-1858

 • J. Brouwer, Het binnenste naar buiten: Beginselen en activiteiten van mr. J.J.L. van der Brugghen, Zutphen, 1981
 • N. van Egmond, Consequent Christendom: Leven en werk van Mr. J.J.L. van der Brugghen, Wageningen, 1964
 • P. Smit, Minister J.J.L. van der Brugghen, Nijmegen, 1913
 • N. Beets, A.H. Raabe (red.), Bloemlezing uit de werken van Mr. J.J.L. van der Brugghen, Nijmegen, 1889-1890 [2 delen]
 • F.W. Merens, Groen van Prinsterer en Van der Brugghen: Eene herinnering van blijvend aanbelang, Utrecht, 1888. 

Bruins Slot J.A.H.J.S. (1906-1972). Prot. (ARP): Lid TK 1946-1963

 • J.A.H.J.S. Bruins Slot, „… en ik was gelukkig”: Herinneringen, Baarn, 1972
 • Sj. Bruins Slot, Jan Bruins Slot zijn voor- en nageslacht, Rotterdam, 1963. 

Buma, S. (1965-) CDA: Lid TK 2002-

Burger J.A.W. (1904-1986). Soc. (SDAP/PvdA): Minister 1943-1945; lid TK 1945-1962; lid EK 1963-1970

 • Chr. va Esterik (bez.), J. Burger: Oorlogsdagboek, Amsterdam, 1995
 • Chr. van Esterik, J. van Tijn, Jaap Burger een leven lang dwars: Een politieke biografie, Amsterdam, 1984
 • G. Brautigam, Gedogen schreef hij gaat van au: De brieven van kabinetsformateur mr. J.A.W. Burger, in het stramien der gebeurtenissen geplaatst, Amsterdam, 1973.

Calmeyer, M.R.H. (1895-1990) CHU, lid TK 1956-1959; staatssecretaris 1959-1963

 • M.R.H. Calmeyer, Herinneringen. Memoires van een christen, militair en politicus, Den Haag, 1997 (ingeleid en bewerkt door J. Hoffenaar).

Cals J.M.L.Th. (1914-1971). RK (KVP): Lid TK 1948-1950, 1963-1965; staatssecretaris 1950-1952; minister 1952-1963, 1965-1966

 • P. van der Steen, Cals. Koopman in verwachtingen. 1914-1971, Amsterdam, Balans, 2004
 • H.A.C.M. Notenboom, De val van het kabinet-Cals: De financiële politiek van de Katholieke Volkspartij in de parlementaire periode 1963-1967, ’s-Gravenhage, 1991
 • J. Rogier, „Politikus tussen wal en schip”, in: Een zondagskind in de politiek en andere christenen, Nijmegen, 1980, pp. 263-272.

Cohen, dr. M.J. (1947) Lid EK 1995-1998, Lid TK 2010-2012, Staatssecretaris 1993-1994 en 1998-2001

 • H. Logtenberg en M. Wiegman, Job Cohen. Burgemeester van Nederland, Amsterdam, 2010
 • J.M.M. Ritzen, M.J. Cohen, Job Cohen, betrokken beschouwer. Interview en verzamelde Uitlegcolumns, ter gelegenheid van het afscheid van Job Cohen als staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen, Zoetermeer, 2004. 

Colijn H. (1869-1944). Prot. (ARP): Lid TK 1909-1911, 1922-1923, 1929-1933; minister 1911-1913, 1923-1926, 1929-1939; lid EK 1914-1920, 1926-1929, 1939-1944

 • H. Langeveld, Hendrikus Colijn 1869-1944, Deel Twee: Schipper naast God, Amsterdam, Balans, 2004
 • H. Langeveld, Hendrikus Colijn 1869-1944, Deel Een: Dit leven van krachtig handelen, Amsterdam, Balans, 1998
 • J. de Bruijn, Een standbeeld voor Colijn?, Amsterdam, 1994
 • J. de Bruijn, H. Langeveld (red.), Colijn: Bouwstenen voor een biografie, Kampen, 1994
 • G. Puchinger (red.), Dagboek kabinetsformatie 1918, Amsterdam, 1993
 • J. Bank, C. Vos, Hendrikus Colijn: Antirevolutionair, Houten, 1987
 • A. van Schaik, Crisis en protectie onder Colijn: Over economische doelmatigheid en maatschappelijke aanvaardbaarheid van de Nederlandse handelspolitiek in de jaren dertig, Alblasserdam, 1986
 • G. Puchinger, Colijn en het einde van de coalitie: De geschiedenis van de kabinetsformaties. Deel I: 1918-1924, Kampen, 1970; Deel II: 1925-1929, Kampen, 1980; Deel III: 1933-1939, Leiden, 1993
 • J.B. Charles, Het Bataafsche Christendom: Heerenboeren in het rijk der Voorzienigheid, Den Haag, 1970
 • G. Puchinger, Colijn: Momenten uit zijn leven, Kampen, 1962
 • G. Puchinger (inl.), H. Colijn-Groenenberg: Dagboek van mevrouw Colijn, Kampen, 1960
 • B.J. Brouwer, De houding van Idenburg en Colijn tegenover de Indonesische beweging, Kampen, 1958
 • L.W.G. Scholten (samenst.), Voor het Gemeenebest: Keuze uit de redevoeringen van Dr. H. Colijn (onder zijn medewerking en toezicht samengesteld), Utrecht, 1938 [De redevoeringen beslaan de jaren 1910-1938]
 • J. Schouten e.a., Een groot vaderlander herdacht: Dr. H. Colijn, herdacht door tijdgenooten, Met inleiding van B. Offringa, Leiden, 1937
 • R. van Reest, De levensroman van Dr. H. Colijn: Opgedragen aan ons Nederlandsche volk, Baarn, 1937
 • T. Bottema e.a., Colijn in de caricatuur: Honderd uitgezochte caricaturen, Met voorwoord van Colijn; Baarn, 1936
 • J.A. Eigeman, Colijn, de verbinding tussen Thorbecke en Groen: De historische nationale herstelgedachte, Rotterdam, 1935
 • J.C. Rullmann, Dr. H. Colijn, een levensschets, Leiden, 1933
 • J.B. van Heutsz Jr., Senator H. Colijn en de defensie van Indië in de Eerste Kamer der Staten-Generaal, Haarlem, [circa 1917].

Cool W. (1848-1928). Partijloos: Minister 1909-1911; lid Raad van State 1913-1928

 • W.E. van Dam van Isselt, Luitenant-Generaal Wouter Cool, Lid van de Raad van State: Een levensschets, ’s-Gravenhage, 1930.

Cornets de Groot van Kraayenburg J.P. (1808-1878). Lib.: Minister 1861

 • R. Reinsma, „Uit de aantekeningen van een oud-Indisch ambtenaar (Jhr. Johan Pieter Cornets de Groot van Kraayenburg)”, in: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 122, ’s-Gravenhage, 1966
 • D.J.H. ter Horst, Overzicht van het familie-archief Cornets de Groot, ’s-Gravenhage, 1940. 

Cort van der Linden P.W.A. (1846-1935). Lib.: Minister 1897-1901, 1913-1918

 • J.P. den Hertog, Cort van der Linden (1846-1935). Minister-president in oorlogstijd. Een politieke biografie, Amsterdam, 2007
 • C.W. de Vries, Cort van der Linden: De visie van een groot staatsman, ’s-Gravenhage, 1952 [Afscheidscollege Nederlandse Economische Hogeschool Rotterdam]. 

Cramer J. (1898- ). Soc. (PvdA): Lid EK 1945-1951

 • C. van der Veen, Een Drents Commissaris kijkt terug: Herinneringen van mr. Jacob Cramer, Assen, 1986.

Cremer J.Th. (1847-1923). Lib. (LU): Lid TK 1884-1897, 1901-1905; minister 1897-1901; lid EK 1912-1922

 • J.F.L. de Balbian Verster (inl.), Jeugd en jongelingsjaren van Jacob Theodoor Cremer (30 juni 1847 – 14 augustus 1923) beschreven door hemzelf, ’s-Gravenhage, 1924 [Overdruk uit Het Haagsch Maandblad jan-april 1924]
 • J.Th. Cremer, Lotgevallen van Jacob Theodoor Cremer als Garde d’honneur onder Napoleon in 1813 en 1814, z.p., 1906
 • J.Th. Cremer, Koloniale politiek, Haarlem, 1891.

Dales, drs. C.I. (1931-1994), PvdA, Lid TK 1982-1987, staatssecretaris 1981-1982, minister 1989-1994

 • Th. H. Dragt, L.A. spaans en J. Peters (red.), ‘Een beetje integer bestaat niet’. Minister Ien Dales – een leven tussen geloof en dienen, ‘s-Gravenhage, 2004.

Dam, M.P.A. van (1938). PvdA, SP. Lid TK 1977-1981; minister 1973-1977; 1981-1982

 • M.P.A. van Dam, Niemands land. Biografie van een ideaal, Amsterdam, 2011
 • M.P.A. van Dam, Het lange afscheid. Columns, Amsterdam, 2007. 

Deckers L.N. (1883-1978). RK (RKSP): Lid TK 1918-1929, 1937-1946; minister 1929-1937

 • J.P. Gribling, „Deckers en zijn katholieke tijdgenoten”, in: Politiek Perspectief, 2 (1973), nr. 2, pp. 23-33

Dees D.J.D. (1944- ). Lib. (VVD): Lid TK 1972-1986, 1989-1995; staatssecretaris 1986-1989; lid EK 1995-

 • G. Zandbergen, De secuurheid van een apotheker verloochen je niet: Drs. D.J.D. Dees, staatssecretaris Welzijn, Volksgezondheid, Cultuur 1986-1989, Zoetermeer, 1989.

Deetman W.J. (1945- ). Prot. (CHU/CDA): Lid TK 1978-1981; 1989-1996; staatssecretaris 1981-1982; minister 1982-1989

 • A.J.J. in ’t Groen e.a. (samenst.), Deetmans missie, Zoetermeer, 1989 [De bundel bestaat voornamelijk uit interviews].

Delprat D.A. (1890-1988). Lib. (VVD): Lid EK 1958-1969

 • D.A. Delprat, De reder schrijft zijn journaal: Herinneringen van mr. D.A. Delprat, Den Haag, 1983.

Delprat F.A.T. (1812-1872). Lib.: Minister 1872

 • Delprat F.A.T. (1903), Correspondance de F.A.T. Delprat avec sa famille 1823-1841, La Haye [2 delen].

Deventer C.Th. van (1857-1915). Lib. (VDB): Lid TK 1905-1909, 1913-1915

 • W.A. van Goudoever, „Mr. C.Th. van Deventer, een late roeping”, in: Indonesië. tweemaandelijks tijdschrift gewijd aan Indonesië en verwant cultuurgebied, 10 (1957), pp. 496-505
 • H.T. Colenbrander, J.E. Stokvis, Leven en arbeid van mr. C.Th. van Deventer, Amsterdam, 1916-1917 [3 delen; het eerste deel tekent een portret van Van Deventer, de beide andere delen bevatten diens artikelen en redevoeringen]. 

Diepenhorst G.A. (1889-1979). Prot. (ARP): Lid TK 1937-1946

 • J.S.D. van der Lem, C.P.B. van der Lem, Genealogie Diepenhorst: Moordrechtse-Strijense tak, Nijmegen, 1993.

Diepenhorst I.A. (1916- ). Prot. (ARP/CDA): Lid EK 1952-1965, 1971-1981; minister 1965-1967; lid TK 1967-1971

 • J.S.D. van der Lem, C.P.B. van der Lem, Genealogie Diepenhorst: Moordrechtse-Strijense tak, Nijmegen, 1993.

Diepenhorst I.N.Th. (1907-1976). Prot. (CHU): Lid TK 1956-1963, 1971; staatssecretaris 1963-1965

 • J.S.D. van der Lem, C.P.B. van der Lem, Genealogie Diepenhorst: Moordrechtse-Strijense tak, Nijmegen, 1993
 • F.L.M. van Zutphen, Inventaris van de papieren afkomstig van P.A. Diepenhorst (1879-1953) en I.N.Th. Diepenhorst (1907-1976) en van enige van hun verwanten, Den Haag, Algemeen Rijksarchief, Tweede Afdeling, 1978.

Diepenhorst P.A. (1879-1953). Prot. (ARP): Lid EK 1920-1946

 • F.L.M. van Zutphen, Inventaris van de papieren afkomstig van P.A. Diepenhorst (1879-1953) en I.N.Th. Diepenhorst (1907-1976) en van enige van hun verwanten, Den Haag, Algemeen Rijksarchief, Tweede Afdeling, 1978
 • In memoriam prof.dr. Pieter Arie Diepenhorst, z.p., 1953
 • Opstellen op het gebied van recht, staat en maatschappij: Aangeboden aan prof.dr. A. Anema en prof.dr. P.A. Diepenhorst bij hun afscheid van de VU door oud-leerlingen, Amsterdam, 1949
 • A. Janse, Het socialisme: Leidraad ter bestudeering van het werk van Prof.Dr. P.A. Diepenhorst „Het socialisme”, Amsterdam, 1933
 • J.E. Vleeschouwer, Prof.Dr. P.A. Diepenhorst over handelspolitiek: Een verificatie, ’s-Gravenhage, 1928

Dijk J.J.C. van (1871-1954). Prot. (ARP): Minister 1921-1925, 1937-1939; lid TK 1925-1937

H. Algra, „Iets over Dr. J.J.C. van Dijk”, in: Anti-Revolutionaire Staatkunde, 40 (1970), pp. 317-327.

Dijxhoorn A.Q.H. (1889-1953). Partijloos: Minister 1939-1941

 • J.A. Eigeman, De Enquêtecommissie en de wisseling in het opperbevel in Februari 1940: Een militair-staatsrechtelijke studie, ’s-Gravenhage, 1949
 • A.Q.H. Dijxhoorn, Antwoord van A.Q.H. Dijxhoorn op: De wisseling in het opperbevel van Land- en Zeemacht in Februari 1940 van J.H. Reynders, ’s-Gravenhage, 1946.

Dittrich, Mr. B.O. (1955) D66 Lid TK: 1994-2006

 • B.O. Dittrich, Een blauwe stoel in paars. Verhalen uit de Tweede Kamer, Amsterdam, 2001.

Doel, M. van den (1952) VVD, Lid TK 1994-2003

 • M. van den Doel, Binnenhof 1a. Haagse belevenissen 1991-2003, Soesterberg, 2005.

Does de Willebois P.J.A. van der (1816-1892). Cons.-lib.: Minister 1874-1879, 1883-1885

 • M.K.J. Smeets, „Van der Does de Willebois (1816-1892), commissaris des konings, 1856-1874”, in: J.H.M. Wieland e.a. (red.), De Gouverneurs in de beide Limburgen 1815-1989, Maastricht, 1989, pp. 139-170.

Dolman D. (1935- ). Soc. (PvdA): Lid TK 1970-1989; lid Raad van State 1989-

 • D. Dolman, Van de stoel af gezien, ’s-Gravenhage, 1985 [Bevat voornamelijk parlementaire redevoeringen en enkele krantenartikelen].

Domela Nieuwenhuis F. (1846-1919). Soc. (SDB): Lid TK 1888-1891

 • J.W. Stutje, Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Een romantische revolutionair, Noordboek, 2019
 • J. Meyers, Domela, een hemel op aarde: Leven en streven van Ferdinand Domela Nieuwenhuis, Amsterdam, 1993
 • J. Frieswijk, J.J. Kalma, Y. Kuiper (red.), Ferdinand Domela Nieuwenhuis: De apostel van de Friese arbeiders, Drachten, 1988
 • G. Nabrink, Bibliografie van, over en in verband met Ferdinand Domela Nieuwenhuis, Leiden, 1985
 • P. de Rooy, Een revolutie die voorbij ging: Domela Nieuwenhuis en het Palingoproer, Bussum, 1971
 • E. Zandstra, Vrijheid: Uit het leven van F. Domela Nieuwenhuis, Amsterdam, 1968
 • F. Domela Nieuwenhuis, Van Christen tot anarchist, Amsterdam, 1911
 • F. van der Goes, Majesteitsschennis: Het geding tegen den heer F. Domela Nieuwenhuis, Amsterdam, 1886.

Donker L.A. (1899-1956). Soc. (SDAP/PvdA): Lid TK 1935-1952; minister 1952-1956

 • Redevoeringen gehouden bij het overlijden en de crematie van de heer mr. L.A. Donker, minister van Justitie, z.p., 1956 [Bevat portret, redevoeringen van J. van Vollenhoven e.a.].

Donker Curtius D. (1792-1864). Cons.-lib.: Minister 1848-1849, 1853-1856; lid TK 1849-1850

 • S. Stuurman, „„Sire, België is voor U verloren” : Dirk Donker Curtius en het liberalisme van voor 1848”, in: Wacht op onze daden: Het liberalisme en de vernieuwing van de Nederlandse staat, Amsterdam, 1992, pp. 95-134
 • O. Périer, Dirk Donker Curtius: Ministre d’Etat Néerlandais, Den Haag/Brussel, 1876
 • Severus, De staatkundige beginselen van den Minister Donker Curtius aan zijne handelwijze getoetst, Rotterdam, 1848.

Drees W. (1886-1988). Soc. (SDAP/PvdA): Lid TK 1933-1945; minister 1945-1958

 • J. Gaemers, Ter herinnering Willem Drees (1886-1988), Reed Business, 2015 (rijk geïllustreerde uitgave)
 • H. Daalder en J. Geamers, Premier en elder statesman. De jaren 1948-1988, Uitgeverij Balans, 2014
 • H. Daalder, Gedreven en behoedzaam. De jaren 1940-1948, Uitgeverij Balans, 2003
 • H. Daalder, Drees en Soestdijk. Over de zaak-Hofmans en andere crises, Uitgeverij Balans, 2006
 • J.H. Gaemers, De rode wethouder. De jaren 1886-1940, Uitgeverij Balans, 2006
 • J.W.L. Brouwer en P.B. van der Heiden, Drees, minister-president 1948-1958, Nijmegen/Den Haag, 2005
 • H. Daalder, Vier jaar nachtmerrie. De Indonesische kwestie 1945-1949, Uitgeverij Balans, 2004
 • M. Brinkman, Willem Drees, de SDAP en de PvdA, Amsterdam, 1998
 • H. Daalder, J.H. Gaemers (red.), Op de kentering: Een sociaal-democratische visie op Nederland en de wereld van de bevrijding, Amsterdam, 1996
 • H. Daalder, „Inzake partijleiding en Willem Drees”, in: Van Troelstra tot Den Uyl. Het vijftiende jaarboek voor het democratisch socialisme, Amsterdam, 1994, pp. 101-142
 • H. Daalder, N. Cramer (red.), Willem Drees, Houten, 1988
 • J. Jansen van Galen, H. Vuijsje, 100 jaar Drees: Wethouder van Nederland, Houten, 1986
 • F. Huis, R. Steenhorst, Bij monde van Willem Drees: Levensschets van een groot Nederlander, Utrecht, 1985
 • H.A. van Wijnen, Willem Drees: Democraat, Weesp, 1984
 • W. Drees, Herinneringen en opvattingen, Naarden, 1983
 • W. Drees, Marx en het democratisch socialisme: Een politiek historische beschouwing, Met een voorwoord van B. Tromp, Amsterdam, 1979
 • Drees 90: Geschriften en gesprekken, Met inleiding van H. Daalder en interviews door G. Puchinger, Naarden, 1976
 • W. Drees, Drees: Neerslag van een werkzaam leven. Een keuze uit de geschriften, redevoeringen, interviews en brieven uit de jaren 1902-1972 van Dr. W. Drees, voorzien van inleidingen en commentaar van hemzelf en met redactionele medewerking van Paul in’t Veer, Assen, 1972
 • W. Drees, Zestig jaar levenservaring, Amsterdam, 1962
 • E. Messer, Dr. Willem Drees, Amsterdam, 1961
 • W. Drees, Een jaar Buchenwald, Amsterdam, 1961
 • W. Drees, Van Mei tot Mei: Persoonlijke herinneringen aan bezetting en verzet, Assen, 1958 [2e dr. 1959]
 • J. Voskuil, Dr. Willem Drees in caricatuur, Amsterdam, 1952.

Drees, W. jr. (1922-1998) DS’70 Lid TK: 1971; 1972-1977; minister: 1971-1972

 • W. Drees jr., Gespiegeld in de tijd. De nagelaten autobiografie, Amsterdam, 2000.

Dresselhuys H.C. (1870-1926). Lib. (LSP): Lid TK 1916-1926

 • In memoriam mr. H.C. Dresselhuys, 31 december 1870 – 16 december 1926, z.p. [1927]
 • P. Rink, „Levensbericht van mr. Hendrik Coneraad Dresselhuys”, in: Handelingen en Mededelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1926, pp. 173-199
 • Het vredeswerk van mr. H.C. Dresselhuys, ’s-Gravenhage, Liberale Staatspartij „De Vrijheidsbond”, 1926.

Drucker H.L. (1857-1917). Lib. (LU/VDB): Lid TK 1894-1913; lid EK 1913-1917

 • J.P. Duyverman, „Het raadslid prof.mr. H.L. Drucker (1891-1903)”, in: Tijdschrift voor Geschiedenis, 75 (1962), pp. 57-67
 • F. de Jong Edz., „Hendrik Lodewijk Drucker 1857-1917”, in: Sociaal Maandblad Arbeid, 14 (1959), 1 (jan.), pp. 18-23.

Duymaer van Twist A.J. (1809-1887). Lib.: Lid TK 1843-1851, 1858-1862; lid EK 1865-1871

 • C.M. Hogenstijn, Mr. Albertus Jacob Duymaer van Twist (1809-1887): Deventernaar en Gouverneur-generaal van Nederlands-Indië, Deventer, 1985. [Uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling „De Boekerij van A.J. Duymaer van Twist”, gehouden in de Stads- of Atheneumbibliotheek te Deventer 22 sept. – 22. nov. 1985]
 • J. Zwart, A.J. Duymaer van Twist: Een historisch-liberaal staatsman 1809-1887, Utrecht, 1939 [Met bibliografie van Duymaer van Twist].

Duymaer van Twist L.F. (1865-1961). Prot. (ARP): Lid TK 1901-1946

 • J.W. van Frankenhuyzen, L.F. Duymaer van Twist: De levensgang van een goed vaderlander; 1865 – 9 November – 1935, Amsterdam, 1935.

Duyvendak, A.J.W. (1957) GroenLinks Lid TK 2002-2008

 • A.J.W. Duyvendak, Klimaatactivist in de politiek, Amsterdam, 2008.

Eck D. van (1817-1895). Lib.: Lid TK 1849-1884

 • C.A. Tamse (red.), Mémoires van een enfant terrible: Politieke herinneringen van de Zeeuwse liberale afgevaardigde mr. Daniel van Eck aan vijfendertig jaar Kamerlidmaatschap 1849-1884, z.p., Archief van het Zeeuwse Genootschap der Wetenschappen, 1975.

Elout van Soeterwoude P.J. (1805-1893). Prot. (ARP): Lid TK 1853-1862, 1879; lid EK 1886-1887

 • W. Jonker Jr., Jhr.mr. P.J. Elout van Soeterwoude herdacht, Rotterdam, 1906
 • D.P.D. Fabius, Elout van Soeterwoude, ’s-Gravenhage, 1894

Engwirda, M.B., (1943-) D66, lid TK 1971-1972; 1977-1989

 • M.B. Engwirda, Memoires. Verantwoording van een rekenmeester, Amsterdam, 2011.

Eysinga F.J.J. van (1818-1901). Lib. (LU): Lid EK 1850-1894

 • R.E. van Ditzhuyzen, „Jhr.mr. Frans Julius Johan van Eysinga. Lid Eerste Kamer 1850-1894. Voorzitter Eerste Kamer 1880-1888”, in: A. Postma e.a. (red.), Aan deze zijde van het Binnenhof: Gedenkboek ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, ’s-Gravenhage, 1990, pp. 211-225
 • Genealogie van het geslacht Van Eysinga, ’s-Gravenhage, 1889 [Overdruk uit Jaarboek van den Nederlandschen Adel].

Fock C. (1828-1910). Lib.: Minister 1868-1871; lid TK 1871

 • Installatie van den heer Mr. C. Fock als burgemeester, Gemeenteraad van Amsterdam, vergadering van Dingsdag 1 Mei 1866, Amsterdam, 1866.

Fock D. (1858-1941). Lib. (LU): Lid TK 1901-1905, 1913-1920; minister 1905-1908; gouverneur 1908-1911; gouverneur-generaal 1921-1926; lid EK 1929-1935

 • H.A. van Karnebeek, Huldiging van Mr. D. Fock, oud-gouverneur-generaal van Ned.-Indië, oud-minister van koloniën enz. enz. bij gelegenheid van zijn 70sten verjaardag, z.p., 1928
 • Genealogie van het geslacht Fock (von Brucken Fock), z.p., z.j. [circa 1900]. 

Fortuyn, dr. W.S.P. (1948-2002)

 • Pim Fortuyn, De islamisering van onze cultuur. Nederlandse identiteit als fundament. Het woord als wapen, Karakter Uitgevers, 2016
 • B. Snel, Pim. De politieke biografie van Pim Fortuyn als socioloog en politicus 1990-2002, Amsterdam, 2013
 • C. van Herwaarden, Fortuyn. Chaos en charisma, Amsterdam, 2005
 • D.L. Pels, De geest van Pim. Het gedachtegoed van een politieke dandy, Amsterdam, 2003
 • W.S.P. Fortuyn, Autobiografie van een babyboomer. Het persoonlijke en openhartige levensverhaal van een eigenzinnige outsider die zich, tegen de stroom in, ontwikkelde tot een politicus van groot formaat, Uithoorn, 2002
 • J.A.S. Joustra, Het fenomeen Fortuyn, Amsterdam, 2002
 • W.S.P. Fortuyn, A hell of a job. De verzamelde columns, Rotterdam, 2002
 • J.C.G. Brands, Onafhankelijk, ongrijpbaar, alleen. Gesprekken met Pim Fortuyn, Amsterdam, 2002
 • Fortuyn. De opkomst, de moord, de nasleep, Utrecht/Rotterdam, 2002. 

Fransen van de Putte I.D. (1822-1902). Lib.: Lid TK 1862-1863, 1866-1872, 1874-1880; lid EK 1880-1902; minister 1863-1866, 1872-1874

 • R.E. van Ditzhuyzen, „Isaac Dignus Fransen van de Putte. Lid Eerste Kamer 1880-1902”, in: A. Postma e.a. (red.), Aan deze zijde van het Binnenhof: Gedenkboek ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, ’s-Gravenhage, 1990, pp. 211-225
 • C. Fasseur, „Van suikercontractant tot Kamerlid: Bouwstenen voor een biografie van Fransen van de Putte (de jaren 1849-1862)”, in: Tijdschrift voor Geschiedenis, 88 (1975), pp. 333-354
 • B.H. Pekelharing, „I.D. Fransen van de Putte”, in: Mannen en Vrouwen van beteekenis in onze dagen, Haarlem, 1899, deel 30, aflevering 9
 • De anti-cultuurwet van den Minister Fransen van de Putte, ’s-Gravenhage, 1865 [Overdruk uit Dagblad voor Zuid-Holland en ’s-Gravenhage]. 

Furstner J.Th. (1887-1970). Partijloos: Minister 1941-1945

 • G.J.A. Raven (samenst.), Inventaris van het persoonlijk archief van luitenant-admiraal J.Th. Furstner, 1932-1968, ’s-Gravenhage, 1990.

Gaay Fortman B. de (1937- ). Soc. (PPR): Lid TK 1971-1977; lid EK 1977-1984

 • B. de Gaay Fortman, H. van Egdom, 20 jaar PPR in de Nederlandse politiek: Van christen-radicalen tot vrolijk links, Lelystad, 1988
 • B. de Gaay Fortman, Onderweg genoteerd: Reisbrieven van Bas de Gaay Fortman, Utrecht, 1981
 • B. de Gaay Fortman, De kunst van het ivoor draaien, Utrecht, 1976
 • H. van der Werf, Bas de Gaay Fortman: Profiel van een politicus, Baarn, 1973. 

Gaay Fortman W.F. de (1911-1997). Prot. (ARP/CDA): Lid EK 1960-1973, 1977-1981; minister 1973-1977

 • W. Breedveld, J. Jansen van Galen, Gaius: de onverstoorbare gang van W.F. de Gaay Fortman, Utrecht, 1996
 • H.A. van Wijnen, A man for all seasons: De kabinetsformaties van mr. W.F. de Gaay Fortman, Amsterdam, 1986
 • E. Korevaar e.a. (samenst.), Recht doen: Geschriften van Mr. W.F. de Gaay Fortman, Alphen aan den Rijn, 1972. 

Gardeniers-Berendsen M.H.M.F. (1925- ). RK (KVP/CDA): Lid TK 1971-1977, 1982-1983; minister 1977-1982; lid Raad van State 1983-1995

 • F. van Geldrop (samenst.), Til Gardeniers, minister van Cultuur, Recreatie enMaatschappelijk Werk van 19 december 1977 tot en met 10 september 1981, Rijswijk, 1981.

Geer van Jutphaas B.J.L. de (1816-1903). Prot. (ARP): Lid TK 1884-1894

 • P.S. Breuning (samenst.), Brievenverzameling van Prof.Mr. B.J.L. baron de Geer van Jutphaas: Inventaris, Utrecht, 1940.

Geer D.J. de (1870-1960). Prot. (CHU): Lid TK 1907-1921, 1933-1939; minister 1921-1923, 1925-1933, 1939-1940

 • H. van Osch, Jonkheer D.J. de Geer. De teloorgang van een minister-president, Amsterdam, 2007
 • J.C.E. van den Brandhof, De besluitwetgeving van de kabinetten De Geer en Gerbrandy, Deventer, 1986
 • D.J. de Geer, Herinneringen, ’s-Gravenhage, 1959
 • D.J. de Geer, Van lang vervlogen dagen, Den Haag, 1949
 • D.J. de Geer, Uit de nevelen, Rede gehouden voor het Bijzonder Gerechtshof, met een voorwoord en bijlage door D.J. de Geer, Den Haag, 1947
 • D.J. de Geer, Verantwoording, Den Haag, 1946
 • D.J. de Geer, De synthese in den oorlog, Rotterdam, 1942. 

Geerling F.L. (1815-1894). Cons.: Minister 1883-1884

 • J.G. van den Bergh, Uit het leven van wijlen den vice-admiraal en oud-minister van marine F.L. Geerling: Medegedeeld volgens diens scheepsboeken en papieren, Maastricht, 1894 [Overdruk uit Publications du Limbourg, jg. 30, 1893].

Geertsema W.J. (1918- ). Lib. (VVD): Lid TK 1959-1971, 1973; minister 1971-1973; commissaris van de koningin 1973-1983

 • T. Thalhammer, „W.J. Geertsema: Een liberaal denker”, in: W.J.A. van den Berg e.a., Kopstukken van de VVD, Houten, 1988, pp. 83-90
 • Geertsema: Afscheid van Gelderland, Arnhem, 1983 [Uitgave van het Mispelbladpersoneelsbulletin van de Provincie Gelderland]. 

Gelissen H.C.J.H. (1895-1982). RK (RKSP): Minister 1935-1937

 • J.P. Gribling, „Het actieve leven van oud-minister Gelissen”, in: Politiek Perspectief, 2 (1975), pp. 3-19
 • G.M.J. Veldkamp e.a. (red.), Prof.Dr.Ir. H.C.J.H. Gelissen zeventig jaar 15 mei 1965: Liber amicorum, Maastricht, 1965
 • Werk en streven van Prof.Dr.Ir. H.C.J.H. Gelissen: Bloemlezing uit de verspreide geschriften en redevoeringen van prof.dr.ir. H.C.J.H. Gelissen, verzameld en uitgegeven ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag op 15 Mei 1960, Maastricht, 1960.

Gerbrandy P.S. (1885-1961). Prot. (ARP): Minister 1939-1946; lid TK 1948-1959

 • C. Fasseur, Eigen meester, niemands knecht. Het leven van Pieter Sjoerds Gerbrandy. Minister-president van Nederland in de Tweede Wereldoorlog, Balans, Amsterdam
 • J.C.E. van den Brandhof, De besluitwetgeving van de kabinetten De Geer en Gerbrandy, Deventer, 1986
 • P.S. Gerbrandy, Landgenoten: De radiotoespraken van minister-president Prof. mr. P.S. Gerbrandy in de jaren 1940-1945 gehouden voor Radio Oranje en De Brandaris, Met een inleiding van L. de Jong, Franeker, 1985
 • C. Bremmer, D.Th. Kuiper, A. Postma (red.), Pieter Sjoerds Gerbrandy: Herdenkingsbundel, uitgegeven ter gelegenheid van de honderdste geboortedag, Franeker, 1985
 • E.A. van Kleffens e.a., Prof.mr. P.S. Gerbrandy, Kampen, 1961 [Overdruk uit AntiRevolutionaire Staatkunde, 31e jaargang, no. 10. Speciaal nummer]
 • P.S. Gerbrandy, De scheuring van het rijk: Het drama van de Indonesische crisis, Kampen, 1951
 • P.S. Gerbrandy, Eenige hoofdpunten van het regeringsbeleid in Londen gedurende de oorlogsjaren, ’s-Gravenhage, 1946. 

Gerhard A.H. (1858-1948). Soc. (SDAP): Lid TK 1913-1931

 • J. Groos, A.H. Gerhard, een meester: Een samenvatting van zijn ideeën, Met voorwoord van M. van Dam, z.p., 1994 [Met bibliografie]
 • P. Spigt (red.), A.H. Gerhard, vrijdenker, socialist en opvoeder: Een keur van opstellen, Amsterdam, 1949. 

Gerretson F.C. (1884-1958). Prot. (CHU): Lid EK 1951-1956

 • P. van Hees, G. Puchinger (red.), Briefwisseling Gerretson-Van Eyck, Baarn, 1984
 • P. van Hees, G. Puchinger (red.), Briefwisseling Gerretson-Geyl, Baarn, 1979-1981 [5 delen]
 • F.C. Gerretson, Verzamelde werken, bijeengebracht door G. Puchinger, Baarn, 1973-1987 [Bestrijkt de periode 1904-1958, 7 delen]
 • A.J.M. Goedemans, G. Puchinger (red.), Gerretson de strijdbare: Veertig artikelen over actuele onderwerpen, Amsterdam, 1954 [Artikelen verschenen in De Telegraaf 1950-1958]. 

Gerritsen C.V. (1850-1905). Lib.: Lid TK 1893-1897

 • A.H. Jacobs, Herinneringen, Amsterdam, 1924 [Gerritsen was de echtgenoot van Aletta Jacobs en komt in haar memoires uitgebreid in beeld].

S.M.J.G. (Sharon) Gesthuizen (Tweede Kamerlid SP)

 • S. Gesthuizen, Schoonheid macht liefde. In het leven en de politiek, uitgeverij De Geus, 2017

Gevers van Endegeest D.Th (1793-1877). Cons.-lib.: Lid TK 1838-1849, 1850-1856; minister 1856-1858

 • J.C. Nix (inl.), Gevers van Endegeest en de Belgische opstand: Tekeningen van een Haagse schutter 1831-1833, Alphen aan den Rijn, 1983, pp.173-199.

Gielen J.J. (1898-1981). RK (KVP): Minister 1946-1948; lid TK 1948-1949; lid EK 1956-1966

 • A.M.M.C. Asselbergs e.a. (red.), Pedagogisch mozaiek: Opstellen aangeboden aan Prof.dr. Jos J. Gielen bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen, ’s Hertogenbosch, 1969 [Met bibliografie van Gielen].

Gijn A. van (1866-1933). Lib. (LSP): Minister 1916-1917; lid TK 1922-1929

 • Prof.Dr. A. van Gijn, Amsterdam, 1933. Ned. Vereniging voor Vrijhandel: no. 74
 • C.A. Verrijn Stuart, „A. van Gijn”, in: Handelingen en Mededelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1933, pp. 21-32. 

Glastra van Loon J.F. (1920- ). D66: Staatssecretaris 1973-1975; lid EK 1980-

 • Chr. de Vries, K. Schuyt (red.), De open samenleving en haar vrienden: In discussie met Jan Glastra van Loon, Uitgegeven ter gelegenheid van de vijfenzeventigste verjaardag van J.F. Glastra van Loon, Amsterdam, 1995
 • T. van Verre, Tony van Verre ontmoet Jan Glastra van Loon, Amersfoort, 1990
 • J.F. Glastra van Loon, Kanalen graven, Baarn, 1976. 

Goedhart, F.J. (1904-1990) partijloos, PvdA, DS’70. Lid TK 1945-1971

 • M. de Keizer, Frans Goedhart, journalist en politicus (1904-1990), Amsterdam, 2012.

Goeman Borgesius H. (1847-1917). Lib. (LU): Lid TK 1877-1917; minister 1897-1901

 • L.J. Wartena, H. Goeman Borgesius (1847-1917). Vader van de verzorgingsstaat. Een halve eeuw liberale en sociale politiek in Nederland, Amsterdam, 2003
 • H. te Velde, „H. Goeman Borgesius (1847-1917)”, in: G.A. van der List, P.G.C. van Schie (red.), Van Thorbecke tot Telders: Hoofdpersonen uit de geschiedenis van het Nederlandse liberalisme voor 1940, Assen, 1993, pp. 89-98
 • H. van der Mandere, „Mr. Hendrik Goeman Borgesius”, in: Mannen en Vrouwen van beteekenis in onze dagen, Haarlem, 1912, deel 42, aflevering 6-7. 

Goes van Dirxland L.N. (1806-1885). Partijloos: Minister 1861

 • J.A. Jaeger, Inventaris van het familiearchief Van der Goes van Dirxland 1419-1928, ’s-Gravenhage, Algemeen Rijksarchief, 1965.

Goes van Naters M. van der (1900- ). Soc. (SDAP/PvdA): Lid TK 1937-1967

 • A-M Mreijnen, De rode jonker. Marinus van der Goes van Naters, 1900-2005, uitgeverij Boom, 2018
 • J.W.L. Brouwer, „Idealen en ambities: Marinus van der Goes van Naters als bemiddelaar in de Saar-kwestie, 1952-1954”, in: Politieke Opstellen, 15/16 (1996), pp. 45-70, Nijmegen
 • J.A.A. Bervoets, J.H. Kompagnie, Inventarissen van de archieven van drie parlementaire persoonlijkheden, E.B.F.F. Wittert van Hoogland (1875-1959), C. Frida Katz (1885-1963), M. van der Goes van Naters (geboren 1900), Den Haag, Algemeen Rijksarchief, 1983
 • M. van der Goes van Naters, Met en tegen de tijd: Een tocht door de twintigste eeuw, Amsterdam, 1980. 

Goseling C.M.J.F. (1891-1941). RK (RKSP): Lid TK 1920-1937; minister 1937-1939

 • J. van Merriënboer, „Mr. C.M.J.F. Goseling: Parlementslid, partijvoorzitter, fractievoorzitter van de RKSP en minister van justitie in de jaren dertig”, Jaarboek katholiek Documentatie Centrum 20 (1990), pp. 97-121.

Gortzak H. (1908- ). Soc. (CPN): Lid TK 1948-1959, 1969-1971

 • H. Gortzak, Hoop zonder illusies: memoires van een communist, Amsterdam, 1985.

Graeff A.C.D. de (1872-1957). Partijloos: Gouverneur-generaal 1926-1931; minister 1933-1937

 • W.J.M. Klaassen (red.), „Voor U persoonlijk” : Brieven van minister van buitenlandse zaken jhr. A.C.D. de Graeff aan gezant J.P. graaf van Limburg Stirum 1933-1937, ’s-Gravenhage, 1986 [2e dr.: Houten, 1987].

Groen van Prinsterer G. (1800-1876). Prot.: Lid TK 1840, 1849-1857, 1862-1865

 • J. Bijl, Het Europabeeld van Groen van Prinsterer in tekst en context, Amsterdam, 2008
 • W. van Gorsel e.a. (red.), Wat vergaat het Woord bestaat, Huizen, 1995
 • G. Harinck, R. Kuiper, Groen van Prinsterer en de geschiedenis: Historische opstellen, Kampen, 1994
 • A. Slob, Groen van Prinsterer (1801-1876): Een leven als antirevolutionair en christen-historicus, Leiden, 1993
 • J.W. Kirpestein, Groen van Prinsterer: Als belijder van kerk en staat in de negentiende eeuw, Leiden, 1993
 • G.J. Schutte, Mr. G. Groen van Prinsterer, Goes, 1976
 • C. Bremmer, M.N.G. Kool, Een staatsman ter navolging: Groen van Prinsterer herdacht (1876-1976), Den Haag, 1976
 • H.W.J. Mulder, Groen van Prinsterer: Staatsman en profeet, Franeker, 1973
 • A. Goslinga, „Groen van Prinsterer als leidinggevende persoonlijkheid”, in: Anti-Revolutionaire Staatkunde, 22( 1952), pp. 45-47
 • G.J. Laman, Enkele aspecten van Groen van Prinsterer’s optreden als volksvertegenwoordiger (1862-1865), Franeker, 1949
 • F.C. Gerretson, A. Goslinga (red.), G. Groen van Prinsterer: Schriftelijke nalatenschap: Briefwisseling deel I: 1808-1833, deel II: 1833-1848; H.J. Smit (red.), Ibidem, deel III: 1848-1866, Rijks Geschiedkundige Publicatiën, 1949
 • A. Goslinga (bew.), Briefwisseling van Mr. G. Groen van Prinsterer met Dr. A. Kuyper, 1864-1876, Kampen, 1937. Rijks Geschiedkundige Publicatiën. Grote serie. Hors serie 1
 • P. Geyl, Groen van Prinsterer en de scheuring van 1830, Amsterdam, 1936
 • G.M. den Hartogh, Groen van Prinsterer en de verkiezingen van 1871: een keerpunt in de wordingsgeschiedenis der Anti-Revolutionaire partij, Kampen, 1933
 • D. Langedijk, Mr. G. Groen van Prinsterer, Kampen, 1932
 • P.A. Diepenhorst, Groen van Prinsterer, Kampen, 1932
 • J.A.H.J.S. Bruins Slot, Groen van Prinsterer en het herstel der hiërachie in de Roomsch-Katholieke kerk in Nederland, Amsterdam, 1931
 • T. de Vries, Mr. G. Groen van Prinsterer in zijne omgeving, Leiden, 1908 [Met vele biographica en portretten]
 • M.P. Thomassen à Thuessen van der Hoop van Slochteren, Kerk en Staat volgens Groen van Prinsterer, z.p., 1905
 • T. de Vries, Handleiding tot de kennis en de werken van G. Groen van Prinsterer, Appingedam, 1895
 • F.W. Merens, Groen van Prinsterer en Van der Brugghen: Eene herinnering van blijvend aanbelang, Utrecht, 1888
 • Allard Pierson, Oudere Tijdgenooten, Amsterdam, 1888 [4e dr., verzorgd door P.L. Schram: 1982]
 • G.J. Vos Azn., Groen van Prinsterer en zijn tijd 1800-1876, Dordrecht, 1886-1891 [2 delen]
 • P.J. Elout van Soeterwoude, Enkele herinneringen aan Mr. Groen van Prinsterer’s laatste dagen, ’s-Gravenhage, 1885
 • J.H. Gunning Jr. (red.), Bij het graf van Mr. Groen van Prinsterer, 23 Mei 1876, Amsterdam, 1876
 • M. Cohen Stuart, In Memoriam: Guillaume Groen van Prinsterer: Notice biographique, Utrecht, 1876
 • N.C. Balsem, „G. Groen van Prinsterer”, in: Mannen van beteekenis in onze dagen, Haarlem, 1876, deel 7, aflevering 9, pp. 358-408.

Groeneweg S. (1875-1940). Soc. (SDAP): Lid TK 1918-1937

 • A.E.J. de Vries-Bruins, Suze Groeneweg: Haar betekenis voor de moderne arbeidersbeweging, Amsterdam, 1937.

Groot P (=S.) de (1899-1986). Soc. (CPN): Lid TK 1945-1966

 • J.W. Stutje, De man die de weg wees. Leven en werk van Paul de Groot, Amsterdam, 2000
 • I. Cornelissen, Paul de Groot: Staatsvijand nr. 1, Rotterdam, 1996
 • G. Verrips, Dwars, duivels en dromend, de geschiedenis van de CPN 1938-1991, Amsterdam, 1995
 • P. de Groot, De dertiger jaren: Herinneringen en overdenkingen. Deel I: 1930-1935; Deel II: 1936-1939, Amsterdam, 1965-1967

Drs. J.P.A. (Hans) Gruijters (D66)

 • R. Verkroost, Hans Gruijters. Een dwarse democraat, Uitgeverij Aspekt B.V, 2018

Haersma Buma, S. van (1965-). CDA, lid TK 2002-; fractievoorzitter 2010

S. van Haersma Buma, Samen kunnen we meer, Schoorl, 2012.

Hall F.A. van (1791-1866). Cons.-lib.: Minister 1842-1848, 1853-1856, 1860-1861; lid TK 1848, 1849-1853, 1858-1860

 • M.C. van Hall, Drie Eeuwen: De kroniek van een Nederlandse familie, Amsterdam, 1961
 • L.C. Suttorp, F.A. van Hall en zijne constitutioneele beginselen, Amsterdam, 1932
 • J.G. Gleichman, Mr. F.A. van Hall als minister: Mededeelingen en herinneringen, Amsterdam, 1904
 • Iz.J. Lion, Mr. Floris van Hall en De Constitutioneel: Een ernstig woord aan mijne landgenooten, Amsterdam, 1856. 

Hall G. van (1904-1977). Soc. (PvdA): Lid EK 1956-1971

 • D. Wolthekker, Alleen omdat ik een Van Hall ben. Gijs van Hall 1904-1977, Amsterdam, Uitgeverij Balans, 2017
 • G. van Hall, Ervaringen van een Amsterdammer, Amsterdam, 1976.

Halsema, Drs. F. (1966) GroenLinks Lid TK 1998-2011

 • F. Halsema, Geluk! Voorbij de hyperconsumptie, haast en hufterigheid, Amsterdam, 2008
 • F. Halsema en M. Zonneveld, Linkse lente, Amsterdam, 2006. 

Ham, B. van der (1973-) D66 Lid TK 2002-2012

 • J. B. van der Ham, De Koning kun je niet spelen, Prometheus, 2014. 

Heeckeren van Kell W. (1815-1914). Lib.: Minister 1877-1879; lid TK 1882-1884

 • N. Cramer, „Mr. W. baron van Heeckeren van Kell (1868-1877)”, in: Ch. Dumas Ch., H.P.R. Rosenberg (red.), Het kabinet der Koningin: Geschiedenis van het instituut en het huis aan de Korte Vijverberg, ’s-Gravenhage, 1991, pp. 19-23
 • R.W.A.M. Cleverens, Het geslacht Van Heeckeren van Kell, Van Heeckeren van Wassenaer, Middelburg, 1988. 

Heemskerk Azn J. (1818-1897). Cons.: Lid TK 1860-1864, 1869-1873; minister 1866-1868, 1874-1877, 1883-1888

 • J.J. Huizinga, J. Heemskerk Azn. (1818-1897): Conservatief zonder partij, Harlingen, 1973
 • J.M. de Kempenaer, G.W. Vreede, Gedenkschrift der nationale hulde aan de oud-ministers Mr. J.P.J.A. graaf Van Zuylen van Nijevelt en Mr. J. Heemskerk Azn op den 9 April 1869 bewezen, Utrecht, 1869. 

Heemskerk Th. (1852-1932). Prot. (ARP): Lid TK 1888-1891, 1893-1897, 1901-1908, 1925-1932; minister 1908-1913, 1918-1925

 • A.H. Bornebroek, Een heer in een volkspartij. Theodoor Heemskerk (1852-1932), minister-president en minister van justitie, Amsterdam, 2006
 • J. Voerman, Het conflict Kuyper-Heemskerk, Utrecht, 1954
 • P.A. Diepenhorst, Mr. Th. Heemskerk: De christen-staatsman, Zwolle, 1932
 • H.W. Hovy, De nationale beteekenis van het ministerie-Heemskerk, Kampen, 1913
 • F. Netscher, Theo: Mr. Th. Heemskerk in de karikatuur, Amsterdam, 1911. 

Heemstra S. van (1807-1865). Lib.: Lid TK 1844-1850, 1862-1864; minister 1848, 1860-1862

 • L., Mr. Schelte baron van Heemstra, z.p., 1865 [Overdruk uit Het Dagblad van Zuidholland en ’s-Gravenhage]
 • J. Dirks, Levensberigt van Mr. Schelte baron van Heemstra, Leiden, 1865 [Overdruk uit Handelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden]. 

Heiden Reinestein L. van (1809-1882). Cons.: Lid TK 1849-1867

 • H.H. Jongbloed, Inventaris van het familiearchief De Milly van Heiden Reinestein (1641) 1741-1949, waarin opgenomen het familiearchief Van Heiden Reinestein (1552) 1589-1886, Assen, 1982 [2 delen].

Heim van Duivendijke J.A. van der (1791-1870). Cons.: Minister 1843, 1846, 1848; lid EK 1862-1865

 • H.J. van der Heim, „Levensschets van Mr. Johan Adriaan van der Heim”, in: Handelingen en Mededelingen van de Maatschappij van de Nederlansche Letterkunde te Leiden, 1872, pp. 119-140.

Heldring E. (1871-1954). Lib. (LSP): Lid EK 1938-1946

 • J. de Vries (red.), Herinneringen en dagboek van Ernst Heldring (1871-1954), Groningen, 1970 [3 delen]. [Deze memoires werden besproken door H. van Riel, „Ernst Heldrings dagboek en herinneringen”, in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 86 (1971), pp. 218-226].

Heldt B.H. (1841-1914). Lib. (LU): Lid TK 1885-1901

 • A.H. van der Meer, „Baron of werkman: De eerste werkman in de Tweede Kamer”, in: De Vrije Fries, 66 (1986), pp. 46-58
 • H. Righart, „B.H. Heldt (1841-1914): Vóór het kiesrecht, tégen de verzuiling!”, in: Kleio, 26 (1985), 10, 3-7. 

Herben, M. (1952) LPF Lid TK 2002-2006

 • M. Herben, Vrij denken over politiek, religie en vrijmetselarij, Den Haag, 2005.

Heuven Goedhart G.J. van (1901-1956). Soc. (Partijloos/PvdA): Minister 1944-1945; lid EK 1947-1951

 • C. van Os en Sj. de Jong, Van Heuven Goedhart 1901–1956. Het moet en het kan!, ‘s-Gravenhage/Amsterdam, 1998
 • S. Carmiggelt, J. Winkler (samenst.), Gerrit Jan van Heuven Goedhart: Bijdragen tot een biografie, Amsterdam, 1959. 

Hiddema, mr. Th. U (Theo)

 • S. de Jong, Mr. Hiddema in de politiek, Prometheus, 2018.

Hirsch Ballin E.H.M. (1950- ). RK (CDA): Minister 1989-1994; lid EK 1994-

 • In Ernst: Oriëntaties voor beleid: Gebundelde toespraken van minister E.M.H. Hirsch Ballin, Den Haag, 1994.

Höevell W.R. baron van (1812-1879). Lib.: Lid TK 1849-1862

 • P. van ’t Veer, „Een revolutiejaar, Indische stijl. Wolter Robert baron van Höevell, 1812-1879”, in: Geen blad voor de mond: Vijf radicalen uit de negentiende eeuw, Amsterdam, 1958, pp. 101-144
 • P.J. Veth, Ontdekkers en onderzoekers, Leiden, 1884 [Ter 2e verbetering en vermeerdering bijeenverzameld]
 • G.H. van Soest, „Dr. W.R. baron van Höevell”, in: Mannen van beteekenis in onze dagen, Haarlem, 1879, deel 10, aflevering 5 [Ook verschenen in: Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, juli 1879]
 • W.R. baron van Höevell, Parlementaire redevoeringen over koloniale belangen 1849-1862. Deel 1: 1849-1854; deel 2: 1854-1856; deel 3: 1856-1859; deel 4: 1859-1862, Zaltbommel, 1862-1865. 

Hofstra H.J. (1904- ). Soc. (PvdA): Lid TK 1945-1956; minister 1956-1958

 • S. Hol, H. Mobach, „Hendrik Jan Hofstra. Socialistische belastingpolitiek tussen zuinig beheer en maatschappelijke hervorming”, in: Van Troelstra tot Den Uyl: Het vijftiende jaarboek voor het democratisch socialisme, Amsterdam, 1994, pp. 228-246
 • S. Hol, De minister van financiën H.J. Hofstra: De theorie en de praktijk van socialistisch begrotingsbeleid en belastingpolitiek, z.p., 1993
 • A.K.P. Jongsma e.a. (red.), Cijns en dijns: Opstellen aangeboden aan prof. dr. H.J. Hofstra, Deventer, 1975 [Bevat onder andere de bibliografie van Hofstra]. 

Houten S. van (1837-1930). Lib. (LU): Lid TK 1869-1894; minister 1894-1897; lid EK 1904-1907

 • S. Stuurman, „S. van Houten (1837-1930)”, in: G.A. van der List, P.G.C. van Schie (red.), Van Thorbecke tot Telders: Hoofdpersonen uit de geschiedenis van het Nederlandse liberalisme voor 1940, Assen, 1993, pp. 51-62
 • S. Stuurman, „Het wetenschappelijk liberalisme van Samuel van Houten” (1); „John Bright en Samuel van Houten: Radicaal liberalisme in Nederland en Engeland” (2), In: Wacht op onze daden: Het liberalisme en de vernieuwing van de Nederlandse staat, Amsterdam, 1992, (1) pp. 175-202; (2) pp. 209-248
 • G.M. Bos, Mr. S. van Houten: Analyse van zijn denkbeelden, voorafgegaan door een schets van zijn leven, Purmerend, 1952
 • S.H. Scholl, Het liberalisme bij mr. G.K. van Hogendorp, mr. J.R. Thorbecke en mr. S. van Houten, Leuven, 1947
 • C.K. Elout, „Mr. S. van Houten”, in: Mannen en Vrouwen van beteekenis in onze dagen, Haarlem, 1912, deel 42, aflevering 2-3
 • S. van Houten, Vijfentwintig jaar in de Kamer (1869-1894), Deel I: Eerste periode: Tot aan den dood van Thorbecke (1869-1872); Deel II en III: Tweede periode: Van den dood van Thorbecke tot den val van Kappeyne (1872-1879); Deel IV: Derde periode: Van den val van Kappeyne tot de Grondwetsherziening (1879-1887); Deel V: Vierde periode: Onder het voorloopig kiesrecht der Grondwet (1887-1894), Haarlem, 1903-1915
 • S. van Houten, Staatkundige brieven, 1883-1929 [Deze „open brieven aan het Nederlandse volk” verschenen onregelmatig, in 23 series]. 

Huysmans G.W.M. (1902-1948). RK (KVP): Minister 1946-1948

 • J.A.A. Bervoets, Inventaris van de papieren van dr. G.W.M. Huysmans (1902-1948) ’s-Gravenhage, Algemeen Rijksarchief, Tweede afdeling, 1975.

Idenburg A.W.F. van (1861-1935). Prot. (ARP): Lid TK 1901-1902; minister 1902-1905, 1908-1909, 1918-1919; lid EK 1920-1924

 • J. de Bruijn, G. Puchinger (verz.), Briefwisseling Kuyper-Idenburg, Franeker, 1985
 • B.J. Brouwer, De houding van Idenburg en Colijn tegenover de Indonesische beweging, Kampen, 1958
 • F.L. Rutgers, Idenburg en de Sarekat Islam in 1913, Amsterdam, 1939
 • C.J. Middelberg-Idenburg, A.W.F. Idenburg, Den Haag, 1935 [Met een woord ter inleiding van H. Colijn]
 • G.J. Lammers, A.W.F. Idenburg, in zijn leven en werken geschetst, Amsterdam, 1935
 • Ter nagedachtenis aan zijne Excellentie A.W.F. Idenburg, Minister van Staat, Oud-Minister van Koloniën, Oud-Gouverneur-generaal van Ned.-Indië en Oud-Gouverneur van Suriname: 23 Juli 1861-28 Febr. 1935, Kampen, 1935. Speciaal nummer van A.R. Staatkunde, jg. 11
 • Het beleid van den gouverneur-generaal Idenburg aan de feiten getoetst, ’s-Gravenhage, 1913 [Overdruk uit De Nederlander, vermeerderd met artikelen over de Indische Partij]. 

Joekes Th.H. (1923-1999 ). Lib. (VVD): Lid TK 1963-1989

 • Th.H. Joekes, Man en paard: Herinneringen, Meppel, 1996
 • Th.H. Joekes, Bestemming Binnenhof: Autobiografische episodes, Amsterdam, 1986. 

Jonckbloet W.J.A. (1817-1885). Lib.: Lid TK 1864-1877

 • W.J.A. Jonckbloet, Het kabinet-Van Zuylen: Een woord aan het Nederlandsche volk, ’s-Gravenhage, 1868
 • W.J.A. Jonckbloet, De schoolwet-agitatie: Eene studie, Amsterdam, 1866
 • W.J.A. Jonckbloet, Het koloniale vraagstuk in de Tweede Kamer der Staten-Generaal: Eene studie, Amsterdam, [circa 1864]. 

Jong A. de (1885-1943). Soc. (SDAP): Lid TK 1931-1933, 1937-1943

 • P. de Baar, Alida de Jong 1885-1943: Een vakbondsvrouw van voor de oorlog, Amsterdam, 1985 [Met literatuuropgave].

Jong, P.J.S. de (1915) KVP, CDA. Staatssecretaris 1959-1963, minister 1963-1967, Lid TK 1967; minister-president 1967-1971, lid EK 1971-1974

 • J.W.L. Brouwer en J.C.F.J. van Merriënboer, Van buitengaats naar Binnenhof. P.J.S. de Jong, een biografie, Den Haag, 2001.

Jonge B.C. de (1875-1958). Prot. (CHU): Minister 1917-1918; gouverneur-generaal 1931-1936

 • F.J.M. Otten, Inventaris van de papieren van Jhr. mr. B.C. de Jonge, ’s-Gravenhage, Algemeen Rijksarchief, Tweede afdeling, 1971
 • S.L. van der Wal (red.), Herinneringen van jhr. mr. B.C. de Jonge, met brieven uit zijn nalatenschap, Groningen, 1968
 • B.C. de Jonge, Belevenissen en beschouwingen, 1940-1950, z.p., 1968 [Hoofdstukken apart gepagineerd. Zonder Titelblad. Omslagtitel. Bevat ook tekst van A.C. de Jonge-Van Wassenaar]. 

Jongeling P. (1909-1985). Prot. (GPV): Lid TK 1963-1977

 • H. Veenhof, Zonder twijfel: Pieter Jongeling (1909-1985). Journalist, politicus en Prins, Barneveld, 2009
 • P. Bergwerff, Tj.S. de Vries, Geroepen en gegaan: P. Bergwerff en Tj.S. de Vries in gesprek met P. Jongeling, Groningen, 1983
 • P. Jongeling, 14 jaar in de Tweede Kamer (1963-1977), Amsterdam, 1977
 • R. Valkenburg, Jongeling ten voeten uit, Wageningen, 1971. 

Jonkman J.A. (1891-1976). Soc. (PvdA): Minister 1946-1948; lid EK 1948-1966

 • J.A. Jonkman, Het oude Nederlands-Indië: Nederland en Indonesië beide vrij. Memoires, Assen, 1971-1977 [2 delen].

Kadt J. de (1897-1988). Soc. (PvdA): Lid TK 1948-1963

 • D. Pels, Het democratisch verschil: Jacques de Kadt en de nieuwe elite, Amsterdam, 1993
 • M.C. Brands e.a. (red.), J. de Kadt: De deftigheid in het gedrang: een keuze uit zijn verspreide geschriften, Amsterdam, 1991
 • R. Havenaar, De tocht naar het onbekende: Het politieke denken van Jacques de Kadt, Amsterdam, 1990
 • J. de Kadt, Jaren die dubbel telden: Politieke herinneringen uit mijn Indische jaren, Amsterdam, 1978
 • J. de Kadt, Politieke herinneringen van een randfiguur, Amsterdam, 1976\J. de Kadt, Uit mijn communistentijd, Amsterdam, 1965. 

Kappeyne van de Coppello J. (1822-1895). Lib. (LU): Lid TK 1862-1866, 1871-1877; minister 1877-1879; lid EK 1888-1893

 • D.A. van de Riet, „J. Kappeyne van de Coppello (1822-1895)”, in: G.A. van der List, P.G.C. van Schie (red.), Van Thorbecke tot Telders: Hoofdpersonen uit de geschiedenis van het Nederlandse liberalisme voor 1940, Assen, 1993, pp. 39-49
 • R.W. Feikema, De totstandkoming van de schoolwet van Kappeyne: Bijdrage tot de kennis van de parlementaire geschiedenis van Nederland, Amsterdam, 1929
 • P. Kasteel, Abraham Kuyper, Kampen, 1938 [Hierin is veel correspondentie opgenomen van Kappeyne aan Kuyper]
 • H.J. Smidt, „Mr. J. Kappeyne van de Coppello”, in: Eigen Haard, 1895, pp. 715-717, 773-735, 744-747
 • F.B. Coning Liefsting, „Mr. J. Kappeyne van de Coppello”, in: De Nederlandsche Spectator, 1895, pp. 386vv, 393vv
 • J.Ch. Blok, „Een vergeten staatsman”, in: Het leeskabinet, 1895, p. 161
 • M. Cohen Stuart, Wat het ontwerp-Kappeyne op het Lager Onderwijs beweert, begeert, bedoelt, bewerkt?, Utrecht, 1878
 • J.A. Levy, De moderne levensbeschouwing van Mr. J. Kappeyne van de Coppello, ’s-Gravenhage, 1875. 

Katz C.F. (1885-1963). Prot. (CHU): Lid TK 1922-1941

 • J.A.A. Bervoets, J.H. Kompagnie, Inventarissen van de archieven van drie parlementaire persoonlijkheden, E.B.F.F. Wittert van Hoogland (1875-1959), C. Frida Katz (1885-1963), M. van der Goes van Naters (geboren 1900), Den Haag, Algemeen Rijksarchief, 1983.

Karnebeek H.A. van (1874-1942). Partijloos-lib.: Minister 1918-1927

 • C.B. Wels, „Van Karnebeeks breuk met de traditie”, in: Blok L. e.a. (red.), Figuren en Figuraties: Acht opstellen aangeboden aan prof. dr. J.C. Boogman, Groningen, 1979, pp. 193-221.

Kemenade J. van (1937- ). Soc. (PvdA): Minister 1973-1977; lid TK 1978-1983

 • Y. van Baarle (red.), De aanhoudende zorg van Jos van Kemenade: Zijn denkbeelden over onderwijs en onderwijsbeleid, verwoord tijdens kamerbehandelingen, redevoeringen, interviews en dergelijke, Amsterdam, 1976. Met een voorwoord van Wouter Gortzak.

Kempenaer J.M. de (1793-1870). Cons.-lib.: Lid TK 1840-1849, 1853-1860; minister 1848-1849

 • J. Heemskerk Azn., „Levensbericht van J.M. de Kempenaer”, in: Handelingen en Mededelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1870, p. 598 e.v.
 • G. Groen van Prinsterer, De ministeriën De Kempenaer en Thorbecke in hun politieke verwantschap beschouwd, Amsterdam, 1849. 

Kernkamp W.J.A. (1888-1956). Prot. (CHU): Minister 1952-1956

 • Debrot Cola, Bij de begrafenis van minister Kernkamp, z.p., 1956

Kersten G.H. (1882-1948). Prot. (SGP): Lid TK 1922-1945

 • M. Golverdingen, Ds. G.H. Kersten: Facetten van zijn leven en werk, Houten, 1993 [3e herz. en uitgebr. dr.]
 • H. Florijn, J. Mastenbroek (red.), Gerrit Hendrik Kersten: Grenswachter en gids van de Gereformeerde Gemeente, Kampen, 1993
 • A.A. van der Schans, Kuyper en Kersten: IJveraars voor herkerstening van onze samenleving, Leiden, 1992
 • H. Meijer, Het spoor van ds. Kersten en ds. Zandt: Beginselen voorgestaan en verdedigd door kamerleden der SGP, blijkende uit citaten, Veenendaal, 1976. 

Kerstens P.A. (1896-1958). RK (RKSP/KVP): Minister 1942-1944; lid EK 1946-1952

 • R. Rottier, „Piet Kerstens: De Tijd vooruit: De hoofdredacteur die struikelde over de Indonesische kwestie”, in: Jaarboek Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen, 1988, pp. 156-172.

Keuchenius L.W.C. (1822-1893). Prot. (ARP): Lid TK 1866-1868, 1879-1888, 1890-1893; minister 1888-1890

 • G.J. Schutte, „Keuchenius als minister van Koloniën”, in: Th.B.F.M. Brinkel e.a. (red.), Het kabinet-Mackay, Baarn, 1990, pp. 191-223
 • R. Reinsma, „Keuchenius als tegenhanger van Fransen van de Putte”, in: Tijdschrift voor Geschiedenis, 74 (1961), pp. 194-202
 • D.J.H. ter Horst, Beschrijving der schriftelijke nalatenschap van Mr. L.W.C. Keuchenius, Kampen, 1940 [Overdruk uit Antirevolutionaire Staatkunde 1940]
 • S.L. van der Wal, De motie-Keuchenius: Een koloniaal-historische studie over de jaren 1854-1866, Groningen, 1936
 • E.A. Keuchenius, Keuchenius en De Savornin Lohman: Een apologie, ’s-Gravenhage, 1925
 • O.J.H. Graaf van Limburg Stirum, „Mr. L.W.C. Keuchenius: Proeve van een karakterschets”, in: De Indische Gids, 1896, pp. 471-526, pp. 645-718 [Ook als afzonderlijke overdruk, Amsterdam]
 • A. Kuyper, Mr. Levinus Wilhelmus Christiaan Keuchenius, Haarlem, 1895 [Overdruk uit Mannen en Vrouwen van beteekenis in onze dagen, deel 26, aflevering 5]
 • P.A. Daum, Waarom de minister Keuchenius viel, Batavia, 1890
 • G. Groen van Prinsterer, Mr. Keuchenius en zijne wederpartijders in 1869: eene karakterstudie, Amsterdam, 1869. 

Klaauw C.A. van der (1924- ). Lib. (VVD): Minister 1977-1981

 • C.A. van der Klaauw, Een diplomatenleven: Mémoires, Amsterdam, 1995.

Kleffens E.N. van (1894-1983). Partijloos-lib.: Minister 1939-1947

 • M. Riemens, ‘Majesteit, U kent het werkelijke leven niet’. De oorlogsdagboeken van minister van Buitenlandse Zaken mr. E.N. van Kleffens, uitgever: Van Tilt, 2019.
 • H.N. Boon, „In memoriam E. van Kleffens”, in: Jaarboek 1984 van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 1984, pp. 210-215
 • E.N. van Kleffens, Belevenissen, Alphen aan den Rijn, 1980-1983 [2 delen: I 1894-1940; II 1940-1958]. 

Klein G. (1925- ). Soc. (PvdA): Lid TK 1972-1973, 1977-79; staatssecretaris 1973-1977

 • G. Klein, Over de rooie: Relaas van een manisch-depressief politicus, Amsterdam, 1994.

Klompé M.A.M. (1912-1986). RK (KVP): Lid TK 1948-1956, 1963-1966; minister 1956-1963, 1966-1971

 • E. Borgman en M. van Reisen (red.), Een vrouw met verbeelding. Marga Klomé en de vormgeving van de toekomst, Zoetermeer, 2012
 • G.J. Mostert, Marga Klompé (1912-1986). Een biografie, Amsterdam, 2011
 • I. Jungschleger, C. Bierlaagh, Marga Klompé: Een gedreven politica haar tijd vooruit, Utrecht, 1990
 • M. van der Plas (red.), Herinneringen aan Marga Klompé, Baarn, 1989
 • L. Fijen (red.), „Marga Klompé 1912-1986”, in: 121 Info-bulletin 14 van het Secretariaat van het Rooms Katholiek Kerkgenootschap in Nederland, 1986, nr. 20: pp. 643-679. 

Koejemans A.J. (1903-1982). Soc. (CPN): Lid EK 1945-1948

 • A.J. Koejemans, Van „ja” tot „amen” , Amsterdam, 1961 [Herdruk 1963].

Koekoek H. (1912-1987). BP: Lid TK 1963-1981

 • H.N. Huizer (uitg.), Commentaar van Koekoek op het boekje … Boer Koekoek, Bennekom, 1966
 • K. Baartmans, Boer Koekoek, Amsterdam, 1966. 

Kok, W. (1938). PvdA. Lid TK: 1986-1989; Minister 1989-1994; Minister-President 1994-2002; Minister van Staat 2003

 • M. Krop, Wim Kok, een leven op eigen kracht. Deel 1: voor zijn mensen 1938-1994, Uitgeverij Prometheus, 2019
 • F. Nypels, K. Tamboer, Wim Kok, vijftien jaar vakbeweging, Amsterdam, 1985
 • J. Tromp en B. Verhoeff, De lange mars van Wim Kok, Amsterdam, 2002

Kol H.H. van (1852-1925). Soc. (SDAP): Lid TK 1897-1909; lid EK 1913-1922, 1923-1924

 • P. van ’t Veer, „Het einde van een eeuw. Ir. Henri Hubertus van Kol, 1852-1925”, in: Geen blad voor de mond: Vijf radicalen uit de negentiende eeuw, Amsterdam, 1958, pp. 183-217
 • H. van Kol, Nederlandsch-Indië in de Staten-Generaal van 1897 tot 1909: Een bijdrage tot de geschiedenis der koloniale politiek, ’s-Gravenhage, 1911
 • H. van Kol, Uit onze koloniën: Uitvoerig reisverhaal, Leiden, 1903 [2 delen]
 • Rienzi (ps. van H. van Kol), Mijn afscheid van de Sociaal Democratische Bond, Wolvega, 1894. 

Kolfschoten H.A.M.T. van (1903-1984). RK (KVP): Minister 1945-1946; lid EK 1946-1948, 1949-1952

 • Sprekend een burgemeester: Observaties, kenschetsen, meningen en beschouwingen van Mr. H.A.M.T. Kolfschoten, burgemeester van ’s-Gravenhage, verzameld bij diens afscheid, Alphen aan den Rijn, 1968 [Bevat een biografisch portret door F.J. Philips]
 • G. Pikkemaat, Regenten en Magistraten, Alphen aan den Rijn, 1967. 

Koning J. de (1926-1994). Prot. (ARP/CDA): Lid EK 1964-1971; lid TK 1971-1977; minister 1977-1986

 • In Memoriam Jan de Koning, Den Haag, 1995.

Kortenhorst L.G. (1886-1963). RK (RKSP/KVP): Lid TK 1925-1963

 • J. Rogier, „Advocaat van kwade zaken”, in: Een zondagskind in de politiek en andere christenen, Nijmegen, 1980, pp. 273-288
 • Text: Liber amicorum Dr. Kortenhorst, Met bijdragen van Cassianus e.a. z.p., 1948. 

Korthals Altes F. (1931- ). Lib. (VVD): Lid EK 1981-1982, 1991- ; minister 1982-1989

 • F. Korthals Altes, Zeven politieke levens. Herinneringen in dossiers, Amsterdam, Boom, 2017
 • F.L.M. Lafort, „F. Korthals Altes: De organisator”, in: W.J.A. van den Berg e.a., Kopstukken van de VVD, Houten, 1988, pp. 122-131
 • Bij het afscheid van Frits Korthals Altes, Den Haag, 1981 [Een „brievenboek” van vrienden en politieke collega’s uitgebracht bij gelegenheid van het aftreden van Korthals Altes als voorzitter en als lid van het Dagelijks Bestuur van de VVD]. 

Kupers E. (1885-1965). Soc. (SDAP/PvdA): Lid TK 1929-1948

 • S. Witteboon, Evert Kupers: Werker Strijder Bouwer, Amsterdam 1949.

Kuyper A. (1837-1920). Prot. (ARP): Lid TK 1874-1877, 1894-1901, 1908-1912; minister 1901-1905; lid EK 1913-1920

 • Johan Snel, De zeven levens van Abraham Kuyper. Portret van een ongrijpbaar staatsman, Promotheus, 2020
 • J.P.M. Koch, Abraham Kuyper. Een biografie, Amsterdam, 2006
 • J. de Bruijn, Het boetekleed ontsiert de man niet. Abraham Kuyper en de Lintjesaffaire (1909-1910), Amsterdam, 2005
 • Barend Bode (samenst.), Kuyper in karikaturen: Politieke tekeningen, Warmond, 1994
 • R.E.L. Rodgers, The incarnation of the antithesis: An introduction to the educational thought and practise of Abraham Kuyper, Edinburgh, 1992
 • C.A.J. van Koppen, De Geuzen van de negentiende eeuw: Abraham Kuyper en Zuid-Afrika, Wormer, 1992
 • J. de Bruijn (red.), Gesprekken met Kuyper: aantekeningen van A.W.F. Idenburg over gesprekken met dr. A. Kuyper uit 1920, Amsterdam, 1989
 • J. Stellingwerff, Dr. Abraham Kuyper en de Vrije Universiteit, Kampen, 1987
 • G. Puchinger, De jonge Kuyper (1837-1867). Deel 1, Franeker, 1987
 • J. de Bruijn, Abraham Kuyper, leven en werk in beeld: Een beeldbiografie, Franeker, 1987
 • C. Augustijn e.a. (red.), Abraham Kuyper: Zijn volksdeel, zijn invloed, Delft, 1987
 • J. de Bruijn, G. Puchinger (red.), Briefwisseling tussen Kuyper en Idenburg, Franeker, 1985
 • H. Algra, Het wonder van de 19e eeuw: Van vrije kerken en kleine luyden, Franeker, 1966 [6e dr. 1979]
 • G. Puchinger, Gesprek over de onbekende Kuyper, Assen, 1971
 • Sutarno, Het Kuyperiaanse model van een christelijke organisatie: Een onderzoek naar zijn doelmatigheid als middel om het politiek-staatkundig leven vanuit het christelijk geloof te beïnvloeden, Amsterdam, 1970
 • J. van Weringh, Het maatschappijbeeld van Abraham Kuyper, Assen, 1967
 • J. Voerman, Het conflict Kuyper-Heemskerk, Utrecht, 1954
 • P. Kasteel, Abraham Kuyper, Kampen, 1938
 • L.W.G. Scholten e.a., Dr. A. Kuyper: Gedenkboek uitgegeven bij gelegenheid van de herdenking op 29 October 1937 van het feit dat Dr. A. Kuyper honderd jaar geleden te Maassluis geboren werd, Kampen, 1937 [Met medewerking van H. Colijn e.a.]
 • A.C. de Gooyer, R. van Reest, Kuyper de geweldige, van dichtbij, Baarn, 1937
 • Kuyper in de caricatuur: 100 uitgezochte caricaturen, Baarn, 1936. Met een brief van A. Kuyper
 • J.R. Slotemaker de Bruïne, A. Kuiper, oder, Staatsmann und Christ, Berlin, 1932
 • P.A. Diepenhorst, Dr. A. Kuyper, Haarlem, 1931
 • J.C. Rullmann, Abraham Kuyper: Een levensschets, Kampen, 1928
 • J.C. Rullmann, Kuyper-bibliografie, ’s-Gravenhage, 1923-1940 [3 delen, I 1860-1879; II 1879-1890; III 1891-1932; samenvattende beschrijving van de inhoud van Kuypers werken, met een inleiding van H. Colijn]
 • H. Colijn, Levensbericht van Dr. A. Kuyper, Kampen, 1923 [Overdruk uit Levensberichten van afgestorven leden der Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden, 1922-1923]
 • H.S.S. Kuyper, J.H. Kuyper, De levensavond van Dr. A.Kuyper, Kampen, 1921
 • Gedenkboek ter herinnering aan het overlijden van Dr. A. Kuyper en de sprake die daarbij uit de pers voortkwam, Amsterdam, 1921
 • W.J. Aalders, Dr. A. Kuyper, Haarlem, 1921 [Overdruk uit Onze Eeuw, nr. 4]
 • W.F.A. Winckel, Leven en arbeid van dr. A. Kuyper, Amsterdam, 1919
 • W. Willemsz., Dr. A. Kuyper, Amsterdam, 1917
 • J. Braakensiek e.a., Dr. Kuyper in de caricatuur, Amsterdam, 1909. 

Lammers, J.Ch.J. (Han). PvdA, CdK (1986-1996)

 • H. de Liagre Böhl, Amsterdammer in de polder. Han Lammers (1931-2000), Prometheus, Bert Bakker, 2015.

Lange A.P. de (1843-1897). Lib. (LU): Lid TK 1894-1897

 • A.P. de Lange, Politieke en economische vertoogen, ’s-Gravenhage, 1899 [2 delen; herdruk van artikelen eerder verschenen in Het Vaderland onder het ps. „Dirk Groen uit de Beemster” ].

Langman H. (1931- ). Lib. (VVD): Minister 1971-1973

 • J.M.M. Maeijer e.a. (red.), De bankier als jurist: Tegen wil en dank: Bundel aangeboden aan Mr.Drs. H. Langman ter gelegenheid van zijn aftreden als lid van de Raad van Bestuur van ABN AMRO-combinatie op 28 februari 1991, Deventer, 1991 [Met bibliografie van Langman].

Leerling M. (1936- ). Prot. (RPF): Lid TK 1981-1994

 • Om u te dienen… Meindert Leerling in de Tweede Kamer 1981-1994 met „een helder getuigenis en een goed program”. Liber Amicorum aangeboden aan Meindert Leerling uit waardering voor zijn politieke arbeid en verdiensten voor de RPF, Nunspeet, 1994.

Leeuw G. van der (1890-1950). Soc. (CHU/PvdA): Minister 1945-1946

 • D.H. Hak, Stagnatie in de Nederlandse godsdienstwetenschap, 1920-1980: de bijdrage van Gerardus van der Leeuw, Fokke Sierksma en Theo P. van Baaren aan de godsdienstwetenschap herdacht, 14 november 1975, Amsterdam, 1994
 • H. van Dulken, „De cultuurpolitieke opvattingen van prof.dr. G. van der Leeuw (1890-1950)”, in: Annemieke Hoogenboom e.a., Kunst en beleid in Nederland, Amsterdam, 1985
 • F. Sierksma e.a. (red.), G. van der Leeuw herdacht, 14 november 1975, Theologische Faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen, 1975
 • W.J. Kooiman, J.M. van Veen (red.), Pro regno pro sanctuario: Een bundel studies en bijdragen van vrienden en vereerders bij de zestigste verjaardag van Prof.Dr. G. van der Leeuw, uitgegeven door een commissie van leerlingen en oud-leerlingen, Nijkerk, 1950 [Met bibliografie].

Lely C. (1854-1929). Lib. (LU): Minister 1891-1894, 1897-1901, 1913-1918; lid TK 1894-1902, 1905-1909, 1918-1922; lid EK 1910-1913

 • W. Top, Ingenieur Lely, Amsterdam, 1974 [2e dr. 1977]
 • K. Jansma, Lely, bedwinger der Zuiderzee, Amsterdam, 1948 [2e herz. dr. 1954]. 

Levy I.A. (1836-1920). Lib. (LU): Lid TK 1887-1888, 1891-1894

 • J. Domela Nieuwenhuis, „Mr. I.A. Levy”, in: Mannen en Vrouwen van beteekenis, 1916, nr. I:3.

Lieftinck P. (1902-1989). Soc. (CHU/PvdA): Minister 1945-1952

 • H. Meijer, Lieftinck: Financier of politicus?, z.p., 1996. Paper voor het congres „De Leeuw en de Banteng: Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950”, Den Haag 27-29 maart 1995
 • S. Hol, De minister van financiën H.J. Hofstra: De theorie en de praktijk van socialistisch begrotingsbeleid en belastingpolitiek, z.p., 1993
 • A. Bakker, M.M.P. van Lent, Pieter Lieftinck, 1902-1989: Een leven in vogelvlucht: herinneringen, Utrecht, 1989
 • J. Beishuizen, „De professor van het tientje: Prof.mr. P. Lieftinck (1902), Nederlands politicus”, in: Onze Jaren 1945-1970, p. 799
 • A.A. van Ameringen e.a., Onder Lieftinck’s bewind: Het financieel-economisch beleid na de oorlog, Amsterdam, 1952.

Limburg Stirum M.D. graaf van (1807-1891). Partijloos: Minister 1872-1873

 • C.J. van Limburg Stirum, Iconografie van het geslacht Van Limburg Stirum, Zutphen, 1994
 • J.C. Kort, Het archief van het huis Offem en de families Van Limburg Stirum, Duys en Van der Does 1428-1937, ’s-Gravenhage, Rijksarchief in Zuid-Holland, 1983
 • Geschiedenis der graven Van Limburg Stirum, Assen, 1961-1976 [3 delen in 9 banden]
 • J.A. van der Stok, Een zeldzaam Nederlander: Levensbeschrijving van Zijne Excellentie Menno David graaf van Limburg Stirum, ’s-Gravenhage, 1892
 • F. de Bas, Menno David, Graaf van Limburg Stirum, oud-minister van Oorlog, oprichter van den anti-dienstvervangingbond herdacht, ’s-Gravenhage, 1891 [Oorspronkelijk verschenen in verkorte vorm in De Militaire Spectator 1891, nr. 10]. 

Logemann J.H.A. (1892-1969). Soc. (PvdA): Minister 1945-1946; lid TK 1946-1947

 • C.M. Lont, Inventaris van de papieren van Prof.dr. J.H.A. Logemann (1892-1969), ’s-Gravenhage, Algemeen Rijksarchief, Tweede Afdeling, 1975 [Met bibliografie van Logemann]
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Prof.Dr. J.H.A. Logemann, ’s-Gravenhage, 1962. Speciaal nummer van Bestuurswetenschappen, jg. 16, nr. 1, jan, 1962. 

Lohman, zie: Savornin Lohman de

Lotsy J.S. (1806-1863). Cons.-lib.: Lid TK 1848, 1849-1852; lid EK 1853-1856; minister 1856-1861

 • H.J.Ph.G. Kaajan, Inventaris van het archief van de familie Lotsy (1352) 1695-1904 (1988), Den Haag, Algemeen Rijksarchief, 1994.

Loudon J[ames] (1824-1900). Lib.: Minister 1861-1862

 • C.E. van Kesteren, De Nisero-quaestie en de gouverneur-generaal Loudon, Amsterdam, 1884 [Overdruk uit De Indische Gids, 1884]
 • J.C. van Lier, Mr. J. Loudon en zijn bestuur, Batavia/Utrecht, 1875 [Overdruk uit De Indiër (Nieuw Bataviaasch Handelsblad)]
 • J.I. de Rochemont, Loudon en Atsjin, Batavia/Amsterdam, 1875. 

Louw A.A. van der (1933- ). Soc. (PvdA): Lid TK 1971, 1982-1983; minister 1981-1982

 • Chr. Hietland, Kroonprins van Nieuw Links. Biografie van André van der Louw 1933-2005, Prometheus, 2019
 • A.A. van der Louw, De Rode Hoed en andere verhalen, Schoorle, 1992. Met tekeningen van Opland
 • A.A. van der Louw, Als de dood voor Rijnmond, Rotterdam, 1985. 

Louwes H.D. (1893-1960). Lib. (LSP/VVD): Lid TK 1933-1937; lid EK 1950-1960

 • J.P. Wiersma, Herman Derk Louwes: Een voorman van de Nederlandse landbouw, Meppel, 1969.

Lubbers R.F.M. (1939- ). RK (KVP/CDA): Minister 1973-1977, 1982-1994; lid TK 1977-1982

 • Ruud Lubbers en Theo Brinkel, Haagse jaren. De politieke memoires van Ruud Lubbers, Ambo|Anthos, Amsterdam, 2020 
 • Ruud Lubbers, Persoonlijke herinneringen, uitgever: Balans, 2018
 • M. Metze, De stranding: Het CDA van hoogtepunt naar catastrofe, Nijmegen, 1995
 • Opland, Dag Ruud! 1982-1994, Amsterdam, 1994 [Caricaturen]
 • R.F.M. Lubbers, Het politieke testament van Ruud Lubbers, Rotterdam, 1994
 • M. Kranenburg, K. van der Malen (red.), Het tijdperk Lubbers 1982-1984, Amsterdam, 1994 [Samengesteld op basis van krantenartikelen en commentaren uit NRC]
 • R. Ammerlaan (red.), Afscheid van Ruud Lubbers, Baarn, 1994
 • De nar van Lubbers klapt uit het kabinet, ’s-Gravenhage, 1993
 • A. Joustra, E. van Venetië (red.), De geheimen van het Torentje: Praktische gids voor het premierschap, Amsterdam, 1993
 • R. Lubbers, Samen onderweg: over democratie, christendom & samenleving, economie en internationale vraagstukken, A. Joustra, E. van Venetië (red.), Utrecht, 1991
 • J. Tromp, De stijl van de leider: Ruud Lubbers als manager in de politiek, Brussel, 1990
 • N. Rood (samenst.), R. van der Reijden, J. van der Spek (red.), Het succes van Lubbers: hoe word ik minister-president?, Amsterdam, 1989
 • A. Joustra, E. van Venetië (red.), Ruud Lubbers: Manager in de politiek, Baarn, 1989
 • Joop van Tijn, Max van Weezel, Inzake het Kabinet-Lubbers, Amsterdam, 1986\Jan Tromp, Paul Witteman (samenst.), De baard van Lubbers: Zin en onzin over de premier, Weesp, 1983 [Foto’s V. Mentzel, cartoons P. van Straaten e.a.

Luns J.M.A.H. (1911- ). RK (KVP): Minister 1952-1971

 • A.E. Kersten, Luns. Een politieke biografie, Amsterdam, 2010
 • J.G. Kikkert, De wereld volgens Luns, Utrecht, 1992
 • J.M.A.H. Luns, P. Huyskens, Gelooft U mij, het was een genoegen: Mijn buitenlandse jaren, Amsterdam, 1988
 • R. Steenhorst, F. Huis, Joseph Luns, Amsterdam, 1985
 • A. de Kwant, Anekdotes over Joseph Luns, Weesp, 1984
 • G.B.J. Hiltermann, De zaak Joseph Luns en andere sterke verhalen, Amsterdam, 1974
 • M. van der Plas (red.), J.M.A.H. Luns: „Ik herinner mij..”: Vrijmoedige herinneringen zoals verteld aan M. van der Plas, Leiden, 1971
 • J. van Tijn, Minister duurt het langst: Uitspraken van en over mr. J.M.A.H. Luns, Baarn, 1969
 • H.J.A. Hansen (samenst.), Luns, Drees, De Quay, Marijnen, Cals over Luns, Maaseik, 1967
 • O. Kuijk, M. Deelen, Bepaaldelijk… Luns, Amsterdam, 1965. 

Lynden van Sandenburg van (familie)

C.Th. (1826-1885). Prot. (ARP): Lid TK 1866-1868, 1869-1874; minister 1868, 1874-1877, 1879-1883; lid EK 1883-1885

F.A.A.C. (1801-1855). Lid TK 1840

F.A.C. (1873-1932). Prot. (ARP): Lid TK 1909-1913

 • H.A.J. van Schie, Inventarissen van de archieven van de families Van Lynden van Sandenburg (1531) 1787-1939, Van Persijn 1630-1888, Utrecht, Rijksarchief, 1976.

Mackay Ae. (1806-1876). Prot.: Lid TK 1848-1862; vice-president Raad van State 1862-1876

 • J.P. Duyverman, Uit de geheime dagboeken van Aeneas Mackay Dienaar des Konings (1806-1876), Houten, 1987
 • R.E. van Ditzhuyzen, „Portret van mr. Ae. baron Mackay van Ophemert”, in: H. de Schepper e.a. (red.), Raad van State 450 jaar, ’s-Gravenhage, 1981, pp. 223-234.

Mackay Ae. (1838-1909). Prot. (ARP): Lid TK 1876-1888, 1892-1894, 1897-1905; minister 1888-1891

 • Th.B.F.M. Brinkel e.a. (red.), Het kabinet-Mackay: Opstellen over de eerste christelijke coalitie (1888-1891), Baarn, 1990
 • A.J.M. Westenbroek, „De kabinetsformatie Mackay 1888”, in: Antirevolutionaire Staatkunde, 1976, pp. 240-249, pp. 262-273. 

Mackay-Katz C.F. (zie Katz)

Maij-Weggen J.R.H. (1943- ). Prot. (CDA): Lid Europees Parlement 1979-1989, 1994-; minister 1989-1994

 • 4 1/2 jaar Hanja Maij-Weggen: Cartoons, citaten en krantekoppen, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directie Voorlichting, 1994
 • H. Vernout, Hanja Maij-Weggen: Fenomeen of luchtballon?, Kampen, 1990. 

Mansholt S.L. (1908-1995). Soc. (PvdA): Minister 1945-1958

 • J.C.J.F. van Merriënboer, „Het avontuur van Sicco Mansholt”, in: Politieke Opstellen, 15/16 (1996), pp. 137-168, Nijmegen
 • A.J. Voortman, „Nederlandse sociaal-democratie en het landbouwvraagstuk: De duurzame relatie van Sicco L. Mansholt met de boeren”, in: Van Troelstra tot Den Uyl: Het vijftiende jaarboek voor het democratisch socialisme, Amsterdam, 1994, pp. 247-269
 • W.H. Vermeulen, Europees landbouwbeleid in de maak: Mansholts eerste plannen 1945-1953, Groningen, 1989. 

Marchant H.P. (1869-1956). Lib. (VDB): Lid TK 1900-1933; minister 1933-1935

 • C.A. Groenewold, Hendrik Pieter Marchant (1869-1956): „Le tigre néerlandais”, Kampen, 1992
 • Ch.J.A.M. Schaepman, Inventaris van de papieren van Mr. H.P. Marchant 1869-1956, ’s-Gravenhage, Algemeen Rijksarchief, 1968
 • P. Groenewald, Bibliografie van de boeken, brochures en tijdschriftartikelen van mr. H.P. Marchant (1869-1956), Amsterdam, 1968
 • H.P. Marchant, Hoe kwam ik er toe?, ’s-Hertogenbosch, z.j. [1937]
 • H.P. Marchant, Tot verweer, Leiden, 1935. 

Marees van Swinderen R. de (1860-1955). Partijloos: Minister 1908-1913

 • A. Pathuis, Inventaris van archieven van leden der geslachten De Marees van Swinderen en Van Swinderen, Groningen, 1972
 • Chr.J. Polvliet, Genealogie van het geslacht Van Swinderen, De Marees van Swinderen, en De Rehden van Swinderen, ’s-Gravenhage, 1889. 

Marijnissen, J.G.Ch.A. (1952) SP Lid TK 1994-2010

 • J.G.Ch.A. Marijnissen, Tegenstemmen. Een antwoord op het neoliberalisme, Amsterdam, 2009 (vijfde, geactualiseerde, druk)
 • J.G.Ch.A. Marijnissen, Nieuw optimisme, Soesterberg, 2003.

Mees A.Rzn. R.P. (1834-1915). Lib. (Vrij liberaal): Lid TK 1873-1905

 • W.C. Mees, Man van de daad: Mr. Marten Mees en de opkomst van Rotterdam, Rotterdam, 1946 [In deze biografie, gewijd aan M. Mees, wordt ook aandacht besteed aan de politicus R.P. Mees, broer van Marten Mees].

Melkert, drs. A.P.W. (1956) PvdA. Lid TK 1986-1994 en 1998-2002; Minister 1994-1998

 • G. van Westerloo, Prinsendrama. De val van Ad Melkert, Amsterdam 2002.

Mertens, P.J.J. (1916-2000) KVP, staatssecretaris 1973-1977

 • A.F.Kuiper, Mijn leven als vakbondsman en politicus, Nijmegen, 2004.

Middel, drs. L.P. (1952) PvdA. Lid TK 1989-2002, Lid EK 2003-2007

 • B. Middel, Politiek handwerk, Amsterdam, 2003.

Mierlo H.A.F.M.O. van (1931-2010 ). D66: Lid TK 1967-1977, 1986-1994; minister 1981-1982, 1994- ; lid EK 1983-1986; minister 1994-1998.

 • E. Bakker (red.), Een krankzinnig avontuur. Politieke, culturele en literaire beschouwingen, Amsterdam, 2012
 • B. Rogmans, Hans van Mierlo: Een bon-vivant in de politiek, Utrecht, 1991. 

Modderman A.E.J. (1838-1885). Lib.: Minister 1879-1883

 • C.J. Sickesz, Levensbericht van Mr. A.E.J. Modderman, Leiden, 1887 [Overdruk uit Levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden 1886-1887; met lijst van geschriften van Modderman].

Molenaar A.N. (1888-1958). Lib. (PvdA tot 1948;VVD): Lid EK 1946-1958

 • M.F. Westers, „A.N. Molenaar: Bescheiden liberaal van formaat”, in: W.J.A. van den Berg e.a., Kopstukken van de VVD, Houten, 1988, pp. 37-41.

Mook H.J. van (1894-1965). Partijloos: Luitenant-gouverneur-generaal 1942, 1944-1948; minister 1942-1945

 • P.F. Maas, met medewerking van J.E.C.M. van Oerle, Indië verloren, rampspoed geboren: Het moeizame afscheid van Indië van Van Mook, Stikker en Sassen, Dieren, 1983
 • Cheong Yong Mun, H.J. van Mook and Indonesian Independence: A study of his role in Dutch-Indonesian relations, 1945-1948, The Hague, 1982
 • J.C. Bijkerk, De laatste landvoogd: Van Mook en het einde van de Nederlandse invloed in Indië, Alphen aan den Rijn, 1982
 • M. Dutilh, Inventaris van de papieren van dr. H.J. van Mook, ’s-Gravenhage, Algemeen Rijksarchief, 1975
 • H.J. van Mook, Indonesië, Nederland en de wereld, Amsterdam, 1949. 

Muller Szn. H. (1819-1898). Lib. (LU): Lid EK 1881-1898

 • H. Muller, Een Rotterdams zeehandelaar: Hendrik Muller Szn. (1819-1898), Schiedam, 1977.

Mussert, Ir. A.A. (1894-1946) NSB

 • T. Pollmann, Mussert & Co. De NSB-leider en zijn vertrouwelingen, Boom, 2012
 • E. Vermaat, Anton Mussert en zijn conflict met de SS, Aspekt, 2011
 • A. Mussert, Nagelaten bekentenissen. Verantwoording en celbrieven van de NSB-leider, Vantilt, 2005
 • J. Meyers, Mussert, een politiek leven, Soesterberg, 2005. 

Nijpels E.H.T.M. (1950- ). Lib. (VVD): Lid TK 1977-1086; minister 1986-1989

 • F.L.M. Lafort, „E.H.T.M. Nijpels: De wet van de remmende voorsprong”, in: W.J.A. van den Berg e.a., Kopstukken van de VVD, Houten, 1988, pp. 190-199.

Nolens W.H. (1860-1931). RK (RKSP): Lid TK 1896-1931

 • Th. Kroon, Nolens: Portret van een groot staatsman, Zutphen, 1981
 • J.P. Gribling, Willem Hubert Nolens, uit het leven van een priester-staatsman, Assen, 1978
 • P.J.M. Aalberse e.a., Dr. Nolens, Utrecht, 1927. 

Ooijen, drs. D.A.Th. van (1939-2006). PvdA, Lid TK 1971-1993

 • D.A.Th. van Ooijen, David. Herinneringen van priester-politicus David van Ooijen, Nijmegen, 2011.

Oud P.J. (1886-1968). Lib. (VDB/VVD): Lid TK 1917-1933, 1937-1938, 1948-1963; minister 1933-1937

 • D. Slijkerman, Liberaal zwaargewicht Henk Vonhoff (1931-2010), Prometheus, 2018
 • H.J.L. Vonhoff, „P.J. Oud: De vroege laatbloeier”, in: W.J.A. van den Berg e.a., Kopstukken van de VVD, Houten, 1988, pp. 20-36
 • H.J.L. Vonhoff, Bewegend Verleden: Een biografische visie op prof. mr. P.J. Oud, Alphen aan den Rijn, 1969
 • H.A. Korthals e.a., Liberale gedachten: Een bundel opstellen aangeboden aan prof.mr. P.J. Oud ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag, Rotterdam/DenHaag, z.j. [1962]. [De bundel bevat onder andere een bijdrage van A.W. Abspoel, „Politiek portret van een groot parlementariër”, pp. 10-29]
 • N. Arkema e.a., Mr. P.J. Oud, gezien door zijn tijdgenoten, Rotterdam, 1951. 

Oven J.C. van (1881-1963). Soc. (PvdA): Minister 1956

 • Opstellen over hedendaagsch recht, aangeboden aan Prof.mr. J.C. van Oven, Zwolle, 1946 [Bevat een opgave van de publicaties van J.C. van Oven tot 1 juni 1946. Deze lijst is afzonderlijk herdrukt in 1961, als bijlage van het Nederlands Juristenblad, afl. 39; eveneens als bijlage van het Weekblad voor Privaat en Notarieel recht nr. 4698].

Pahud de Mortanges C.F. (1803-1873). Cons.: Minister 1849-1856; gouverneur-generaal 1856-1861

 • Het bestuur van den afgetreden landvoogd over Nederlandsch Oost-Indië, den heer Pahud: getoetst aan eenige feiten, Rotterdam, 1862.

Pechtold, A (1965-). Lid TK 2006-

 • A. Pechtold, Optimist in de politiek, Amsterdam, Uitgeverij Hollands Diep, 2016.

Pierson N.G. (1839-1909). Lib. (LU): Minister 1891-1894, 1897-1901; lid TK 1905-1909

 • J.G.S.J. van Maarseveen (uitg.), Briefwisseling van Nicolaas Gerard Pierson 1839-1909, Deel 1: 1851-1884, Deel 2: 1885-1897, Deel 3: 1898-1909, Deel 4: Bijlagen, Amsterdam, 1990-1993. Ned. Inst. voor het Bank- en Effectenbedrijf
 • M. Kuitenbrouwer, „N.G. Pierson en de koloniale politiek, 1860-1909”, in: Tijdschrift voor Geschiedenis, 94 (1981) pp. 1-28
 • J.G.S.J. van Maarseveen, Nicolaas Gerard Pierson: Handelsman, econoom en bankier: eerste periode 1839-1877, z.p., 1981
 • C.A. Verrijn, Levensbericht van Mr. Nicolaas Gerard Pierson, 7 feb. 1839 – 24 dec. 1909, Leiden, 1911
 • D. van Blom, „Mr. Nicolaas Gerard Pierson”, in: Mannen en Vrouwen van beteekenis in onze dagen, 40 (1910), aflevering 12, Haarlem
 • A. Diepen, Mr. N.G. Pierson en de sociale quaestie, Gorinchem, 1887 [Overdruk uit Dagblad voor Zuid-Holland].  

Pijnacker Hordijk C. (1847-1908). Lib. (LU): Minister 1882-1883; lid EK 1894-1902

 • Inventarissen van de collecties A.J. Immink, F. Pinke en C. Pijnacker Hordijk, Algemeen Rijksarchief, 1965.

Ploeg, Dr. F. van der (1956) PvdA Lid TK 1994-1998; Staatssecretaris 1998-2002

 • F. van der Ploeg, Een schaap in wolfskleren. Opstellen over politiek en economie, Amsterdam, 1997.

Polak H. (1868-1943). Soc. (SDAP): Lid TK 1913; lid EK 1913-1922, 1923-1937

 • S. Bloemgarten, Henri Polak: Sociaal-democraat 1868-1943, ’s-Gravenhage, 1993.

Pous J.W. de (1920- ). Prot. (CHU): Minister 1959-1963

 • Sociaal Economische Raad, Economische orde en beleid: Twintig jaren sociaal-economisch beleid, bundel ter gelegenheid van het aftreden van dr. J.W. de Pous als voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (1964-1984), Deventer, 1985 [Met bijdragen van R.F.M. Lubbers e.a.].

Pronk J. (1940- ). Soc. (PvdA): Lid TK 1971-1973, 1978-1980, 1986-1989; minister 1973-1977, 1989-

 • M. Brandsma, P. Klein (J. van der Kamp e.a. red.), Jan Pronk: Rebel met een missie, Utrecht, 1996
 • J. Pronk, De kritische grens: Beschouwingen over tweespalt en orde, Amsterdam, 1994. 

Quay J.E. de (1901-1985). RK (RKSP/KVP): Minister 1944-1945, 1959-1963, 1966-1967

 • Deel I dagboek Jan de Quay, Brabants Historisch Informatiecentrum, 2019
 • C. Meijer, Jan de Quay (1901-1985). Een biografie, Amsterdam, Boom, 2014
 • J. Vriens, Inventaris van het archief van Prof.Dr. Jan Eduard de Quay (1901-1985) en van het archief van de familie De Quay (1656-1985), ’s-Hertogenbosch, 1988. Rijksarchief in Noord-Brabant. [Titel op omslag: Prof.Dr. Jan Eduard de Quay]
 • J. Rogier, Een zondagskind in de politiek en andere christenen. Opstellen over konfessionele politiek in Nederland van Colijn tot Cals, Nijmegen, 1980
 • P.H. Ritter jr., Wie zijn de drie mannen van de Nederlandsche Unie?, Baarn, 1940. 

Rabbae, M. (1941-), GroenLinks, Lid TK 1994-2002

 • M. Aouragh, I. Brouwer, R. Danen  e.a., Mohamed Rabbae. Strijd voor rechtvaardigheid, Uitgever Letterrijn, Leidschendam, 2016.

Rappard van (familie)

 • J. Fox, Archivalia van leden der geslachten Collot d’Escury en Van Rappard uit het familie-archief Martens van Sevenhoven, 1806-1931, ’s-Gravenhage, Algemeen Rijksarchief, 1979.

Rappard A.G.A. ridder van (1799-1869). Cons.: Minister 1854-1858

 • G.J. Hooykaas (red.), „Brieven van A.G.A. van Rappard aan C.J. van Assen [1834-1859]”, in: Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap, 80 (1966), pp. 195-282
 • J. de Bosch Kemper, „Anthon Gerard Alexander ridder van Rappard, de ontwerper en verdediger van de schoolwet van 1857, uit zijn dagboek en nagelatene aanteekeningen geschetst”, in: Handelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1869-1870 [Ook als afzonderlinge overdruk, Amsterdam]. 

Rappard W.L.F.C. ridder van (1798-1862). Cons.: Lid TK 1833-1844, 1853-1857; minister 1848

 • H.J. van der Heim, „Levensschets van W.L.F.C. ridder van Rappard”, in: Handelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1863
 • Kort overzicht der beraadslagingen, gevoerd in de Tweede Kamer der Staten-Generaal, over het Reglement van orde, door Jhr. Mr. W.L.F.C. van Rappard, eerst benoemd lid van de Commissie, belast geweest met de herziening van het zelve, z.p., [circa 1842]. 

Ravesteyn W. van (1876-1970). Soc. (CPH/RSP): Lid TK 1918-1925

 • W. van Ravesteyn, Verloren horizon: Zes studies over geschiedenis en politiek, Amsterdam, 1963
 • W. van Ravesteyn, De wording van het communisme in Nederland, 1907-1925, Amsterdam, 1948. 

Reenen G.C.J. van (1818-1893). Cons.-lib.: Minister 1853-1856; lid TK 1858-1869, 1870-1875

 • W. van Goltstein, Jhr.Mr. G.C.J. van Reenen als staatsman geschetst, ’s-Gravenhage, 1894.

Reinders G. (1790-1869). Lib.: Lid TK 1849-1869

 • L.H. Bruins, Geert Reinders, de grondlegger van de immunologie, Leens, 1951.

Ribbius Peletier A.E. (1891-1989). Soc. (SDAP/PvdA): Lid EK 1937-1947

 • Th. van der Linden, „Ribbius Peletier”, in: Biografisch Woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland, 6 (1995), pp. 174-177
 • H. Goedkoop, J. Lamoree, „Een dame en haar vrouwen”, in: Haagse Post, 7 april 1990, nr. 14: pp. 49-53. 

Riel H. van (1907-1980). Lib. (VVD): Lid EK 1956-1976

 • M. Verheijen, Harm van Riel. Een rechtse provo, Uitgeverij Boom, Amsterdam, 2016
 • J.G. Bruggeman, „H. van Riel: Een ouderwets liberaal”, in: W.J.A. van den Berg e.a., Kopstukken van de VVD, Houten, 1988, pp. 42-50
 • J.G. Bruggeman (bez.), „Verantwoording”, in: H. van Riel, Geschiedenis van het Nederlandse liberalisme in de 19e eeuw, Assen 1962, pp. VII-XXIV
 • W. Jungman, Harm van Riel: Een heer van stand in de Nederlandse politiek, Haarlem, 1981 [Interviews met onder anderen Wiegel, Geertsema, Faas, Gruyters, Duynstee, en redevoeringen Van Riel]
 • H. van Riel, „Aantekeningen naar aanleiding van L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog”, in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 93 (1978), pp. 483-501 [In deze recensie geeft de auteur persoonlijke indrukken en ervaringen weer]
 • Mr. H. van Riel in gesprek met Joop van Tijn, Amsterdam, 1970
 • G. Puchinger, Hergroepering der partijen?, Delft, 1968 [Hierin is een uitgebreid interview opgenomen dat de auteur had met Van Riel, pp. 57-94]. 

Rietkerk J.G. (1927-1986). Lib. (VVD): Lid TK 1967-1971, 1973, 1974-1982; staatssecretaris 1971-1973; minister 1982-1986

 • J.H.C. van Zanen, „J.G. Rietkerk: De stille kracht”, in: W.J.A. van den Berg e.a.,Kopstukken van de VVD, Houten, 1988, p. 132-153.

Rij, M.L.A. van Rij (1960) CDA

 • M.L.A. van Rij, Duizend dagen in de landspolitiek. Leiderschapscrises in het CDA, Amsterdam, 2002.

Rijk J.C. (1787-1854). Cons.: Minister 1842-1849; lid TK 1853-1854

 • J.R. Bruijn, H.J. den Heijer, H. Stapelkamp, Jules Constantijn Rijk: Zeeman en minister, Amsterdam, 1991.

Rink P. (1851-1941). Lib. (LU/VDB): Lid TK 1891-1905, 1909-1922; minister 1905-1908; lid EK 1923-1932

 • S. Rink, De familie Rink, Groningen, 1972
 • J.J. Belinfante, Mr. P. Rink, z.p., z.j. [1922; overdruk uit het liberale partijblad De Vrijheid]. 

Ritzen, dr. ir. J.J.M. (1945) PvdA, minister: 1989-1998.

 • J.M.M. Ritzen, De minister. Een handboek, Amsterdam, 1998.

Rochussen J.J. (1797-1871). Cons.-lib.: Minister 1840-1843, 1858-1860; gouverneur-generaal 1845-1851; lid TK 1852-1857, 1864-1869

 • W.A. Baud (uitg.), De semi-officiële en particuliere briefwisseling tussen J.C. Baud en J.J. Rochussen 1845-1851 en enige daarop betrekking hebbende andere stukken, Assen, 1983 3 delen, I: Inleiding, Bijlagen, Indices; II: brieven van Rochussen aan Baud; III: brieven van Baud aan Rochussen]
 • R. Reinsma, „Rochussen J.J.. Autobiografie”, in: Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap, 73 (1959), pp. 55-138
 • D.G. van Epen, Het geslacht Rochussen: Genealogie met biografische aanteekeningen, ’s-Gravenhage, 1928
 • J.H. Meiss, Eenige bijdragen tot de kennis van den inwendigen toestand van Nederl.- Indië onder het bestuur van den Gouverneur-Generaal J.J. Rochussen (1845-1851), Leiden, 1883
 • Het bestuur van den afgetreden Gouverneur-Generaal J.J. Rochussen beoordeeld door het dagblad „De Indië”, Zaltbommel, 1851
 • A. van Bevervoorde, Levensschets van Zijne Excellentie den Heer J.J. Rochussen, ’s-Gravenhage, 1845. 

Röell J[an] (1844-1914). Lib. (LU/Vrij liberaal): Lid TK 1877-1886, 1888-1894, 1901-1909; lid EK 1887-1888, 1910-1912, 1898-1901; minister 1894-1897

 • W.H. de Beaufort, „Levensbericht van J. Röell”, in: Jaarboek van de Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, 1915, pp. 21-44.

Roemer, E.G.M. (SP): Lid TK 2006-heden

 • E.G.M. Roemer, Het kan wel : tussen Binnenhof en buitenwereld, Amsterdam, Van Gennep, 2015.

Roethof H. (1921-1996). Soc. (PvdA): Lid TK 1973-1989

 • H. Roethof, Dwars over het Binnenhof: Herinneringen van een liberale socialist, Utrecht, 1990
 • H. Roethof, De abortuskwestie en meer dan dat, Den Haag, 1982. 

Roijen J.H. van (1905-1991). Partijloos: Minister 1945-1946

 • R. van der Maar en H. Meijer, Herman van Roijen (1905-1991). Een diplomaat van klasse, Boom, Amsterdam, 2013
 • G. van Roon, Jan Herman van Roijen: Een diplomaat in oorlogstijd, Amsterdam, 1995 [Afscheidscollege]. 

Romme C.P.M. (1896-1980). RK (RKSP/KVP): Minister 1937-1939; lid TK 1946-1961

 • J. Bosmans, Romme: Biografie 1897-1946, Utrecht, 1991
 • J. Rogier, „Romme en de ekonomiese kollaboratie”, in: Een zondagskind in de politiek en andere christenen, Nijmegen, 1980, pp. 249-262
 • F.W. Michels, J.W.E. Riemens, Het fiasco van Romme, Amsterdam, 1949. 

Roolvink B. (1912-1979). Prot. (ARP): Lid TK 1963-1967, 1971-1977; minister 1967-1971

 • Mr. Douwe Schaafsma, Bauke Roolvink, zijn levensverhaal en politieke terugblik, Hilversum, 1978.

Rooy Ch.J.M.A. van (1911-1996). RK (KVP): Minister 1959-1961

 • J. Walravens, „(Partij)politieke achtergronden bij het aftreden van Ch.J.M.A. van Rooy als minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 1959-1961”, in: Jaarboek Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen, 1992, pp. 98-128.

Rossum, ir. H. van (1919). SGP, lid TK 1967-1986

 • B.J. van der Vlies (red.), Ingenieur in de politiek, ‘s-Gravenhage, 2003.

Rost van Tonningen M.M. (1894-1945). NSB: Lid TK 1937-1945

 • D. Barnouw, Rost van Tonningen: Fout tot het bittere eind, Zutphen, 1994
 • David Barnouw (red.), Correspondentie van Mr. M.M. Rost van Tongeren, deel II: Mei 1942-mei 1945, Zutphen 1993
 • E. Fraenkel-Verkade, A.J. van der Leeuw (red.), Correspondentie van Mr. M.M. Rost van Tonningen, deel I: 1921-mei 1942, ’s-Gravenhage, 1967. 

Rouvoet, Mr. A. (1962) RPF; ChristenUnie; Lid TK 1994-2007 en vanaf 2010; Minister 2007-2010

 • A. Rouvoet, Het hart van de zaak. Over de betekenis van geloven in de politiek, Amsterdam, 2006
 • A. Rouvoet, Politiek met een hart. Beschouwingen over politiek en moraal, z.p., 2000. 

Ruding H.O.C.R. (1939- ). RK (CDA): Minister 1982-1989

 • H.O.C.R. Ruding, Staatsschuld als morele last, Assen, 1989 [Voordracht Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg].

Ruiter J. de (1930- ). Prot. (ARP/CDA): Minister 1977-1986

 • H. Franken e.a. (red.), Drie treden: Over politiek, beleid en recht. Opstellen aangeboden aan Job de Ruiter ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag, Zwolle, 1995 [Met bibliografie van De Ruiter]
 • J. de Ruiter, Een vat vol tegenstrijdigheden, Zwolle, 1990 [Inaugurele rede]. 

Rutgers V.H. (1877-1945). Prot. (ARP): Lid TK 1912-1925; minister 1925-1926

 • L. de Jong, Wilhelmina, de aartsbisschop, Henk van Randwijk, Victor Rutgers, ’s-Gravenhage, 1978
 • B. de Gaay Fortman, Levensbericht van Prof.Dr. V.H. Rutgers, Kampen, 1946. 

Rutte, drs, M. (1967) VVD. Lid TK 2003; 2006-2010. Staatssecretaris 2002-2004, 2004-2006. Minister-President: 2010-

 • D.H. Maarleveld, In gesprek met Mark Rutte. Een liberaal premier, Amsterdam, 2011
 • M. van der Kooij en D. van Harten, Mark Rutte. Alleen voor de politiek, Arnhem, 2010. 

Rutten F.J.Th. (1899-1980). RK (KVP): Minister 1948-1952

 • R. Abma, Bibliografie van Prof. Dr. F.J.Th. Rutten, Nijmegen, 1984. [Intern raport Psychologisch Laboratorium].

Ruijs de Beerenbrouck C.J.M. (1873-1936). RK (RKSP): Lid TK 1905-1918, 1925-1929, 1933-1936

 • F. Verhagen, Toen de katholieken Nederland veroverden. Charles Ruijs de Beerenbrouck 1873-1936, Uitgeverij Boom, Amsterdam, 2015
 • M.J.L.A. Stassen, Charles Ruys de Beerenbrouck. Edelman-staatsman, 1873-1936, Maastricht, 2000 (onder de titel Charles Ruys de Beerenbrouck. Edelman-staatsman, 1873-1936. Een leven lang een vaste waarde verscheen een bewerking van het proefschrift in 2005
 • G.A.M. Beekelaar, „Gustave Ruijs de Beerenbrouck (1842-1926), commissaris der koningin, 1893-1918, en Charles Ruijs de Beerenbrouck (1873-1936), commissaris der koningin, mei-augustus 1918”, in: J.H.M. Wieland e.a. (red.), De Gouverneurs in de beide Limburgen 1815-1989, Maastricht, 1989, pp. 265-298
 • J.A.A. Bervoets e.a., Inventaris van het archief van jhr.mr. Ch.J.M. Ruijs de Beerenbrouck (1873-1936) over de jaren 1896-1936, Den Haag, Algemeen Rijksarchief, Tweede Afdeling, 1986
 • H.J.H. Schurgens, Charles Ruys: Mens, christen, staatsman, Valkenburg, 1973
 • J.A.J. Peters e.a., Jhr.Mr. Charles Ruijs de Beerenbrouck, Nijmegen, 1953 [Themanummer van De nieuwe mens, jg. 4, nr. 12, mrt. 1953]
 • J.A.H. Verhagen, De totstandkoming van het eerste ministerie Ruijs de Beerenbrouck, ’s Hertogenbosch, 1952
 • Katholieke Illustratie, In memoriam zijne Excellentie Jonkheer Mr. Charles Ruijs de Beerenbrouck, Haarlem, 1936 [Extra nummer van de Katholieke Illustratie].

Ruijs van Beerenbroek G.L.M.H. (1842-1926). RK: Lid TK 1880-1888, 1892-1894; minister 1888-1891

 • E.J.J.M. Kimman, „De arbeidswet van Ruys van Beerenbroek”, in: Th.B.F.M. Brinkel e.a. (red.), Het kabinet-Mackay, Baarn, 1990, pp. 169-190
 • G.A.M. Beekelaar, „Gustave Ruijs de Beerenbrouck (1842-1926), commissaris der koningin, 1893-1918, en Charles Ruijs de Beerenbrouck (1873-1936), commissaris der koningin, mei-augustus 1918”, in: J.H.M. Wieland e.a. (red.), De Gouverneurs in de beide Limburgen 1815-1989, Maastricht, 1989, pp. 265-298. 

Ruygers G. (1911-1970). Soc. (PvdA): Lid TK 1946-1970

 • J. Rogier, „Ruygers: Een nederlandse socialist”, in: Een zondagskind in de politiek en andere christenen, Nijmegen, 1980, pp. 243-246.

Samsom, D.M. (1971-). PvdA: Lid TK 2003-; fractievoorzitter 2012-

 • D.R. Stokmans, Straatcoach en strateeg. De opkomst van Diederik Samsom, Prometheus, Bert Bakker, 2015.

Sasse van IJssel A.F.O. van (1852-1939). RK (RKSP): Lid TK 1901-1918, 1920-1929; lid EK 1929-1939

 • A.F.O. van Sasse van IJssel, Genealogie van het geslacht Van Sasse, ’s-Hertogenbosch, 1915.

Sassen E.M.J.A. (1911-1995). RK (KVP): Lid TK 1946-1948; minister 1948-1949; lid EK 1952-1958

 • P.F. Maas, met medewerking van J.E.C.M. van Oerle, Indië verloren, rampspoed geboren: Het moeizame afscheid van Indië van Van Mook, Stikker en Sassen, Dieren, 1983
 • P.F. Maas, Onze Minister van Overzeese gebiedsdelen, Mr. Emmanuel Sassen abandonneert (Februari 1949), z.p. [Overdruk uit Acta Politica 1982/1: 41-72], 1982. 

Savornin Lohman A.F. de (1837-1924). Prot. (ARP/Vrij-AR/CHU): Lid TK 1879-1890, 1894-1921; minister 1890-1891; lid EK 1892-1894

 • A.Th. van Deursen e.a., Overheid en publiek belang: Jhr.mr. A.F. de Savornin Lohman, de Christelijk Historische Unie en de reformatorische politiek, Nunspeet, 1994
 • J. de Bruijn, „Jhr. mr. A.F. de Savornin Lohman en het kabinet-Mackay”, in: Th. Brinkel e.a. (red.), Het kabinet-Mackay, Baarn, 1990, pp. 90-128
 • W.F. de Gaay Fortman (red.), Jhr.mr. A.F. de Savornin Lohman, 29 mei 1857 – 11 juni 1924: Een bundel opstellen, Kampen, 1987
 • L.C. Suttorp, Jhr.mr. Alexander Frederik de Savornin Lohman 1837-1924: Zijn leven en werken, ’s-Gravenhage, 1948 [Met uittreksels uit de onuitgegeven briefwisseling tussen Lohman en Kuyper]
 • E.A. Keuchenius, Keuchenius en De Savornin Lohman: Een apologie, ’s-Gravenhage, 1925
 • H. van Malsen, Alexander Frederik de Savornin Lohman 1837-1924: Ontwikkelingsgang van zijn denken en handelen, Terneuzen, 1924 [Deze uitgave vermeldt als ondertitel: Karakterschets; deze komt in de herdruk (’s-Gravenhage 1948) niet meer voor]
 • D.J. de Geer, „Jhr.Mr. A.F. de Savornin Lohman”, in: Mannen en Vrouwen van beteekenis in onze dagen, 1909, deel 39, aflevering 9-10. 

Savornin Lohman B.C. de (1883-1946). Prot. (CHU): Lid EK 1926-1946

 • A.M. Tempelaars, Inventaris van de papieren van Prof.Jhr.Mr. B.C. de Savornin Lohman en van enige van zijn familieleden, ’s-Gravenhage, Algemeen Rijksarchief, Tweede Afdeling, 1977.

Schaepman H.J.A.M. (1844-1903). RK: Lid TK 1880-1903

 • C. Smal e.a., Dr. H. Schaepman in woord en beeld, Kampen, 1986 [Met bibliografie]
 • J.A. Bornewasser, „Curiale appreciaties van de priester-politicus Schaepman”, in: Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, Afdeling Letterkunde, Amsterdam, 1986, Nieuwe Reeks dl. 49, nr. 7, pp. 211-248
 • R.A.M. Lummen, J.A.M. van Well, Inventaris van de verzameling van H.J.A.M. Schaepman 1843-1903, Nijmegen, Katholiek Documentatie Centrum, 1985
 • Th. Kroon, Schaepman: Priester en politicus, Lelystad, 1983
 • J.H.J.M. Witlox, Schaepman als staatsman, Amsterdam, 1960 [3 delen; met levensbericht door L.J. Rogier; ook verschenen in: L.J. Rogier, Terugblik en Uitzicht II (1965) pp. 433-467]
 • Jos van Wely, Schaepman, levensverhaal, ’s-Gravenhage, 1952 [2e dr.: Bussum, 1964]; – – – W. van der Pas, Herman Schaepman, de pionier van onze sociale emancipatie, Utrecht, 1957
 • P.A. Diepenhorst, „Dr. Schaepman in de politiek”, in: Antirevolutionaire Staatkunde, 13 (1939), pp. 221-264
 • G. Brom, Schaepman, Haarlem, 1936
 • J. Persijn, Schaepman, ’s-Gravenhage, 1925-1927 [3 delen]. 

Schaik J.R.H. van (1882-1962). RK (RKSP/KVP): Lid TK 1917-1933, 1937-1948; minister 1933-1937, 1948-1951

 • P.F. Maas (red.), Het kabinet Drees-Van Schaik (1948-1951), Nijmegen, 1991 [Deel III van Parlementaire Geschiedenis van Nederland na 1945]
 • A.E.M. Ribberink, Inventaris van de papieren van Mr. J.R.H. van Schaik, ’s-Gravenhage, Algemeen Rijksarchief, 1963. 

Schaik Th.S.G.J.M. van (1888- ). RK: Minister 1945-1946

 • J.H. de Groot, „Bij een dubbel afscheid”: Spel van taferelen ter gelegenheid van het afscheid van Ir. Th.S.G.J.M. van Schaik, president-directeur van de Algemene Kunstzijde Unie N.V. en Jhr. J.M. van den Bosch, directeur van de Algemene Kunstzijde Unie N.V., Haarlem, 1954.

Schakel M.W. (1917- ). Prot. (ARP/CDA): Lid TK 1964-1981

 • M.W. Schakel, Van bon tot bom: Herinneringen 1939-1945, Kampen, 1990
 • M.W. Schakel, Herinneringen in 82 schetsen, Hoornaar, 1988
 • F. Huis, R. Steenhorst, Maarten Schakel, een onverzettelijk man, Amsterdam, 1986
 • M. Schakel, De laatste der mannenbroeders: Politicus met een ideaal, Haarlem, 1982. 

Schaper J.H.A. (1868-1934). Soc. (SDAP): Lid TK 1899-1934

 • J.H.A. Schaper, Een halve eeuw van strijd/herinneringen, Groningen, 1933-1935, [2 delen].

Scheps J.H. (1900-1993). Soc. (PvdA): Lid TK 1946-1967

 • J.H. Scheps, Scheps inventariseert, Den Dolder, 1976 [2 delen]
 • J.H. Scheps, Kink in de kabel: Scheuring en polarisatie PvdA-DS’70, Apeldoorn, 1972
 • J.H. Scheps, Het progressieve als waardeloze pronk, Apeldoorn, 1971
 • Afscheid als bestuurder van de partij/ Afscheidsrede van J.H. Scheps; ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag uitgegeven, Amsterdam, 1965. Met een ten geleide van G.E. van Walsum. 

Schermerhorn W. (1894-1977). Soc. (VDB/PvdA): Minister 1945-1946; lid TK 1946, 1948-1951; lid EK 1951-1963

 • H. Langeveld, De man die in de put sprong. Willem Schermerhorn 1894-1977,  2014
 • W. Schermerhorn, met medewerking van W. Drees, G. Puchinger, A.J. van der Weele, Minister-president van Herrijzend Nederland, Naarden, 1977
 • F.J.F.M. Duynstee, J. Bosmans, Het Kabinet-Schermerhorn-Drees: 24 juni 1945 – 3 juli 1946, Assen, 1977
 • W. Baarda, „Levensbericht van Willem Schermerhorn (17 december 1894 – 10 maart 1977)”, in: Jaarboek van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 1977
 • Jan Pieter Janzen, „Willem Schermerhorn en zijn politieke denkbeelden”, in: Socialisme & Democratie 13 (1972), december
 • C. Smit (red.), Het dagboek van Schermerhorn, Utrecht, 1970 [2 delen]. 

Schimmelpenninck G. (1794-1863). Cons.: Secretaris van Staat 1834-1835; lid EK 1835-1849; minister 1848; lid TK 1853-1854

 • J.A.J. Maessen, Gerrit Schimmelpenninck, minister-president in 1848, ’s-Hertogenbosch, 1977
 • G. Schimmelpenninck, „Notanda”, in: Onze Eeuw IV, 1904, pp. 184-190
 • J.M. de Kempenaer, „Levensschets van G. Schimmelpenninck 1794-1863”, in: Bijlage der Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1864, pp. 203-260. 

Schimmelpenninck van der Oye W.A. (1800-1872). Lib.-cons.: Lid TK 1831-1841, 1853-1860; minister 1841-1846; lid EK 1860-1872

 • E. Cantillon, „De memorie van baron Schimmelpenninck van der Oye naar aanleiding van zijn ontslag als Commissaris des Konings in Gelderland”, in: De Gids, 106 (1942), nr. 4, pp. 7-19 en nr. 5, pp. 83-97
 • W.A. baron Schimmelpenninck van der Oye, Bijdrage tot verdediging van het voorstel van wet tot regeling van het armwezen (Maart 1848), Arnhem, 1848. 

Schmelzer W.K.N. (1921- ). RK (KVP): Staatssecretaris 1956-1963; lid TK 1963-1971; minister 1971-1973

 • W.K.N. Schmelzer, Herinneringen van een politiek dier, Amsterdam, 2004
 • R. Ammerlaan, Het verschijnsel Schmelzer: Uit het dagboek van een politieke teckel, Leiden, 1973 [In 1992 verscheen de 2e druk met een gewijzigde ondertitel :.. van een gedreven politicus]. 

Schmutzer J.I.J.M. (1882-1946). RK: Minister 1945

 • V.J. Koningsberger, In memoriam prof.dr.ir. Jozef Ignaz Julius Marie Schmutzer, z.p., 1946.

Schokking J. (1864-1941). Prot. (Friese Bond van CH/CHU): Lid TK 1901-1909, 1918-1925, 1926-1932; minister 1925-1926; lid Raad van State 1932-1940

 • O. Santana, K. de Vries, „De eenmansfractie Schokking in de Tweede Kamer tijdens het ministerie Kuyper (1901-1905)”, in: Christelijk Historisch Tijdschrift, 1967, jg. 12, nr. 5.

Schouten J. (1883-1963). Prot. (ARP): Lid TK 1918-1956

 • K. Groen, „Johannes Schouten 1883-12 augustus 1958”, in: Bene Meritis: Bundel opstellen uit dankbaarheid opgedragen aan Doctor Johannes Schouten, ere-voorzitter ARP, Kampen, 1958.

Schreuders G.H. (1947- ). Soc. (CPN): Lid TK 1982-1983

 • G. Schreuders, De man die faalde, Amsterdam, 1992.

Schrieke B.J.O. (1890-1945). Partijloos-lib.: Minister 1939

 • J. Vogel, De opkomst van het Indo-centrische geschiedsbeeld: Leven en werken van B.J.O. Schrieke en J.C. van Leur, Hilversum, 1992.

Schurer F. (1898-1968). Soc. (PvdA): Lid TK 1956-1963

 • D.A. Tamminga, Fedde Schurer: Drachten 25 juli 1898 – Heerenveen 19 maart 1968, Leiden, 1974 [Overdruk uit Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden, 1973-1974, pp. 136-140]
 • F. Schurer, De beslagen spiegel, herinneringen, Amsterdam, 1969. 

Schutte, G.J. (1939) GPV. Lid TK: 1981-2001

 • G. Harinck, M. Niemeijer en G.J. Schutte, Altijd de moeite waard. Opstellen voor G.J. Schutte, Soesterberg, 2003.

Simons G. (1802-1868). Cons.: Minister 1856-1857; lid TK 1864-1868

 • A. Vrolik, Dr. G. Simons, ’s-Gravenhage, 1870 [Voordracht in de vergadering van het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs]
 • Ter nagedachtenis van Dr. G. Simons, Amsterdam, 1869. 

Simons H. (1947- ). Soc. (PvdA): Staatssecretaris 1989-1994

 • S. van den Bosch, Pet af voor Simons: Zeven interviews aangeboden bij zijn afscheid als staatssecretaris van WVC, Rijswijk, 1994.

Slotemaker de Bruïne J.R. (1869-1941). Prot. (CHU): Lid EK 1922-1926; minister 1926-1929, 1933-1939; lid TK 1929-1933, 1939-1941

 • C.A. Groenewold, Christelijk en sociaal. Biografie van J.R. Slotemaker de Bruine, Hilversum, 2007
 • J. den Zwaan, „J.R. Slotemaker de Bruïne”, in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden, 1943, pp. 225-238. 

Smit-Kroes N. (1941- ). Lib. (VVD): Lid TK 1971-1977, 1981-1982; staatssecretaris 1977-1981; minister 1982-1989

 • A. Pegtel, Neelie. Brave meisjes schrijven zelden geschiedenis, Boom, 2014
 • S. de Jong en K. Voskuil, Neelie Kroes. Hoe een Rotterdams meisje de machtigste vrouw van Europa werd, Amsterdam, 2011
 • Neelie Smit-Kroes: Daarover geen enkel misverstand, Den Haag, Ministerie Verkeer en Waterstaat. Directie Voorlichting, Documentatie en Bibliotheek, 1989. 

Sneevliet H.J.F.M. (1883-1942). Soc. (RSP): Lid TK 1933-1937

 • Nico Marcus (bez.), „Waarom schrijf je nooit meer?” : Briefwisseling Henriette Roland Holst – Henk Sneevliet, Amsterdam, 1996. Met inleiding van Fritjof Tichelman
 • Sal Santen, De nalatenschap van Henk Sneevliet, Amsterdam, 1995
 • Sima Sneevliet, Mijn jaren in stalinistisch Rusland, ’s-Gravenhage, 1994 [M.m.v. Arno Langele]
 • B. van der Plas, Henk Sneevliet: Een politieke bibliografie 1905-1940, Amsterdam, 1994
 • Tony Saich, The origins of the first United Front in China: The role of Sneevliet (alias Maring), Leiden, 1991 [2 delen; periode 1921-1924]
 • A. Baars, H. Sneevliet, Het proces Sneevliet 1917, Leiden, 1991. Ingeleid en bewerkt door Emile Schwidder en Fritjof Tichelman
 • F. Tichelman (bew. en inl.), Socialisme in Indonesië: De Indisch-Sociaal-Democratische vereeniging 1897-1917. Bronnenpublicatie I, Dordrecht, 1985
 • Tinus de Winter e.a. (red.), Internationaal socialisme: Teksten van revolutionaire socialisten 1911-1942/Henk Sneevliet e.a., Rotterdam, 1984
 • M. Perthus, Henk Sneevliet, revolutionair-socialist in Europa en Azië, Nijmegen, 1976
 • F. Tichelman, Henk Sneevliet 1883-1942: Een politieke biografie, Amsterdam, 1974
 • S. Santen, Sneevliet, rebel, Amsterdam, 1971. 

Someren-Downer G.V. van (1926-1980). Lib. (VVD): Lid TK 1959-1968; lid EK 1974-1980

 • A. Pegtel, Haya van Someren-Downer. Liberaal activiste, Boom, 2015
 • J. van Zanen, Haya: Haya van Someren-Downer; Vrouw voor vrijheid en democratie, Amsterdam, 1994
 • F. Korthals Altes, „Haya van Someren: De geïnspireerde liberale aanvoerster”, in: W.J.A. van den Berg e.a., Kopstukken van de VVD, Houten, 1988, pp. 91-108. 

Sorgdrager, mr. W. (1948) D66, lid EK 1999; minister 1994-1998

 • W. Sorgdrager, Een verantwoordelijke minister. Opstellen over justitie en politiek, Breda, 1999.

Staal H.P. (1845-1920). Lib. (LU): Minister 1905-1907; lid EK 1907-1920

 • A.F. Manning, De nacht van Staal en wat nog duister bleef, Nijmegen, 1990 [Afscheidscollege Katholieke Universiteit Nijmegen]
 • H.P. Staal, Om der waarheid wille: Een protest tegen eenige onjuiste beschouwingen inzake mijn optreden als minister, ’s-Gravenhage, 1907. 

Stemerdink A. (1936- ). Soc. (PvdA): Lid TK 1970-1973, 1978-1981, 1982-1986; staatssecretaris 1973-1976; minister 1977

 • B. Stemerdink, Terug naar Winterswijk, Zaltbommel, 1996
 • B. Stemerdink, Tussen dromen, daden en twijfels: Dagboekaantekeningen over de sociaal-democratie in Nederland en daarbuiten 1986-1993, Amsterdam, 1993
 • B. Stemerdink, Dagboeken: De oud-minister van defenise over Luns, de generaals, Vredeling en de F-16, Walrus, Den uyl, bondgenoot V.S., Amsterdam, 1986. 

Stikker D.U. (1897-1979). Lib. (PvdV/VVD): Lid EK 1945-1948; minister 1948-1952

 • M.F. Westers, Mr. D.U. Stikker en de naoorlogse reconstructie van het liberalisme in Nederland: Een zakenman in de politieke arena, Amsterdam, 1988
 • C. Wiebes, B. Zeeman, „Stikker, Indonesië en het Noordatlantisch verdrag. Of: hoe Nederland in de pompe ging”, in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 100 (1985), pp. 225-251
 • P.F. Maas, met medewerking van J.E.C.M. van Oerle, Indië verloren, rampspoed geboren: Het moeizame afscheid van Indië van Van Mook, Stikker en Sassen, Dieren, 1983
 • P.F. Maas, Stikker in „Kaliurang” , laatste halte op weg naar de tweede politiële actie, november-december 1948″, in: Politieke opstellen 1982, Nijmegen, 1983, pp. 38-57
 • L.G.M. Jaquet, Minister Stikker en de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië, ’s-Gravenhage, 1982
 • D.U. Stikker, Memoires: Herinneringen uit de lange jaren waarin ik betrokken was bij de voortdurende wereldcrisis, Rotterdam, 1966 [2e dr. 1996]
 • D.U. Stikker, Men of Responsibility: A memoir, New York, 1966. 

Stoel M. van der (1924- ). Soc. (PvdA): Lid EK 1960-1963; lid TK 1963-1965, 1971-1973, 1978-1981; minister 1973-1977, 1981-1982, 1989-1994

 • A.N. Bleich, De stille diplomaat. Max van der Stoel, uitgever: Balans, 2018
 • L. Casteleijn, M. Krop, „Rechtlijnig en tegendraads: Max van der Stoel, Nieuw Links en de buitenlandse politiek van de Partij van de Arbeid”, in: Van Troelstra tot Den Uyl: Het vijftiende jaarboek voor het democratisch socialisme, Amsterdam, 1994, pp. 270-314.

Storm L.D. (1792-1859). Lib.: Lid TK 1840, 1844-1847, 1848-1859

 • A.F. Manning, „Mr. L.D. Storm”, in: Tijdschrift voor Geschiedenis, 72 (1959), pp. 84-107. [Dit artikel is ook opgenomen in de bundel: A.F. Manning, Mensen en situaties: Scenes uit het katholiek leven in de negentiende en twintigste eeuw, Baarn, 1990, pp. 60-88].

Suurhoff J.G. (1905-1976). Soc. (SDAP/PvdA): Lid TK 1939-1952, 1959-1965; minister 1952-1958, 1965-1966

 • J.P. Jansen, „J.G. Suurhoff 1905-1967: Een levensbericht”, in: Het eerste jaarboek voor het democratisch socialisme, Amsterdam, 1979, pp. 242-282.

Tak P.L. (1848-1907). Soc. (SDAP): Lid TK 1905-1907

 • P.F. Maas, Sociaal-democratische gemeentepolitiek, 1894-1929, ’s-Gravenhage, 1985
 • G.W.B. Borrie, Pieter Lodewijk Tak (1848-1907): Journalist en politicus, Assen, 1973 (geheel herziene 2e druk: Amsterdam, 2006)
 • Thijs Walter, De kroniek van P.L. Tak: Brandpunt van Nederlandse cultuur in de jaren negentig van de vorige eeuw, Amsterdam/Antwerpen, 1956. 

Tak van Poortvliet J.P.R. (1839-1904). Lib. (LU): Lid TK 1870-1877, 1880-1884, 1888-1891, 1894-1901; minister 1877-1879, 1891-1894; lid EK 1884-1888, 1901-1904

 • W.P. Secker, „J.P.R. Tak van Poortvliet (1830-1904)”, in: G.A. van der List, P.C.G. van Schie (red.), Van Thorbecke tot Telders, Assen, 1993, pp. 63-75.

Talma A.S. (1864-1916). Prot. (ARP): Lid TK 1901-1908; minister 1908-1913

 • G. van Krieken, Syb Talma (1864-1916). Een biografie, Verloren B.V., 2013
 • J.J. Kalma (samenst.), Ds. A.S. Talma (1864-1916): Voor het volk om Christus” wil: bibliografie van en over hem, Leeuwarden, 1986 [2 delen]
 • J.W. Oudendag, De strijd om een kamerzetel in 1901: Talma contra Troelstra in Tietjerksteradeel, Leeuwarden, 1978
 • W. Albeda, Talma en de grondmotieven der Christelijk sociale beweging, en: P. Borst, Talma: Als staatsman en wetgever, Utrecht, 1964. Convent der Christelijke-Sociale Organisatie [Redevoeringen uitgesproken in een bijeenkomst ter herdenking van A.S. Talma, gehouden op 19 Feb. 1964 in de Nicolaikerk te Utrecht]
 • T. de Ruiter, Minister A.S. Talma: Een historisch-ethische studie over de corporatieve gedachte in de christelijke sociale politiek van Nederland, Franeker, 1964
 • J.M. Vellinga, Talma’s sociale arbeid, Hoorn, 1941
 • C. Smeenk, P. van Vliet jr., Een held in volle wapenuitrusting: A.S. Talma en zijn arbeid, Rotterdam, 1917. 

Tempel J. van den (1877-1955). Soc. (SDAP): Lid TK 1915-1939; minister 1939-1945

 • J. van den Tempel, Nederland in Londen: Ervaringen en beschouwingen, Haarlem, 1946 [2e dr. 1947]
 • J. van den Tempel, Keep the lamps burning, Londen, 1943
 • J. van den Tempel, De wereld in stormtij: Onderzoek naar oorzaken, zin en verloop van de economische en maatschappelijke spanningen, Haarlem, 1938. 

Terlouw J.C. (1931- ). D66: Lid TK 1971-1981; minister 1981-1982

 • J. Boerboom, Jan Terlouw. Jeugdboekenheld op het Binnenhof, Amsterdam, Boom Uitgeverij, 2016
 • P. van Engen, De onweerstaanbare opkomst van Jan Terlouw, Alphen aan den Rijn, 1982; – J.C. Terlouw, Naar zeventien zetels en terug: Politiek dagboek 9 maart 1981 – 5 november 1982, Utrecht, 1983
 • T. van Verre, Tony van Verre ontmoet Jan Terlouw, Bussum, 1980. 

Teulings F.G.C.J.M. (1891-1966). RK (RKSP/KVP): Lid TK 1929-1948; lid EK 1948-1949, 1952-1957; minister 1949-1952

 • A.F. Manning, „Zoeklicht op Mr. Frans Teulings”, in: J.P.A. Coopmans, A.M.D. van der Veen (red.), Van Blauwe Stoep tot Citadel: Varia Historica Brabantica Nova Ludovico Pirenne dedicata, ’s-Hertogenbosch, 1988, pp. 321-336 [Deze bijdrage is ook opgenomen in de bundel: A.F. Manning, Mensen en situaties: Scenes uit het katholiek leven in de negentiende en twintigste eeuw, Baarn 1990, pp. 89-109].

Thijn E. van (1934- ). Soc. (PvdA): Lid TK 1967-1981, 1982-1983; minister 1981-1982, 1994

 • W. van Bennekom, Ed van Thijn. Leven als opdracht, Boom, 2018
 • E. van Thijn, Blessuretijd. Dilemma’s van een joods politicus, Amsterdam, 2012
 • Ed van Thijn, Het verhaal en daarna. Autobiografische verhalen van Ed van Thijn, Uitgeverij Augustus, 2009
 • E. van Thijn, Publieke zaken, Amsterdam, 2001
 • E. van Thijn, Stemmingen in Sarajevo, Amsterdam, 1997
 • E. van Thijn, Retour Den Haag: Dagboek van een minister, Amsterdam, 1994
 • E. van Thijn, Democratie als hartstocht: Commentaren en pleidooien 1966-1991, Amsterdam, 1991
 • O. Wiegman, A.D. de Roon, Th. Snijders, Meningen en media: Politieke opponenten in een realistisch experiment, Deventer, 1981 [Over Van Thijn en Wiegel]
 • E. van Thijn, Dagboek van een onderhandelaar, 25 mei – 11 november 1977, Amsterdam, 1978. 

Thomassen W. (1909- ). Soc. (PvdA): Lid TK 1946-1948; lid EK 1961-1971

 • W. Thomassen, H. Wiedijk, In vuur en vlam! Wim Thomassen geïnspireerd organisator van de Partij van de Arbeid, Amsterdam, 1992
 • J. Rogier, „Socialisme en demokratie a la Wim Thomassen”, in: Een zondagskind in de politiek en andere christenen, Nijmegen, 1980, p. 125 e.v.

Thomson L.W.J.K. (1869-1914). Lib. (LU): Lid TK 1905-1913

 • J. Fabius, Zes maanden in Albanië, Maastricht, 1918. In 1964 verscheen een 2e druk onder de titel: Met Thomson in Albanië: Voorspel tot de eerste wereldoorlog
 • D. Hans, Majoor Thomson, Den Haag, 1917
 • D. van Blom, L.W.J.K. Thomson, z.p., 1914 [Overdruk uit De Gids, 7 (1914)]. 

Thorbecke J.R. (1798-1872). Lib.: Lid TK 1840, 1844-1845, 1848-1850, 1853-1862, 1866-1871; minister 1849-1853, 1862-1866, 1871-1872

 • R.A.M. Aerts, Thorbecke wil het. Biografie van een staatsman, uitgever: Bert Bakker, 2018
 • J.R. Thorbecke, G.J. Hooykaas, M. Kooijmans, E. Swart, J.C. Boogman, De briefwisseling van J.R. Thorbecke. Deel VII. 1862-1872, Den Haag, 2002
 • H.A. van Baarle, Johan Rudolf Thorbecke: Een overzicht in vogelvlucht van zijn leven en zijn werk, Doesburg, 1996
 • G.A. van der List, „J.R. Thorbecke (1798-1872)”, in: G.A. van der List, P.C.G. van Schie (red.), Van Thorbecke tot Telders, Assen, 1993, pp. 23-37
 • N.C.F. van Sas, „Romein en Thorbecke: twee worstelaars met de tijdgeest”, in: H.M. Beliën (red.), Vijftig jaar erflaters: Een terugblik op „De erflaters van onze beschaving ‘ van Jan en Annie Romein, Rotterdam, 1990, pp. 70-92 [Dit artikel biedt een historiografische inleiding op de overvloedige literatuur over Thorbecke]
 • G.J. Hooykaas, „Thorbecke en de pers”, in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 105 (1990), 1, 39-53
 • E. Poortinga, „Aantekeningen bij Throbecke’s analyse van de economische ontwikkeling in zijn Gentse verhandeling van 1830″, in: Recht en Kritiek, 15 (1989), 1, pp. 16-35
 • E. Poortinga, De scheiding tussen publiek- en privaatrecht bij Johan Rudolph Thorbecke (1798-1872): Theorie en toepassing, Nijmegen, 1987
 • F.L. van Holthoon, „De genese van Thorbeckes organische staatsleer”, in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 101 (1986), pp. 177-201
 • H.G. Beuckers, Robur animi: Niederländische Liberalität des J.R. Thorbecke und positivistischer Liberalismus, Frankfurt am Main, 1983
 • G.J. Schutte, „Kerk en maatschappij bij Thorbecke”, in” Serta Historica, Deel IV: Kerk en samenleving in de negentiende eeuw, Amsterdam 1982, pp. 24-37, 65-70
 • E.H. Kossmann, „Thorbecke en het historisme”, in: Mededelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Afd. Letteren, Nieuwe Reeks, dl. 45, 1982, nr. 2, Amsterdam
 • C.H.E. de Wit, Thorbecke en de wording van de Nederlandse natie, Nijmegen, 1980
 • I.J. Brugmans, „De jeugd van Thorbecke”, in: Tijdschrift voor Geschiedenis, 89 (1976), pp. 28-49
 • G.J. Hooykaas (bez.), De briefwisseling van J.R. Thorbecke (1798-1872). Deel I: 1830-1833; Deel II: 1833-1836; Deel III: 1836-1840; Deel IV: 1840-1845; Deel V: 1848-1853; 1975-1996, Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Kleine serie nrs. 42, 47, 64, 72 en 78
 • W. Verkade, Thorbecke als Oost-Nederlands patriot, Zutphen, 1974
 • J.C. Boogman, „J.R. Thorbecke: Uitdaging en Antwoord”, in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 87 (1972), pp. 354-374 [Herdrukt in: J.C. Boogman, Van spel en spelers: Verspreide opstellen, Den Haag, 1982, pp. 105-124]
 • J.A. Bornewasser, „Thorbecke en de kerken”, in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 87 (1972), pp. 375-395
 • L.W.G. Scholten, Voetstappen van Thorbecke: Het eigen geestesmerk onzer staatsinstellingen, Assen, 1966
 • A. Alberts, Johan Rudolf Thorbecke, ’s-Gravenhage, 1965
 • J.P. Duyverman, „Thorbecke raadslid 1845-1850”, in: Bestuurswetenschappen, 1959, pp. 157-185
 • J. Brandt-Van der Veen (red.), Het Thorbecke-Archief 1798-1872. Deel I: 1798-1820; Deel II: 1820-1825; Deel III: 1825-1830, Utrecht, 1955-1967. Werken Historisch Genootschap, delen 3, 7 en 8
 • C.W. de Vries, De ongekende Thorbecke, Amsterdam, 1950
 • K.H. Boersema, Johan Rudolf Thorbecke: Een historisch-critische studie, Leiden, 1949
 • R. Kranenburg, „Thorbecke en onze staatsrechthervorming „, in: Studiën over recht en staat, Haarlem, 1946 [3e dr.], pp. 136-173
 • E. Cantillon, „Thorbecke en de grondwetsherziening van 1840”, in: Bijdragen Vaderlandse Geschiedenis en Oudheidkunde, 1940, 8e R. I, pp. 23-64, pp. 161-196
 • A. Alberts, Baud en Thorbecke 1847-1851, Utrecht, 1939
 • J.B. Manger Jr., Thorbecke en de historie: Bijdragen tot de kennis van het Nederlandsch liberalisme, Amsterdam, 1938 [2e dr. met voorw. van H. te Velde: Nijmegen 1986]
 • N. Japikse (red.), „Thorbecke, Brieven aan zijn verloofde en aan zijn vrouw”, in: Brieven van groote Nederlanders, Amsterdam, 1936
 • W. Verkade, Overzicht der staatkundige denkbeelden van Johan Rudolf Thorbecke (1798-1872), Arnhem, 1935
 • I.J. Brugmans, Thorbecke, Haarlem, 1932 [De 3e herz. en bijgewerkte druk verscheen in 1958]
 • C. van Vollenhoven, Professor Thorbecke (1831-1849), Leiden, 1931
 • I.J. Brugmans, „Thorbecke als geschiedsfilosoof”, in: Historische opstellen opgedragen aan prof.dr. H. Brugmans, Amsterdam, 1929, pp. 206-217
 • L.W.G. Scholten, Thorbecke en de vrijheid van onderwijs tot 1848, Utrecht, 1928
 • G.G. van der Hoeven, Register op de parlementaire redevoeringen van Mr. J.R. Thorbecke, samengesteld en uitgegeven in gevolge opdracht van het Curatorium der Thorbeckestichting, Arnhem, 1912
 • W.H. de Beaufort, „Johan Rudolf Thorbecke”, in: Nieuwe Geschiedkundige Opstellen I, pp. 203-215, Amsterdam, 1911. [Eerder verschenen in Eigen Haard 1903, pp. 232-236, pp. 251-253]
 • H.T. Colenbrander, „De jeugd van Thorbecke”, in: De Gids IV (1906), pp. 293-321, 493-526. [Dit betreft een recensie van het boek van Fredericq, zie hierboven. Later werd deze bijdrage ook opgenomen in: Historie en Leven II (1913), pp. 111-178]
 • P. Fredericq, Thorbecke voor 1830, ’s-Gravenhage, 1906 [Overdruk uit De Vlaamsche Gids, 1905]
 • W. Thorbecke (red.), „Thorbecke’s Dagverhaal aan Adelheid, maart 1848″, in: De Gids I (1903), pp. 466-492
 • G.G. van der Hoeven, De onuitgegeven parlementaire redevoeringen van Mr. J.R. Thorbecke, volgens opdracht en onder toezicht van het Curatorium der Thorbeckestichting, verzorgd en van toelichtende opschriften voorzien, Groningen, 1900-1910 [6 delen]
 • J.A. Levy, Johan Rudolph Thorbecke, ’s-Gravenhage, 1876
 • T.C.L. Wijnmalen, Eene bibliografie, Leiden, 1875
 • W.C.D. Olivier, Herinneringen aan Mr. J.R. Thorbecke, Arnhem, 1872
 • S. van Houten, De staatsleer van mr. J.R. Thorbecke, Groningen, 1872 [2e gewijzigde dr. 1888]. 

Tienhoven G. van (1841-1914). Lib. (LU): Lid TK 1878-1879; lid EK 1880-1891, 1894-1897; minister 1891-1894

 • G.A. van Hamel, „G. van Tienhoven”, in: Levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1915, pp. 312-374.

Tilanus H.W. (1884-1966). Prot. (CHU): Lid TK 1922-1963

 • G.H. de Kinkelder, Inventaris van de papieren van Hendrik Willem Tilanus (1884-1966) en van eenige van zijn familieleden, ’s-Gravenhage, Algemeen Rijksarchief, Tweede Afdeling, 1975
 • G. Puchinger, Tilanus vertelde mij zijn leven, Kampen, 1966. 

Tjeenk Willink M. (1905-1992). Soc. (PvdA): Lid EK 1946-1969

 • R.E. van Ditzhuyzen, „Mr. Martina Tjeenk Willink: Lid Eerste Kamer 1946-1969”, in: A. Postma e.a. (red.), Aan deze zijde van het Binnenhof: Gedenkboek ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, ’s-Gravenhage, 1990, pp. 367-379.

Toxopeus E.H.T. (1918- ). Lib. (VVD): Lid TK 1956-1959, 1965-1969; minister 1959-1965; commissaris van de koningin 1970-1980; lid Raad van State 1980-1988

 • H.J.L. Vonhoff, „E.H.T. Toxopeus: Een heer uit Breda”, in: W.J.A. van den Berg e.a., Kopstukken van de VVD, Houten, 1988, pp. 51-61.

Traa, Mr. M. van (1945-1997. PvdA, Lid TK 1986-1997

 • W. van Bennekom, De jaren van Maarten van Traa, Uitgeverij Boom, Amsterdam, 2015.

Treub M.W.F. (1858-1931). Lib. (VDB/Econ. Bond): Lid TK 1904-1913, 1918-1921; minister 1913-1914, 1914-1916, 1917-1918

 • P. de Rooy, „M.W.F. Treub (1858-1931)”, in: G.A. van der List, P.C.G. van Schie (red.) Van Thorbecke tot Telders, Assen, 1993, pp. 77-87
 • A.J. Vermaat, „M.W.F. Treub: Sociaal Econoom tussen theorie en toepassing”, in: A.J. Vermaat, J.J. Klant, J.R. Zuidema (red.), Van liberalisten tot instrumentalisten: Anderhalve eeuw economisch denken in Nederland, Leiden, 1987, pp. 95-115
 • L.J.M. Nouwen, Willem Treub: Een remarkabel man, Deventer, 1970 [2e dr., uitgebreid met bibliografie: 1971]
 • N.E.H. van Esveld, Treub: Over de drempel der nieuwe samenleving, Assen, 1958
 • M.W.F. Treub, Herinneringen en overpeinzingen, Haarlem, 1931
 • M.W.F. Treub, Oorlogstijd: Herinneringen en indrukken, Haarlem/Amsterdam, 1916 [2e dr. 1917].

Trip F.H.P. (1921-1990). Soc. (PPR): Minister 1973-1977; lid EK 1977-1989

 • F.H.P. Trip, Brieven uit Indië 1946-1949, Amsterdam, 1990.

Troelstra P.J. (1860-1930). Soc. (SDAP): Lid TK 1897-1901, 1902-1925

 • P.J. Hagen, Politicus uit hartstocht. Biografie van Pieter Jelles Troelstra, Amsterdam, 2010
 • J.S. Wijne, De ‘vergissing’ van Troelstra, Hilversum, 2007
 • R. Hartmans, „Pieter Jelles Troelstra; Advocaat en agitator”, in: Van Troelstra tot Den Uyl: Het vijftiende jaarboek voor het democratisch socialisme, Amsterdam, 1994, pp. 19-58
 • Mr. P.J. Troelstra (1860-1930): Fries dichter en Nederlands staatsman: Bibliografie van werk van en over hem chronologisch bijeengebracht, Leeuwarden, 1988 [11 delen]
 • P. Terpstra, Pieter Jelles Troelstra: Het leven van een strijder, Leeuwarden, 1985
 • E. Hueting, F. de Jong Edz, R. Ney, Ik moet, het is mijn roeping: Een politieke biografie van Pieter Jelles Troelstra, Amsterdam, 1981
 • E. Hueting, F. de Jong Edz, R. Ney, Troelstra en het model van de nieuwe staat, Assen, 1980
 • A.F. Mellink, Het politiek debuut van Mr. P.J. Troelstra 1891-1897, Groningen, 1970 [Overdruk uit Tijdschrift voor Geschiedenis 1970, nr. 1, pp. 38-58]
 • H.J. Scheffer, November 1918: Journaal van een revolutie die niet doorging, Amsterdam, 1968 [3e dr. Dieren, 1984]
 • E. Polak, Pieter Jelles Troelstra: Dichter, volkstribuun, politicus, Amsterdam, 1960
 • J. Troelstra, Mijn vader Pieter Jelles, Leeuwarden, 1952 [3e dr. 1980]
 • J. Winkler, Pieter Jelles Troelstra, Amsterdam, 1933. In 1948 herdrukt onder de titel: Profeet van een nieuwe tijd: Leven en streven van Mr. Pieter Jelles Troelstra
 • P.J. Troelstra, Gedenkschriften, Amsterdam, 1927-1931 [4 delen]
 • D. Hans, Troelstra – de revolutie, Dalfsen, 1920
 • A. Hahn jr., Troelstra in de karikatuur, Amsterdam, 1920
 • J.B. Bomans, Troelstra’s avontuur en de Katholieken (week van tien tot zeventien November 1918), Haarlem, 1918. 

Tydeman M. (1854-1916). Lib. (Vrij liberaal): Lid TK 1891-1916

 • H.C. Dresselhuys, Na Tydemans dood: Rede uitgesproken in de Buitengewone Algemene Vergadering, gehouden de 13den Januari 1917 te Amsterdam, Amsterdam, 1917. [Geschriften van de Bond van Vrije Liberalen, nr. 10].

Udink B.J. (1926- ). Prot. (CHU): Minister 1967-1973

 • B.J. Udink, Tekst en uitleg: Over sturen en gestuurd worden, ervaringen in politiek en bedrijf, Baarn, 1986.

Uyl J.M. den (1919-1987). Soc. (PvdA): Lid TK 1956-1963, 1967-1973, 1977, 1978-1981, 1982-1987; minister 1965-1966, 1973-1977, 1981-1982

 • A. Bleich, Joop den Uyl, 1919-1987. Dromer en doordouwer, Amsterdam, 2009, vijfde druk
 • W. Breedveld, „Joop den Uyl: Die tijd komt nooit weerom”, in: Van Troelstra tot Den Uyl: Het vijftiende jaarboek voor het democratisch socialisme, Amsterdam, 1994, pp. 143-196
 • C. Smit, Inventaris van het archief van Johannes Marten den Uyl (1919-1987), Amsterdam, 1993
 • M. Wagenaar, met een voorwoord van E. van Thijn, Herinneringen aan Joop den Uyl: artikelen en interviews, Amsterdam, 1988
 • Opland (ps. van R. Wout), Joop, Amsterdam, 1988
 • M. de Bok (samenst.), Joop den Uyl: Een leven in interviews, Amsterdam, 1988; – Joop den Uyl: 9 augustus 1919 – 24 december 1987, Amsterdam, 1988. Speciaal herdenkingsnummer van De Toekomst en Voorwaarts naar aanleiding van het overlijden van Joop den Uyl
 • J. Jansen van Galen, B. Vuijsje, Joop den Uyl: Politiek als hartstocht: Een portret in twintig interviews, Weesp, 1985 [2e dr. Baarn, 1992]
 • L. Casteleijn e.a., Tekens in de tijd: 65 jaar Joop den Uyl, Amsterdam, 1984
 • A. de Kwant, E. Mathies, Twee dingen…: Joop den Uyl geportretteerd door tijdgenoten, Utrecht, 1981
 • H. d’Ancona e.a., Ministerraad 1989: Het derde kabinet-Den Uyl vergadert. Schrijvers voor Den Uyl [Ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van J.M. den Uyl], Amsterdam, 1979
 • J.M. den Uyl, Inzicht en uitzicht: Opstellen over economie en politiek, Amsterdam, 1978
 • H. van der Werf, Joop den Uyl: Profiel van een politicus, Baarn, 1975. 

Veld J. in ’t (1895-1981). Soc. (SDAP/PvdA): Lid EK 1937-1948, 1952-1964; minister 1948-1952; lid Raad van State 1964

 • J. in ’t Veld, Overpeinzingen over de zin van het leven, ingegeven door het samentreffen van de namen van Prof. Jan ten Brink en Joris in ’t Veld, z.p., z.j. [circa 1976].

Veldkamp G.M.J. (1921-1990). RK (KVP): Staatssecretaris 1952-1961; minister 1961-1967

 • G.M.J. Veldkamp, Herinneringen 1952-1967: Le carnaval des animaux politiques, bewerkt door P.G.T.W. van Griensven en J.M.M.J. Clerx, ’s-Gravenhage, 1993
 • L. Crijns e.a., Liber in memoriam Prof.Dr. G.M.J. Veldkamp, Tilburg, 1992. Katholieke Universiteit Brabant
 • F.A.J. van den Bosch, A.M. Dancot-Devriendt (red.), Sociaal en zeker: Opstellen aangeboden aan Prof.Dr. G.M.J. Veldkamp, ter gelegenheid van zijn afscheid als buitengewoon hoogleraar aan de Katholieke Hogeschool Tilburg en bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden, Deventer, 1986. 

Veraart J.A. (1886-1955). RK (RKSP): Lid TK 1925-1929

 • Sjef Schmiermann, „Prof.dr. J.A. Veraart (1886-1955): Een recalcitrant katholiek democraat”, in: Jaarboek Katholiek Documentatie Centrum 20 (1920), pp. 122-142.

Verbeek, H.A. (1936-2013) PPR, GroenLinks, De Groenen, Lid EP (1984-1994)

 • H. Verbeek, Toen daalde de duif. Herinneringen Herman Verbeek, priester, politicus, publicist, Stichting Verbeekfonds, 2013.

Verdam P.J. (1915- ). Prot. (ARP/CDA): Minister 1966-1967; lid EK 1967-1970; commissaris van de Koningin 1970-1980

 • H. Bianchi e.a., Uit het recht: Rechtsgeleerde opstellen, aangeboden aan mr. P.J. Verdam, Deventer, 1971.

Veringa G.H. (1924- ). RK (KVP): Minister 1967-1971; lid TK 1971-1972

 • Th.W. van Veen, Sanctietoepassing: Een nieuwe ordening. Opstellen aangeboden aan Dr. G.H. Veringa, Arnhem, 1991.

Vermeer E.A. (1910-1960). Soc. (PvdA): Lid TK 1946-1960

 • Th.W. van Veen, J.M. den Uyl, Evert Aart Vermeer: Een levensschets, Amsterdam, 1961 [Uitgave van de Partij van de Arbeid].

Verwey-Jonker H. (1908- ). Soc. (PvdA): Lid EK 1954-1957

 • Hans Happel (samenst.), Hilda Verwey-Jonker, Tilburg, 1989 [Bevat reeds eerder verschenen artikelen, met literatuuropgave]
 • H. Verwey-Jonker, Er moet een vrouw in: Herinneringen in een kentering van de tijd, Amsterdam, 1988
 • Dr. Hilda Verwey-Jonker: Een overzicht van haar werk (samengesteld ter gelegenheid van het aan haar verleende eredoctoraat op 8 nov. 1978), Rotterdam, Erasmus Universiteit, 1978. 

Visser J.Th de (1857-1932). Prot. (CH-Kiezersbond/CHU): Lid TK 1897-1905, 1906-1913, 1914-1918, 1925-1929; minister 1918-1925

 • Q.A. de Ridder, Een nationale figuur: Biographie over wijlen Z.Ex.Dr. J.Th. de Visser, Minister van Staat, Zwolle, 1932
 • J.R. Slotemaker de Bruïne (inl.), Dr. J.Th de Visser: Zijn beteekenis voor land en volk, ter herinnering aan zijn zeventigsten verjaardag, Leiden, z.j. [circa 1927]. 

Visser L.L.H. de (1878-1945). Soc. (CPH): Lid TK 1925-1941

 • L. de Visser, Herinneringen uit mijn leven, Amsterdam, 1939 [2e dr. 1978].

Vissering S. (1818-1888). Lib.: Minister 1879-1881

 • R.C. Bakhuizen van den Brink, Nic. Beets e.a., „S. Vissering”, in: S.A. Naber (red.), Karakterschetsen van vermaarde Nederlanders, Haarlem, 1906
 • S. Vissering, Verzamelde geschriften van mr. S. Vissering, Leiden, 1889 [2 delen]
 • S. Vissering, Herinneringen, Amsterdam, 1863-1872 [3 delen in 2 banden: deel 1: Studien en schetsen; deel 2: Politische betoogen]. 

Vliegen W.H. (1862-1947). Soc. (SDAP): Lid TK 1909-1915, 1922-1937; lid EK 1917-1922

 • J. Perry, De voorman: Een biografie van Willem Hubert Vliegen 1862-1947, Amsterdam, 1994
 • W.H. Vliegen, Die onze kracht ontwaken deed: Geschiedenis der Sociaal democratische Arbeiderspartij in Nederland gedurende de eerste 25 jaren van haar bestaan, Amsterdam, 1924-1938 [3 delen]
 • Klanken van strijd: Artikelen en schetsen, bijeengegaard uit de geschriften van W.H. Vliegen, ter herinnering aan zijn 25-jarige deelname aan de socialistische beweging, 9 Sept. 1883 – 9 Sept. 1908, Amsterdam, 1908
 • W.H. Vliegen, De dageraad der volksbevrijding: Schetsen en tafereelen uit de socialistische beweging in Nederland, Amsterdam, 1902-1905 [2 delen; 2e dr. 1921-1922]. 

Vlies, Ir. B.J. (1942). SGP: Lid TK 1981-2010

 • B. van der Vlies, Elke dag van de partij, uitgeverij De Banier, 2015.

Vogelaar, drs. C.P. (1949) PvdA minister: 2007-2008

 • E. Vogelaar en O. Bosma, Twintig maanden knettergek. Dagboek van een ministerschap, Amsterdam, 2009.

Vondeling A. (1916-1979). Soc. (PvdA): Lid TK 1946-1958, 1959-1965, 1967-1979; minister 1958, 1965-1966

 • J.J. Kalma (samenst.), Dr.ir. Anne Vondeling (1916-1979), landbouwkundige en Nederlands politicus: Bibliografie, Leeuwarden, 1986 [3 delen]
 • A. Vondeling, Schijn des kwaads: Bespiegelingen over gedragsregels voor politici, ’s-Gravenhage, 1978
 • A. Vondeling, Tweede Kamer: Lam of leeuw?, Amsterdam, 1976 [3e dr. 1977]
 • Marcus Bakker, Beste Joop, van Anne: Vondeling en het kiesvee, Amsterdam, 1969
 • A. Vondeling, Nasmaak en voorproef: Een handvol ervaringen en ideeën, Amsterdam, 1968.  

Vorrink J.J. (1891-1955). Soc. (SDAP/PvdA): Lid EK 1935-1946; lid TK 1946-1954

 • Ellen Wicart, Marion Barnouw, Koos Vorrink, een Vlaardinger, Vlaardingen, 1991. Tot standgekomen in opdracht van de Partij van de Arbeid, afdeling Vlaardingen ter gelegenheid van de 100ste geboortedag van Koos Vorrink
 • C.H. Wiedijk, Koos Vorrink: Gezindheid, veralgemening, integratie: Een biografische studie (1891-1940), Groningen, 1986
 • Philip van Praag (red.), Herinneringen aan Koos Vorrink, Zeist, 1985. Uitgegeven door de Stichting Onderzoek AJC
 • Koos Vorrink: Zijn leven in beeld, Amsterdam, 1956 [Bijschrift van H. van Hulst en voorwoord van E. Vermeer]
 • Koos Vorrink, Een halve eeuw beginselstrijd: Overdenkingen over verleden en toekomst bij een historische mijlpaal, Den Dolder, 1941 [2e dr. Amsterdam, 1945]. 

Vos, M.L.  (1970), PvdA, Lid TK 2007-2010

 • M.L. Vos, Politiek voor de leek. Een insideverslag van een outsider, Amsterdam, 2011.

Vredeling H. (1924- ). Soc. (PvdA): Lid TK 1956-1973; minister 1973-1976; lid Europese Commissie 1977-

 • B. Stemerdink, Dagboeken, Amsterdam, 1986
 • Bibeb, Interviews, Amsterdam, 1977 [De interviews verschenen eerder in Vrij Nederland; hieronder is ook een interview met Vredeling]. 

Vries Azn G. de (1818-1900). Lib.: Minister 1872-1874; lid TK 1875-1877

 • S.A. Naber (red.), „Gerrit de Vries Azn.”, in: Karakterschetsen van vermaarde Nederlanders, Haarlem, 1906.

Vrolijk M. (1919-1994). Soc. (PvdA): Lid TK 1956-1963, 1967-1972; minister 1965-1966; Commissaris van de Koningin 1973-1984

 • Liber amicorum Mr. M. Vrolijk: Aangeboden bij zijn afscheid als Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland, ’s-Gravenhage, Provincie Z.H., 1984.

Waltmans H.J.G. (1930- ). Soc. (PPR): Lid TK 1972-1981

 • H.J.G. Waltmans, Niet bij rood alleen: Vijftien jaar Nederlandse politiek en de geschiedenis van de PPR, Groningen, 1983
 • Henk Waltmans, Frommelend naar het Catshuis: De formatie van 1981. Personen, feiten, achtergronden, meningen, Bussum, 1981. 

Weede van den Berencamp W.M. van (1848-1925). Partijloos: Minister 1905

 • E.B. de Booy, Inventaris van het archief van de familie Van Weede, Utrecht, 1973.

Weitzel A.W.P. (1816-1896). Cons.-lib.: Minister 1873-1875, 1883-1888

 • P. van ’t Veer, Maar majesteit! Koning Willem III en zijn tijd: De geheime dagboeken van minister A.W.P. Weitzel, Amsterdam, 1969.

Welderen baron Rengers Th.M.Th. van (1867-1945). Lib. (LU): Lid EK 1914-1916

 • J.P. Wiersma, Th.M.Th. van Welderen baron Rengers: Een groot Nederlander, ’s-Gravenhage, 1955.

Welderen baron Rengers W.J. van (1835-1916). Lib. (LU): Lid TK 1884-1888; lid EK 1888-1913

 • G.A. Wumkes, Mr. W.J. van Welderen baron Rengers, Amsterdam, 1916 [Overdruk uit Eigen Haard]
 • [M. Valk Lzn.], Open brief aan Mr. W.J. van Welderen baron Rengers te Leeuwarden naar aanleiding van diens optreden in de Hogerhuis-zaak, Den Haag, 1901
 • Heerke Wenning, E.H. Janusch (lith.), Kwartierstaten van Mr. Wilco Julius van Welderen baron Rengers, Leeuwarden, z.j. [circa 1890]. 

Wertheim A.C. (1832-1897). Lib. (LU): Lid EK 1886-1897

 • Rijxman A.S., A.C. Wertheim 1832-1897: Een bijdrage tot zijn levensgeschiedenis, Amsterdam, 1961 [In dit proefschrift is een bibliografie van en over Wertheim opgenomen]
 • H.P.G. Quack, „A.C. Wertheim 1832-1897”, in: Uit den kring der gemeenschap. Omtrekken en figuren, Amsterdam, 1899, pp. 243-300. 

Wiardi Beckman H.B. (1904-1945). Soc. (SDAP): Lid EK 1937-1940

 • J.S. Wijne, Stuuf Wiardi Beckman: Patriciër en sociaal-democraat, Amsterdam, 1987
 • K. Voskuil (inl.), Wiardi Beckman, Amsterdam, 1946.

Wibaut F.M. (1859-1936). Soc. (SDAP): Lid EK 1922-1935

 • H. de Liagre Böhl, Wibaut de machtige. Een biografie, Amsterdam, Prometheus, Bert Bakker, 2013
 • P.F. Maas, Sociaal-democratische gemeentepolitiek, 1894-1929, ’s-Gravenhage, 1985
 • G.W.B. Borrie, F.M. Wibaut, mens en magistraat: Ontstaan en ontwikkeling der sociale gemeentepolitiek, Amsterdam/Assen, 1968
 • Florentinus Marinus Wibaut, 23 Juni 1859 – 29 April 1936, Amsterdam, 1936. Uitgegeven bij het overlijden van Dr. F.M. Wibaut
 • F.M. Wibaut, Levensbouw: Mémoires, Amsterdam, 1936. 

Wichers H.L. (1800-1853). Lib.: Minister 1849

 • J.H. Kompagnie, Inventaris van de archieven inzake de wetgeving voor Nederlandsch-Indië over de periode 1830-1923, Den Haag, Algemeen Rijksarchief, Tweede Afdeling, 1991.

Wiegel H. (1941- ). Lib. (VVD): Lid TK 1967-1977; minister 1977-1981; Commissaris van de Koningin 1981-1994; lid EK 1994-

 • A. Hibma, I. van der Wall (red.), Afscheid Hans Wiegel: Commissaris der Koningin in de provincie Friesland 1982-1994, Leeuwarden, 1994
 • J. Hoedeman, Hans Wiegel en het spel om de macht, Utrecht, 1993
 • K. Jansma, H. Erkelens, N. Gabel (red.), Hans Wiegel in Friesland: De commissaris als orakel en mens, Franeker, 1992
 • A.D. Huysman, „Hans Wiegel: Maakte van de VVD eerst recht een volkspartij”, in: W.J.A. van den Berg e.a., Kopstukken van de VVD, Houten, 1988, pp. 109-121
 • O. Wiegman, A.D. de Roon, Th. Snijders, Meningen en media: Politieke opponenten in een realistisch experiment, Deventer, 1981 [Over Van Thijn en Wiegel]
 • H. van der Werf, Hans Wiegel: Profiel van een politicus, Baarn, 1973. 

Wijffels F.C.M. (1899-1968). RK (KVP): Minister 1945; lid EK 1945-1948; lid TK 1952-1955

 • Honoré Wijffels, Henri Wijffels, Hubert Wijffels, Familieboek Wijffels: familie Wijffels en afstammelingen, IJzendijke, 1994 [3e dr.].

Wijnkoop D. (1876-1941). Soc. (CPH): Lid TK 1918-1925, 1929-1941

 • Mies Campfens e.a. (red.), Op een beteren weg: Schetsen uit de geschiedenis der arbeidersbeweging, aangeboden aan mevrouw dr. J.M. Welcker, Amsterdam, 1985
 • A.J. Koejemans, David Wijnkoop: Een mens in de strijd voor het socialisme, Amsterdam, 1967
 • P.H. Ritter Jr., Over Wijnkoop, Baarn, 1934. 

Wilders, G. (1963) VVD, Groep-Wilders, PVV Lid TK: 1998-heden

 • M.M. Hernandez, Geert Wilders ontmaskerd. Van Messias tot politieke klaploper, Soesterberg, 2012
 • J. van Bemmel, Wilders ring van discipelen, Zoetermeer, 2012
 • C. Willemsen (red.), Dossier Wilders. Uitspraken van de meest besproken Nederlandse politicus van deze eeuw, Schelluinen, 2010
 • K. Geurtsen en B. Geels, Undercover bij de PVV. Achter de schermen bij de politieke partij van Geert Wilders, Amsterdam, 2010
 • M. Fennema, Geert Wilders. Tovenaarsleerling, Amsterdam, 2010
 • J.A. de Bruijn, Geert Wilders in debat. Over de framing en reframing van een politieke boodschap, Den Haag, 2010
 • R.F.M. Marres, Verdediging van het vrije woord. De kwestie Wilders en de demonisering van een debat, Soesterberg, 2009. 

Wintgens W. (1818-1895). Cons.: Lid TK 1848-1868, 1871-1885; minister 1868

 • B. Damme (verz.), Uit Multatuli’s nalatenschap: De zaak De Vletter, alsmede de onuitgegeven briefwisseling tussen Multatuli en den Heer Wintgens over koloniale staatkunde, Zandvoort, 1933
 • W. Wintgens, Politieke nabetrachting: 1848-1885, ’s-Gravenhage, 1886. 

Wittert van Hoogland E.B.F.F. (1875-1959). RK: Lid EK 1920-1926

 • J.A.A. Bervoets, J.H. Kompagnie, Inventarissen van de archieven van drie parlementaire persoonlijkheden, E.B.F.F. Wittert van Hoogland (1875-1959), C. Frida Katz (1885-1963), M. van der Goes van Naters (geboren 1900), Den Haag, Algemeen Rijksarchief, 1983.

Wolff J.F. (1927- ). Soc. (CPN): Lid TK 1967-1982

 • M. Milikowski, Een bijzonder kameraad (ter gelegenheid van het aftreden als Tweede Kamerlid van Joop Wolff), Amsterdam, 1982.

Wttewaall van Stoetwegen C.W.I. (1901-1986). Prot. (CHU): Lid TK 1945-1971

 • C.W.I. Wttewaall van Stoetwegen, De freule vertelt, Baarn, 1973.

Zandt P. (1880-1961). Prot. (SGP): Lid TK 1925-1961

 • G. Kool e.a. (samenst.), Hoort des Heeren Woord: Een bundeling Kamerredes, bijdragen uit „De Banier” en preken; levensschets, alsmede een aantal reacties op zijn overlijden op 4 maart 1961 door W. Fieret, Veenendaal, 1986
 • H. Meijer, Het spoor van ds. Kersten en ds. Zandt: Beginselen voorgestaan en verdedigd door kamerleden der SGP, blijkende uit citaten, Veenendaal, 1976. 

Zijlker J.F. (1805-1868). Lib.: Lid TK 1848-1868

 • W.J. Formsma (red.), Het dagboek van Jan Freerk Zijlker, Groningse Volksalmanak, 1948.

Zijlstra J. (1918- ). Prot. (ARP): Minister 1952-1963, 1966-1967; lid EK 1963-1966

 • J. Harmsma, Jelle zal wel zien. Een eigenzinnig leven tussen politiek en economie, Prometheus, 2018
 • J. Zijlstra, Per slot van rekening: Memoires, Amsterdam, 1992
 • G. Puchinger, Dr. Jelle Zijlstra: Gesprekken en geschriften, Naarden, 1978 [2e dr. 1979]. 

Zoutendijk G. (1929- ). Lib. (VVD): Lid EK 1971-1991

 • Y.P.W. van der Werff, „G. Zoutendijk: Vertoog en dialoog”, in: W.J.A. van den Berg e.a., Kopstukken van de VVD, Houten, 1988, pp. 154-172.

Zuijlen, M. van (1967) PvdA

 • M. van Zuijlen, Retour Nijmegen-Den Haag. Dagboek van een politica, Amsterdam, 2000.

Zuylen van Nijevelt J.P.J.A. graaf van (1819-1894). Prot.: Minister 1866-1868; lid TK 1861-1862, 1865-1866, 1871-1875

 • J.M. de Kempenaer, G.W. Vreede, Gedenkschrift der nationale hulde aan de oud-ministers Mr. J.P.J.A. graaf Van Zuylen van Nijevelt en Mr. J. Heemskerk Azn op den 9 April 1869 bewezen, Utrecht, 1869.

Zuylen van Nijevelt J.P.P. baron van (1816-1890). Lib.: Minister 1852-1853, 1861; lid TK 1849-1852, 1854-1861, 1864-1867

 • G.J. Hooykaas (red.), „J.P.P. baron van Zuylen van Nijevelt en de kabinetsformaties van 1861 en 1866”, in: Nederlands Historische Bronnen, II, pp. 353-376, ’s-Gravenhage, 1980
 • G.J. Hooykaas (red.), „Herinneringen van J.P.P. baron van Zuylen van Nijevelt, kamerlid en minister, 1849-1853”, in: Nederlands Historische Bronnen, I, pp. 239-276, ’s-Gravenhage, 1979. 
Scroll naar boven