Inhoud

Provinciale Rekenkamer

Inrichting

Sinds 1 januari 2005 zijn provincies verplicht een rekenkamer of rekenkamerfunctie in te richten. Dit hangt samen met de invoering van het dualisme op provinciaal niveau (zie verder “Dualisme in de provincie”). In de Provinciewet is artikel 79a t/m p aan de rekenkamer(functie) gewijd.

Taken en bevoegdheden

De rekenkamer heeft tot taak de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het provinciebestuur te onderzoeken. De bevoegdheden van de rekenkamer zijn te vinden in hoofdstuk XIA, artt. 183-186 van de Provinciewet.

Scroll naar top