Inhoud

Algemeen

 • S. Reker, Dat gezegd hebbend. Taal in politiek Den Haag na 1950, InBoekvorm, 2019
 • B. van den Braak en J.Th.J. van den Berg, Zeventig jaar zoeken naar het compromis. Parlementaire geschiedenis van Nederland 1946-2016, Uitgever: Bert Bakker, 2017
 • C. van Baalen, R. Aerts, H. te Velde, J. Oddens, D. Smit (redactie), In dit Huis. Twee eeuwen Tweede Kamer, Uitgeverij Boom, Amsterdam, 2015. Jubileumboek over het tweehonderdjarig bestaan van de Tweede Kamer. Ruime aandacht is er ook voor actuele thema’s als de relatie tot de media, de debatstijl van Kamerleden en de veranderende rol van de volksvertegenwoordiging in het politieke bestel.
 • J. Luyendijk, Je hebt het niet van mij maar…. Een maand aan het Binnenhof, Podium, 2015
 • J.J. Vis en J.Th.J. van den Berg, De eerste honderdvijftig jaar. Parlementaire geschiedenis van Nederland, 1796-1946, Uitgever: Bert Bakker, 2013
 • A. van Cruyninge, De Staten-Generaal 1464-2014. Vijfenhalve eeuw geschiedenis van het parlement, Omniboek, 2013
 • E.G. Tanja, Goede politiek : de parlementaire cultuur van de Tweede Kamer, 1866-1940, Amsterdam, 2011
 • P.P.T. Bovend´Eert en H.R.B.M. Kummeling, Van Raalte´s Het Nederlandse parlement, Deventer, 2010, elfde herziene druk
 • J.J.B. Turpijn, Mannen van gezag. De uitvinding van de Tweede Kamer 1848-1888, Amsterdam, 2008
 • J.W.L. Brouwer, P.B. van der Heiden en E.M. d’Hondt (reds.), Politiek als passie. Twaalf opmerkelijke naoorlogse Kamerdebatten, Amsterdam, 2007
 • J.Th.J. van den Berg, L.F.M. Verhey en J.L.W. Broeksteeg, Het Parlement. Staatrechtconferentie 2006, Universiteit Maastricht, Nijmegen, 2007
 • J.A. van Schagen, De Tweede Kamer der Staten-Generaal. Een staatsrechtelijke studie over haar organisatie en werkwijze, Zwolle, 1994
 • M.E. Tuurenhout, Parlementaire controle en ambtelijke verantwoordelijkheid, Arnhem, 1992
 • J.J.A. Thomassen, M.P.C.M. van Schendelen en M.L. Zielonka-Goei (red.), De geachte afgevaardigde…; hoe kamerleden denken over het Nederlandse parlement, Muiderberg, 1992
 • H. M. Franssen en J. A. van Schagen, Over de orde, mijnheer de Voorzitter; werkwijze van de Tweede Kamer, ’s-Gravenhage 1990
 • J. Th. J. van den Berg e.a., Tussen Nieuwspoort en Binnenhof. De jaren ´60 als breuklijn in de naoorlogse ontwikkelingen in politiek en journalistiek, ´s-Gravenhage, 1989
 • D. J. Elzinga en C. Wisse, De parlementaire fracties, Nederlands parlementsrecht, monografie 5, Groningen,1988
 • J. J. Vis, De ontbinding van het parlement, Nederlands parlementsrecht, monografie 4, Groningen,1987
 • Th. C. de Graaf e.a., Omtrent het parlement. Opstellen over parlement en democratisch bestuur, Utrecht,1985
 • D. J. Elzinga, De financiële positie van de leden der Staten-Generaal, Nederlands parlementsrecht, monografie I, Groningen, 1985
 • J. Th. J. van den Berg, D. J. Elzinga, J. J. Vis, Parlement en politiek, ’s-Gravenhage, 1985, 4e druk
 • M. P. C. M. van Schendelen, Over de kwaliteit van de Tweede Kamer, oratie Erasmus Universiteit, Alphen aan den Rijn,1984
 • M. P. C. M. van Schendelen, J. J. A. Thomassen, H. Daudt (red.), Leden van de Staten-Generaal; kamerleden over de werking van het parlement, ’s-Gravenhage, 1981
 • J. Kooiman, Over de Kamer gesproken, ’s-Gravenhage,1976
 • V. Herman, Parliaments of the world. A reference compendium, Londen,1976
 • M. P. C. M. van Schendelen, Parlementaire informatie, besluitvorming en vertegenwoordiging, Rotterdam,1975
 • U. Rosenthal, M.P.C.M. van Schendelen en G.H. Scholten, Ministers, ambtenaren en parlementariërs in Nederland, Groningen, 1975
 • Politiek, parlement, democratie; opstellen voor prof. mr. F. J. F. M. Duynstee, Deventer,1975
 • W. Drees sr., Het Nederlandse parlement, vroeger en nu, Naarden, 1975
 • H. Daalder e.a., Parlement en politieke besluitvorming, Alphen aan den Rijn,1975
 • N. Cramer, Wandelingen door de Handelingen,’s-Gravenhage, 1975
 • G. Kuypers, De verhouding van regering, Staten-Generaal en kiezer, Amsterdam, 1969
 • W. de Kwaadsteniet, Het recht van Kamerontbinding,Deventer, 1968
 • S.J. Fockema Andreae en H. Hardenberg (red.), 500 jaren Staten-Generaal in de Nederlanden: van statenvergadering tot volksvertegenwoordiging, Assen, 1964
 • K. C. Wheare, Legislatures, Londen,1963
 • A. M. Donner, De plaats der Staten-Generaal in het hedendaagse staatsrecht, Amsterdam,1961
 • E. van Raalte, Het Nederlandse parlement,’s-Gravenhage, 1958
 • N. Cramer, Parlement en pers, Leiden,1958. 

 

Scroll naar top