Inhoud

Onderzoek

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) verzamelen systematisch gegevens over ontwikkelingen van criminaliteit. Het ministerie van Justitie heeft een eigen onderzoeksinstituut: het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC). In Leiden is het Nederlands studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving gevestigd (NSCR). Aan universiteiten zijn instituten en vakgroepen verbonden die zich met criminaliteit en de rechtshandhaving bezighouden. Dat geschiedt in vele disciplines: strafrecht, jeugdrecht, (sociale) psychologie, (rechts)sociologie, politicologie en bestuurskunde. Criminologische instituten zijn aanwezig bij:

 • Universiteit van Amsterdam: Criminologisch Instituut Bonger
 • Vrije Universiteit: Vakgroep Criminologie
 • Rijksuniversiteit Groningen: Criminologisch Instituut
 • Universiteit Leiden: Criminologisch Instituut
 • Rijksuniversiteit Limburg: Vakgroep strafrecht en criminologie
 • Katholieke Universiteit Nijmegen: Criminologisch Instituut
 • Rijksuniversiteit Utrecht: Willem Pompe Instituut voor strafrechtswetenschappen
 • Erasmus Universiteit Rotterdam: Vakgroep Strafrecht en Criminologie
 • Universiteit Twente: Internationaal Politie Instituut Twente.

Andere instellingen op dit terrein zijn:

 • Centraal Bureau voor de Statistiek te Voorburg
 • Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling te Den Haag
 • Raad voor het Openbaar Bestuur te Den Haag
 • Sociaal en Cultureel Planbureau te Den Haag
 • Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie te Dordrecht.

Relevante tijdschriften zijn:

 • Algemeen Politieblad
 • Delikt & Delinkwent, Tijdschrift voor Strafrecht
 • Justitiële Verkenningen
 • Sancties, Tijdschrift voor straffen en maatregelen
 • SEC, Tijdschrift over samenleving en criminaliteit
 • Proces, maandblad voor berechting en reclassering
 • Tijdschrift voor Criminologie
 • Tijdschrift voor de Politie.
Scroll naar top