Inhoud

Duur kabinetsformaties en tussentijdse kabinetscrises

In de lijst van kabinetten is voor elk kabinet de duur van de formatie van dat kabinet in dagen vermeld. De langste kabinetsformatie tot nu toe was die van 1977 (207 dagen). Andere zeer lange formaties waren die van het vierde kabinet-Drees in 1956 (122 dagen) en van het kabinet-Den Uyl (164 dagen). De langste formatie tussen de twee wereldoorlogen was de kabinetsformatie na de zogenaamde nacht van Kersten in 1925, die 117 dagen in beslag nam en uiteindelijk leidde tot het optreden van het kabinet-De Geer (1926-1929).

De paragraaf Zittingsduur kabinetten bevat o.a. de formatieduur van de na-oorlogse kabinetten.

Naast kabinetsformaties doen zich ook tussentijdse kabinetscrises voor wanneer ministers hun ontslag aanvragen, danwel hun portefeuille ter beschikking stellen. Telkens wanneer zich dit tijdens de zittingsduur van een kabinet voordeed is dit in de lijst van kabinetten aangegeven.

Het totaal aantal „crisisdagen”, uitgesplitst naar formatiedagen en dagen besteed aan het oplossen van tussentijdse crises is in de paragraaf Het aftreden van kabinetten samengevat voor een aantal perioden.

Zie over de bevoegdheden van demissionaire kabinetten: R. J. van Reeken, De bevoegdheden van het demissionaire kabinet, Leiden, 1990.

Scroll naar top