Inhoud

Taken en feitelijk functioneren

De beroepslichamen kennen in het algemeen een tweeledige taakstelling. De taken betreffen in de eerste plaats de opstelling en uitvoering van regels en maatregelen om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen. In de tweede plaats hebben de lichamen tot doel beroepsopleidingen te verzorgen. De tuchtrechtspraak is eveneens te beschouwen als een onderdeel van de maatregelen en regels om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te garanderen. Daarnaast vervullen de beroepslichamen taken als belangenbehartiging en advisering, bijvoorbeeld aan de Rijksoverheid.

Volgens artikel 1 lid 3 van de Wet op de Registeraccountants bezit het NIVRA een tweeledige taak. Allereerst heeft het NIVRA tot taak een goede beroepsuitoefening door de registeraccountants en de behartiging van hun gemeenschappelijk belang te bevorderen. Daarnaast heeft zij de zorgen voor een opleiding tot het theoretisch gedeelte van het accountantsexamen. De taken van de NOvAA zijn eveneens gelegen in de bevordering van een goede beroepsuitoefening, de behartiging van het gemeenschappelijk belangen van de administratie-accountants en het verzorgen of laten verzorgen van de theoretische opleiding.

De Orde van Advocaten heeft verschillende taken en bevoegdheden. Eén van de belangrijkste taken is gelegen in het verzorgen van de beroepsopleiding. Daarnaast heeft de Orde regelgevende bevoegdheden en is er sprake van tuchtrechtspraak. Ook adviseert de Orde aan de Tweede Kamer en het Ministerie van Justitie.

Tenslotte heeft de Nederlandse loodsencorporatie een aantal taken met betrekking tot de uitoefening van het beroep van registerloods. Enkele van deze taken zijn het verzorgen van de algemene opleiding van registerloods; het bevorderen van een behoorlijke beroepsuitoefening; het bevorderen van de vakbekwaamheid; het geven van voorlichting over onderwerpen die voor de registerloods van belang zijn. In de tweede plaats heeft de algemene raad van de Loodsencorporatie tot taak de minister te adviseren betreffende de uitvoering van de loodsenwet. De taken van de regionale loodsencorporaties bestaan onder meer uit het aangaan van leerovereenkomsten met aspirant-registerloodsen; het verzorgen van een lokale opleiding en stage van aspirant-registerloodsen; het bevorderen van een behoorlijke beroepsuitoefening; het geven van voorlichting over onderwerpen van belang voor de registerloods; het verzorgen van vrijstelling in het kader van de Scheepvaartverkeerwet.

Scroll naar top