Inhoud

Bezoldiging

De bezoldiging van de burgemeesters is geregeld bij AMvB (Rechtspositiereglement burgemeesters-1994) en komt ten laste van de gemeente. De bezoldiging varieert naar inwonertal. De AMvB regelt ook ambtstoelagen, gratificaties, vakantie-uitkering, wachtgeld etc. De burgemeester mag geen nevenfuncties uitoefenen die ongewenst zijn met het oog op een goede vervulling van het burgemeestersambt, de handhaving van zijn onpartijdigheid en zijn onafhankelijkheid of van het vertrouwen daarin (artikel 67 Gemeentewet). De nevenfuncties moeten worden geopenbaard, waarna de raad kan oordelen of de functies zijn toegestaan. De burgemeester moet het voornemen om een nieuwe nevenfunctie te aanvaarden, melden aan de raad. Er is geen verplichting tot het openbaar maken van de inkomsten uit de nevenfuncties.Zie ook: G.J.J.J. Heetman, De rechtspositie van gemeentelijke politieke ambtsdragers, Den Haag, 2008.

Op 28 februari beantwoordde minister Plasterk schriftelijke vragen van Van Raak (SP) over bijklussende burgemeesters. Plasterk antwoordt dat het grootste deel van de nevenfuncties van burgemeesters ambtsgebonden zijn. Burgemeesters mogen daarnaast ook commerciële bijbanen hebben. De burgemeester dient alle nevenfuncties te melden en ervoor te zorgen dat de vervulling ervan niet ongewenst is met het oog op de goede vervulling van het ambt of op de handhaving van zijn of haar onpartijdigheid en onafhankelijkheid of van het vertrouwen daarin. Oogmerk is dat publiekelijk geoordeeld moet kunnen worden over de vraag of de nevenfuncties al dan niet tot strijdigheid van belangen leiden. Zie: Aanhangsel Handelingen Tweede Kamer, 2016-2017, nr. 1325. 

Scroll naar top