Inhoud

Veiligheidsbeleid

Meer specifiek op Nederland gerichte werken zijn:

 • A. van Staden, The Netherlands, in: J. Howorth, A. Menon (red.), The European Union and National Defence Policy. The State and the European Union, London, 1997
 • J.J.C. Voorhoeve, Labiele vrede, Amsterdam, 1995
 • C. Wiebes en B. Zeeman, Belgium, the Netherlands and Alliances, 1940-1949, Leiden, 1993
 • J.W. Honig, Dutch Defence Policy and NATO, 1949-1978, London, 1989
 • J.G. Siccama, The Netherlands Depillarized. Security Policy in a New Domestic Context, in: G. Flynn (red.), NATO’s Northern Allies. The National Security Policies of Belgium, Denmark, the Netherlands and Norway, London, 1985
 • A. van Staden, Een trouwe bondgenoot. Nederland en het Atlantisch bondgenootschap 1960-1971, Baarn, 1974
 • S.I.P. van Campen, The Quest for Security. Some Aspects of Netherlands foreign Policy 1945-1950, ’s Gravenhage, 1958.

Het volgende werk geeft een historisch overzicht: B. Schoenmaker, J.A.M.M. Janssen (red.), In de schaduw van de muur. Maatschappij en krijgsmacht rond 1960, ’s-Gravenhage, 1997.

Over de Nederlandse visie op kernwapens, zie:

 • J.H. Leurdijk, L.M. van der Mey, B. Soetendorp (et al.), Het kernwapenbeleid van Nederland 1960-1980. Vier gevalstudies, Leiden, 1989
 • D.J. Bloem (et al.), Nederland en de kernwapens. Een studie over het Nederlands nucleair beleid 1972-1985, Alphen aan den Rijn, 1987
 • J.H. Leurdijk, Nederland en de rol van de kernwapens. De analyse van een beleid, 1973-1980, ’s-Gravenhage, Nederlands Instituut voor Vredesvraagstukken, 1981
 • J.H. Leurdijk, Nuclear Weapons in Dutch Foreign Policy, in: J.J. Holst (red.), Security, Order and the Bomb, Oslo, 1972, pp. 19-33.

Nederland en Europese veiligheid: E.P. Wellenstein (et al.) Stabiliteit en integratie. De veiligheidspolitieke betrekkingen met Midden- en Oost-Europa, ’s-Gravenhage, Atlantische Commissie, maart 1995.

Twee studies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid over Europese veiligheid zijn:

 • M.C. Brands (voorz.), Stabiliteit en veiligheid in Europa. Het veranderende krachtenveld voor het buitenlands beleid, ’s-Gravenhage, 1995 (WRR Rapporten aan de regering; R48)
 • H.C. Posthumus Meyjes (et al.), Een gedifferentieerd Europa, ’s-Gravenhage, 1995 (WRR Voorstudies en Achtergronden; V89).

In 1984 is de Vrije Universiteit begonnen met de publikatie van een serie van Jaarboeken Vrede en Veiligheid, met daarin aandacht voor wereldwijde ontwikkelingen, Europese veiligheid, Nederlands veiligheids- en defensiebeleid, vredesbewegingen en onderzoek naar vredesvraagstukken. De VU gaf deze serie uit tot en met het jaarboek 1987-1988. Vanaf 1989 is het een uitgave van het Studiecentrum voor Vredesvraagstukken te Nijmegen. Dit Studiecentrum geeft hiernaast een serie Cahiers uit over diverse onderwerpen in de veiligheidssfeer.

De Adviesraad Vrede en Veiligheid heeft van 1986 tot 1996 bestaan, in deze tijd heeft de Adviesraad 21 adviezen uitgebracht, waarvan diverse tevens in het Engels zijn verschenen.

De Atlantische Commissie publiceert studies, lesmateriaal en boeken over veiligheidsbeleid, alsmede het 8x per jaar verschijnende tijdschrift Atlantisch Perspectief.

In België wordt een jaarboek uitgegeven over buitenlands beleid en vraagstukken van vrede en veiligheid, waarin naast een algemeen gedeelte apart aandacht wordt besteed aan Nederland en België: International Peace Information Service (IPIS). Jaarboek 1983-1984, Antwerpen, 1984. Tevens geeft deze organisatie de IPIS-dossiers uit, brochures over tal van internationale onderwerpen.

Het Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) publiceert jaarlijks het SIPRI Yearbook of World Armaments and Disarmaments, een boek met de meest recente gegevens op het gebied van bewapening in de wereld. Naast technische gegevens en cijfers bevatten deze boeken ook meer beschouwende artikelen over wapenbeheersing, internationaal overleg en aanverwante onderwerpen. Het verschijnt jaarlijks vanaf 1968-1969.

Het International Institute for Strategic Studies (IISS) te Londen publiceert eveneens veel over veiligheidsbeleid, w.o. de zgn. Adelphi Papers. De jaarlijkse uitgave Military Balance is van grote waarde voor militaire statistische gegevens, tevens verschijnt jaarlijks de meer beschouwende uitgave Strategic Survey.

De NAVO geeft de NAVO Kroniek uit die tweemaandelijks onder andere in het Nederlands verschijnt. Voorts publiceert de NAVO-Voorlichtingsdienst boeken en brochures over diverse NAVO onderwerpen in het Engels en het Frans en soms ook in andere talen. Met enige regelmaat verschijnt bijvoorbeeld het boekje NATO. Facts and Figures, dat soms ook in het Nederlands verschijnt. Deze publikaties zijn te verkrijgen bij de Voorlichtingsdienst van de NAVO.

Voor het ontstaan van de NAVO, zie:

 • K.A. Maier, N. Wiggershaus (red.), Das Nordatlantische Bündnis 1949-1956, München, 1993
 • F.H. Heller, J.R. Gillingham (red.), NATO. The Founding of the Atlantic Alliance and the Integration of Europe, Basingstoke, 1992
 • R.E. Osgood, NATO. The Entangling Alliance, Chicago, 1962.

Een standaardwerk is: A. Grosser, The Western Alliance. European-American Relations since 1945, Londen, 1980.

Over het ontstaan van de Westeuropese Unie (WEU), zie: L’Union de l’Europe Occidentale, Paris, 1955 (WEU Assemblee publikaties).

Een overzicht van de activiteiten van de WEU geven: A. Bloed en R.A. Wessel (red.), The Changing Functions of the Western European Union (WEU). Introduction and basic documents, Dordrecht, 1994.

Tevens heeft de voormalige Secretaris-Generaal van de WEU een boek over de WEU gepubliceerd: W. van Eekelen, Debating European Security, 1948-1998, The Hague, 1998.

Scroll naar top