Inhoud

Bijlage: functionele lichamen

In deze bijlage is een overzicht opgenomen van de functionele lichamen zoals de Staatsalmanak deze publiceert. De Staatsalmanak zelf rubriceert deze lichamen onder de noemer zelfstandige bestuursorganen en hanteert daarbij een ruime definitie van het begrip zelfstandig bestuursorgaan. Onder deze definitie vallen zowel zelfstandige bestuursorganen (in de betekenis die in deze bijdrage daaraan wordt gegeven), bedrijfs- en beroepslichamen op basis van artikel 134 van de Grondwet, waterschappen als ook privaatrechtelijke organisaties met publiekrechtelijke bevoegdheden. Het overzicht uit de Staatsalmanak volgt op het advies van de Raad voor het binnenlands bestuur om een openbaar register aan te leggen van zelfstandige bestuursorganen.

Ministerie van Binnenlandse Zaken

 • Bestuur van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
 • Commissie, belast met de algemene leiding en het beheer van de Dienst geneeskundige verzorging politie (Staatsblad 1994, nummer 338)
 • Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds voor de overheid (Staatsblad 1988, nummer 163)
 • Kiesraad.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

 • Bestuur van de Stichting Nationale commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO).

Ministerie van Defensie

 • Nederlandse Marineraad (Staatsblad 1970, nummer 612).

Ministerie van Economische Zaken

 • Nederlandse Orde van Accountants- Administratieconsulenten (als bedoeld in artikel 2 van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten; Staatsblad 1993, nummer 465; op basis van artikel 134 van de Grondwet)
 • Stichting Ziektekosten verzekering Krijgsmacht (SZVK)
 • Kamers van Koophandel en Fabrieken (Staatsblad 1963, nummer 286)
 • Octrooiraad (Staatsblad 1979, nummer 61)
 • NMI IJkwezen BV (Staatscourant 1989, nummer 82)
 • Centrale Commissie voor de Statistiek
 • Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants (Staatsblad 1962, nummer 258; op basis van artikel 134 van de Grondwet)
 • Algemeen Bestuur Onderwijs Nivra (Staatsblad 1962, nummer 258)
 • Examenbureau van het Nivra (Staatsblad 1962, nummer 258)
 • Curatorium voor Registeraccountants- en Accountants- Administratieconsulenten (als bedoeld in artikel 75, eerste lid, van de Wet op de Registeraccountants; Staatsblad 1962, nummer 258)
 • Stichting Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart
 • Nederlandse onderneming voor energie en milieu BV NOVEM
 • Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf Nederland (IMK)
 • Waarborg, Platina, Goud en Zilver NV (Staatscourant 1987, nummer 36).

Ministerie van Financiën

 • De Nederlandsche Bank NV te Amsterdam (Staatsblad 1993, nummer 676)
 • Stichting Effectenvernieuwingsbureau (Staatsblad 1976, nummer 377)
 • Stichting Verzekeringskamer (Staatsblad 1994, nummer 252)
 • Stichting Toezicht Effectenverkeer (Staatsblad 1995, nummer 574; Stb 1995, nummer 624; Staatsblad, 1991, nummer 748; Staatsblad 1991, nummer 749)
 • Waarderingskamer (Staatsblad 1994, nummer 874).

Ministerie van Justitie

 • Raden voor de Rechtsbijstand
 • Raden voor Kinderbescherming
 • Nederlandse Orde van Advocaten (op basis van artikel 134 van de Grondwet)
 • Regio’s als bedoeld in artikel 21 van de Politiewet 1993
 • Raad voor de Korps Landelijke Politiediensten
 • Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie (LSOP).

Ministerie van Landbouw, natuurbeheer en Visserij

 • Centrale Landinrichtingscommissie
 • Landinrichtingscommissies
 • Grondkamers
 • Jachtfonds
 • Kamer voor de Binnenvisserij
 • Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij (Staatsblad 1952, nummer 159)
 • Erkende stamboekverenigingen voor paarden
 • Keuringsinstellingen als bedoeld in artikel 87 van de Zaaizaad- en Plantgoedwet
 • Stichting Nederlandse Algemene Keuringdienst voor Bloemisterij- en Boomkwekerijgewassen
 • Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Groente- en Bloemzaden (Staatsblad 1967, nummer 219)
 • Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Siergewassen (Staatsblad 1967, nummer 218)
 • Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Zaaizaad en Pootgoed van Landbouwgewassen (Staatsblad 1967, nummer 217)
 • Raad voor het kwekersrecht (Staatsblad 1966, nummer 455)
 • Commissies en instellingen als bedoeld in artikel 73 van de Zaaizaad- en Plantgoedwet
 • Commissie voor de Samenstelling van de Rassenlijst voor Landbouwgewassen (Staatsblad 1967, nummer 269)
 • Commissie voor de Samenstelling van de Rassenlijst voor Groentegewassen (Staatsblad 1967, nummer 267)
 • Commissie voor de Samenstelling van de Rassenlijst voor Fruitgewassen (Staatsblad 1967, nummer 268)
 • Commissie voor de Samenstelling van de Rassenlijst voor Siergewassen (Staatsblad 1984, nummer 444)
 • Commissie voor de Samenstelling van de Rassenlijst voor Bosbouwgewassen (Staatsblad 1971, nummer 72)
 • Rechtspersonen als bedoeld in artikel 8 van de Landbouwkwaliteitswet
 • Stichting Nederlandse Vleeswarencontrole (NVK; Staatsblad 1981, nummer 643)
 • Stichting Internationale Scharrelvlees controle (ISC; Staatsblad 1992, nummer 102)
 • Stichting Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten (Staatsblad 1978, nummer 636; Staatsblad 1989, nummer 148)
 • Stichting Centraal orgaan voor kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (Staatsblad 1992, nummer 63)
 • Kwaliteitscontrolebureau voor Groenten en Fruit (KCB; Staatsblad 1977, nummer 490)
 • Bestuur van de Stichting Skal, controle-organisatie voor biologische productiemethoden (Staatscourant 1993, nummer 73)
 • Stichting Bloembollenkeuringsdienst (Staatsblad 1980, nummer 632)
 • Stichting Landelijke Mestbank
 • Stichting Borgstellingsfonds voor de landbouw
 • Stichting Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Visserij
 • Stichting Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw
 • Bestuur van de Landelijke Organisatie Beroepsopleidingen Agrarische Sectoren (Lobas).

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

 • Koninklijke Nederlands Akademie van Wetenschappen / Akademie van Wetenschappen (KNAW)
 • College van Bestuur van de Open Universiteit
 • Openbare Universiteiten als bedoeld in de bijlage bij de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
 • Openbare Hogescholen als bedoeld in de bijlage bij de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
 • Koninklijke Bibliotheek
 • Instituut voor Onderzoek van het Onderwijs (Staatsblad 1990, nummer 191)
 • Instituut voor Toetsontwikkeling (CITO)
 • Specialisten in leerplanontwikkeling (Staatsblad 1986, nummer 635)
 • Landelijke organen van het beroepsonderwijs voor de beroepsopleidende en beroepsbegeleidende leerwegen
 • Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO; Staatsblad 1985, nummer 762)\Centrale Examencommissie vaststelling opgaven (Staatsblad 1989, nummer 327)
 • Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie
 • OV-Studentenkaart BV
 • Informatie Beheer Groep (Staatsblad 1993, nummer 714)
 • Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO; Staatsblad 1987, nummer 369)
 • Commissariaat voor de Media (Staatsblad 1994, nummer 946)
 • Bedrijfsfonds voor de Pers (Staatsblad 1991, nummer 769)
 • Nederlandse Filmkeuring (Staatsblad 1977, nummer 170)
 • Rechtspersonen als bedoeld in artikel 9 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • College van Toezicht Sociale Verzekeringen (als bedoeld in artikel 2 van de Organisatiewet sociale verzekeringen)
 • Tijdelijk Instituut voor Coördinatie en Afstemming (als bedoeld in hoofdstuk IV van de organisatiewet sociale verzekeringen)
 • Besturen van de bedrijfsverenigingen (als bedoeld in artikel 40 van de Organisatiewet sociale verzekeringen Staatsblad 1989, nummer 119)
 • Uitvoeringsinstellingen als bedoeld in artikel 51 van de organisatiewet sociale verzekeringen
 • Arbeidsvoorzieningsorganisatie
 • Sociale Verzekeringsbank (als bedoeld in artikel 21 van de Organisatiewet sociale verzekeringen (SVB; Staatsblad 1994, nummer 916)
 • Fonds Voorheffing Pensioenverzekering
 • Organisaties die keuringen mogen verrichten op grond van de Wet op de gevaarlijke werktuigen (Staatsblad 1952, nummer 104)
 • Nederlands Instituut voor Lifttechniek (Staatscourant 1987, nummer 124)
 • Instellingen bevoegd tot het keuren en certificeren van containers
 • Bestuur van de Stichting ABOMA en KEBOMA
 • Stichting Keboma
 • Stichting Keuringsbureau Hout (SKH)
 • Herkeuringscommissie Arbeidsomstandighedenwet
 • Stichting als bedoeld in artikel 30a van de Wet Sociale Werkvoorziening
 • Bedrijfslichamen (op basis van artikel 134 van de Grondwet)
 • Sociaal-Economische Raad.

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 • Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO; Staatsblad 1992, nummer 145)
 • Stichting Inschrijving Eigen Vervoer (SIEV; Staatsblad 1992, nummer 145)
 • Luchtverkeersbeveiliging (LVB)
 • De Nederlandse Loodsencorporatie (op basis van artikel 134 van de Grondwet)
 • Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB
 • Houders van een erkenning voor de periodieke keuring van motorrijtuigen (APK-stations)
 • Havenbeheerders als bedoeld in artikel 12 van het Besluit voorkoming olieverontreiniging door schepen
 • Havenbeheerders als bedoeld in artikel 7 van Besluit voorkoming verontreiniging door met schepen in bulk vervoerde schadelijk vloeistoffen
 • Havenbeheerders als bedoeld in artikel 7 van het Besluit voorkoming verontreiniging voor vuilnis van schepen
 • Bevoegde autoriteiten als bedoeld in artikel I, onderdeel a van het Voorschriftenbesluit registerloodsen
 • Facilitair bedrijf Loodswezen BV
 • Bevoegde autoriteiten als bedoeld in artikel I, eerste lid, onderdeel a van het Loodsplichtbesluit
 • Commissie Binnenvaartrampenwet (Staatsblad 1967, nummer 377)
 • Raad voor de Luchtvaart
 • Spoorwegongevallenraad
 • Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (Staatsblad 1992, nummer 447)
 • Commissie voor de Zeevisvaartexamens
 • Commissie voor de Stuurliedenexamens
 • Commissie voor de Examens van Scheepswerktuigkundigen
 • Examencommissie Zeevaartdiploma’s
 • Hogeschool Zeeland, Technische en Maritieme Faculteit De Ruyter
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Hanzehogeschool, Faculteit Techniek
 • Hogeschool Rotterdam & Omstreken
 • Eemsmond College Afdeling Zeevaartschool Abel Tasman
 • Scheepvaart en Transport College
 • IJmond College Maritiem Instituut
 • Instellingen belast met het afnemen van de examens voor vaarbewijzen
 • Instantie aangewezen tot het afnemen van de examens voor en de afgifte van het radardiploma voor het Kanaal Gent naar Terneuzen
 • Commissie voor de landelijke loodsenexamens
 • Instantie belast met de afgifte van vakdiploma’s als bedoeld in artikel 21, le lid en artikel 22 van het besluit goederenvervoer over de weg
 • Commissie van Advies omtrent de geschiktheid als scheepsbevrachter
 • Bestuur van de stichting VAM en Stichting Beroepsopleiding VAM, handelend onder naam INNOVAM (Staatsblad 1978, nummer 595; staatsblad 1980, nummer 217)
 • Instituut als bedoeld in artikel 2 van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993
 • Keuringsartsen voor de vaarbewijzen
 • Commissie van Deskundigen voor de Rijnvaart te Rotterdam (Staatsblad 1996, nummer 65)
 • Dienst Wegverkeer (met ingang van de datum van inwerkingtreding van de wet waarbij de Rijksdienst voor het Wegverkeer wordt verzelfstandigd)
 • Bevoegde autoriteiten als bedoeld in artikel 2 van het Besluit Reglement Rijnschipperspatenten
 • Commissie van Deskundigen voor de Rijnvaart
 • Exameninstanties als bedoeld in artikel D.2.2 van het Besluit radio-elektrische inrichtingen
 • Erkende, dan wel door houders van een erkenning gemachtigde installateurs en reparateurs van tachografen als bedoeld in het Rijtijdenbesluit en in de Regeling typegoedkeuring en installatievoorschriften tachograaf internationale Rijnvaart
 • Bevoegde autoriteiten als bedoeld in artikel 3 van het besluit Rijnvaartpolitiereglement 1983 (onder andere de Commissie van Deskundigen voor de Rijnvaart)
 • Instanties als bedoeld in de artikelen S en 9 van de Scheepvaartverkeerswet, artikel 51 van het Scheepvaartreglement voor het Kanaal van Gent naar Terneuzen en de artikelen 5.02 t/m 5.09 van het Binnenvaartpolitiereglement
 • Onderzoeksbureaus als bedoeld in artikel 27 vijfde lid van de Binnenschepenwet
 • Rijkshavenmeester Westerschelde
 • Havenschap Vlissingen (Staatsblad 1970, nummer 457)
 • Havenschap Terneuzen (Staatsblad 1971, nummer 252)
 • Waterschappen (op basis van artikel 133 van de Grondwet).

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • College ter beoordeling van geneesmiddelen
 • Commissies voor Gebiedsaanwijzing (Staatsblad 1958, nummer 408)
 • Ziekenfondsraad (ZFR)
 • Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (COTG)
 • Praeventiefonds (Staatsblad 1950, nummer 259)
 • Commissie als bedoeld in artikel 14 van het Sera- en Vaccinbesluit
 • Keuringsraad Openlijke Aanprijzing Geneesmiddelen
 • Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR; Staatsblad 1990, nummer 324)
 • Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling (COAR/Comm.AOR)
 • Commissie Sanering Ziekenhuisvoorzieningen (Staatsblad 1981, nummer 386).

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu

 • Huurcommissies (Staatsblad 1979, 16)
 • Reconstructiecommissie „Midden-Delfland” (Staatsblad 1977, 233)
 • Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (Staatsblad 1988, nummer 483)
 • Stichting Bureau Architectenregister (SBA; Staatsblad 1987, nummer 347)
 • Aangewezen instanties als bedoeld in artikel 6 van de Wet geluidshinder
 • Kadaster.
Scroll naar top