Mondiale organisaties

Al in de negentiende eeuw is internationale organisatie van werknemers ontstaan (1864: oprich-ting Eerste Interna-tionale). Ook werden gedurende de twee laatste decennia van de negentiende eeuw internationale beroepssecretariaten opgericht, zoals rond schoenarbeiders, mijnwerkers, drukkers en in de confectie-, metaal- en textielindustrie.

In 1919 werd de International Labour Organisation (ILO) opgericht. Deze werd en wordt tripartiet – dus door overheden en organisaties van werkgevers en werknemers – bestuurd. De oprichting stimu-leerde vakverenigingen hun internationale activitei-ten zwaar-der op te vatten. Direct na de Tweede Wereldoorlog ontstonden ILO-conventies over fundamentele rechten, zoals vrijheid van werknemersvereniging en collectief onderhandelen.

Verder is de Trade Union Advisory Committee (TUAC) van de Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) een gelegenheid voor de vakbewe-ging om invloed uit te oefenen op de interna-tionale politiek.

Op mondiaal niveau is het Inter-natio-naal Verbond van Vrije Vakverenigin-gen (IVVV) momenteel de belangrijkste en grootste vakorganisatie. Het IVVV streeft naar wereldwijde politieke vrijheid, vrijheid van vereniging en sociale rechtvaar-digheid. Het IVVV is vertegen-woor-digd in de ILO en is gespreks-partner van het Internationale Monetaire Fonds (IMF), de Wereld-bank en de Wereld Handelsorganisatie. De FNV is hierbij aangesloten.

Het Wereld Ver-bond van de Arbeid (WVA) is de op een na grootste mondiale federa-tie. Het WVA dateert van 1920 (vóór 1973 heette het Internatio-naal Christe-lijk Vakver-bond) en staat sinds 1973 ook voor niet-christelijke vakorganisaties open. Het CNV is hierbij aangesloten.

Tot de val van de Berlijnse muur, was het Wereld Verbond van Vakverenigingen een grote (communistische) wereldfederatie.

Aan werkgeverszijde opereert de Internationale Werkgeversorganisatie (International Organization of Employers, IOE, 1920) die circa 100 ledenfederaties uit 100 landen telt. Deze heeft een band met de ILO en de Verenigde Naties. Het Business and Industry Advisory Committee (BIAC, Paris) adviseert de OECD. VNO-NCW is hiervan lid. LTO-Nederland is aangesloten bij de International Federation of Agricultural Producers (AFAP) die veel invloed heeft op het internationale landbouwbeleid. MKB-Nederland is lid van de Union Internationale de l’Artisanat et de Petites et Moyenne Entreprises (UIAPME).

Scroll naar boven