Inhoud

Gebouwen

Al sinds 1588 vergaderen de Staten-Generaal op het Binnenhof in ’s-Gravenhage.

Tot 1796 vonden de vergaderingen plaats in de Trêveszaal, midden op het Binnenhof.

Een jaar nadat stadhouder Willem V naar Engeland was gevlucht – in 1795 – ging de Nationale Vergadering in de balzaal van het aan de zuidzijde van het Binnenhof gelegen voormalige stadhouderlijk paleis vergaderen.

In 1814 namen de Staten-Generaal nog eens voor een jaar de Trêveszaal in gebruik. In 1815 betrok de Tweede Kamer het gebouw, waar zij ook nu nog voor een groot deel is gehuisvest, namelijk het paleis van de voormalige stadhouder. De nieuw ingestelde Eerste Kamer vergaderde van 1815 tot 1849 in de Trêveszaal. Vanaf 1849 komt de Eerste Kamer bijeen in het aan de noord-westzijde van het Binnenhof gelegen gebouw, waar de Staten van Holland ten tijde van de Republiek vergaderden. De gebouwen van beide kamers zijn met elkaar verbonden via het gebouw van de Raad van State.

Van 1815 tot aan de afscheiding van België in 1830 vergaderden de Staten-Generaal om het jaar in Brussel en ’s-Gravenhage.

De jaarlijkse bijeenkomst van beide kamers in verenigde vergadering op Prinsjesdag wordt gehouden in de midden op het Binnenhof gelegen Ridderzaal.

Overeenkomstig artikel 32 Grondwet vindt de beëdiging en inhuldiging van een nieuwe koning in een verenigde vergadering van beide kamers plaats, namelijk in Amsterdam.

Medio 2015 verscheen het advies Renovatie Binnenhof van mw. L. Spies. Aanleiding voor het advies was het feit dat het Binnenhof een groot aantal forse en uiteenlopende gebreken vertoond. Herstel is dan ook noodzakelijk. Volgens Spies kan de renovatie alleen relatief snel worden uitgevoerd als alle bewoners tegelijkertijd plaats maken, en terug komen als de werkzaamheden (grotendeels) zijn afgerond.

Eind 2016 maakte minister Blok bekend dat de renovatie van het Binnenhof volgens planning in 5,5 jaar zal worden uitgevoerd, in de periode tussen het zomerreces in 2020 en het kerstreces in 2025 zullen de Eerste Kamer en de Raad van State beide tijdelijk worden gehuisvest in het complex Lange Voorhout 34-36/Kazernestraat (het voormalige gebouw van de Hoge Raad). De Tweede Kamer wordt tijdelijk gehuisvest in het complex Bezuidenhoutseweg 67 (het huidige gebouw van het ministerie van Buitenlandse Zaken).

Zie:

 • Brief van minister Blok d.d. 23 november 2016
 • Bijlage 34.294, Handelingen Tweede Kamer, nr. 3, Lijst van vragen bij nr. 2 Kabinetsreactie renovatie Binnenhof
  Bijlage 34.300 XVIII, Handelingen Tweede Kamer, 2015-2016, nr. 24 motie Koolmees (D66) c.s. 
 • Bijlage 34.294, Handelingen Tweede Kamer, 2015-2016, nr. 2 Kabinetsreactie renovatie Binnenhof
 • BIjlage 34.000 XVIII, Handelingen Tweede Kamer, 2014-2015, nr. 24
 • L. Spies, Renovatie Binnenhof, Rijksvastgoedbedrijf, 2015.

Op 11 november 2016 stelden Koolmees en Verhoeven (beiden D66) schriftelijke vragen aan de minister voor Wonen en Rijksdienst over het door het kabinet afwijken van de normale procedure van openbare aanbesteding. Uit de antwoorden van minister Blok blijkt dat het afwijken van de gebruikelijke procedures te maken heeft met risico’s voor de veiligheidssituatie van het Binnenhofcomplex en zijn gebruikers. Het gaat niet om de kosten. Helemaal ongebruikelijk is deze gang van zaken niet: eerder is van de aanbestedingsprocedures afgeweken toen het ging om diensten, leveringen en werken ten behoeve van woon- en werkverblijven van leden van het Koninklijk Huis en de gezamenlijke huisvesting van de AIVD en MIVD .Zie: Aanhangsel Handelingen Tweede Kamer, 2016-2017, nr. 2016Z21003.

Zie over de gebouwen in het algemeen:

 • D. Smit, Het belang van het Binnenhof. Twee eeuwen Haagse politiek, huisvesting en herinnering, Bert Bakker, 2015
 • A. Sprey, Het gebouw van de Eerste Kamer, in: A. Postma e.a., Aan deze zijde van het Binnenhof, ’s-Gravenhage, 1990, pp. 381-408
 • R.J. van Pelt en M.E. Tiethoff-Spliethoff (red.), Het Binnenhof; van grafelijke residentie tot regeringscentrum, Dieren, 1984
 • E. Van Raalte, Het Nederlandse parlement, ’s-Gravenhage, 1977, 6e herziene druk, pp. 300-305
 • J.G. Pippel, Het reglement van orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Zijn geschiedenis en toepassing, ’s-Gravenhage, 1950, 3e vermeerderde druk, pp. 617-625
 • H.E. van Gelder, Het Haagsche Binnenhof, Antwerpen en Utrecht, 1943.
Scroll naar boven