Inhoud

Biografieen en werken nationale politici 1813- 1848

Appelius J.H. (1767-1828). Minister 1809-1810, 1814-1815, 1824-1828

 • J. van der Poel, Ter ere van Mr. Jean Henri Appelius 1767-1828, Deventer, 1954
 • H. van Roijen, Bij de ter aarde bestelling van Jean Henri Appelius, op de begraafplaats bij Scheveningen, den 16. April 1828, ’s-Gravenhage, 1828. 

Bosch J. van den (1780-1844). Gouverneur-generaal 1830-1834; minister 1834-1840; lid TK 1842-1844

 • H. Peschar, Aanvulling op de inventaris van een verzameling stukken afkomstig van Johannes van den Bosch en enige van zijn nakomelingen, Den Haag, Algemeen Rijksarchief, 1977
 • G.W.J. de Jongh, Beschrijving van een verzameling stukken afkomstig van Johannes van den Bosch, s’Gravenhage, Algemeen Rijksarchief, 1968
 • F.C. Gerretson, W. Ph. Coolhaas (uitg.), Particuliere briefwisseling tussen J. van den Bosch en D.J. Eerens, 1834-1840, en enige daarop betrekking hebbende stukken, Groningen, 1960. Werken Historisch Genootschap, 3e serie nr. 83
 • J.J. Westendorp Boerma (red.), Briefwisseling tussen J. van den Bosch en J.C. Baud 1829-1832 en 1834-1836, Utrecht, 1956. Werken Historisch Genootschap, 3e serie nrs. 80-81
 • J.J. Westendorp, Een geestdriftig Nederlander: Johannes van den Bosch, Amsterdam, 1950
 • W.A. Knibbe, De vestiging der monarchie: Het conflict Elout – Van den Bosch in verband met de voorgeschiedenis der regeeringsreglementen van 1830 en 1836, Utrecht, 1935 [Proefschrift Utrecht, 3 delen]
 • B. de Gaay Fortman, Brieven van den commissaris-generaal voor de (Nederlandsche) West-Indische bezittingen, J. van den Bosch, aan den minister voor de marine en de koloniën (1827-1829), Utrecht, 1930 [Overdruk uit Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap, deel 51]
 • J.K.W. Quarles van Ufford, J. Graaf van den Bosch, ’s-Gravenhage, 1854 [Overdruk uit Nieuwenhuis” Woordenboek van Kunsten en Wetenschappen, deel 2].. 

Brienen van de Groote Lindt W.J. van (1760-1839). Lid EK 1815-1839

Brienen van de Groote Lindt A.W. van (1783-1854). Lid EK 1840-1849

 • R.E. van Ditzhuyzen, „Van Brienen van de Groote Lindt: Lid Eerste Kamer 1815-1839. Arnoud Willem baron van Brienen van de Groote Lindt: Lid Eerste Kamer 1840-1849”, in: A. Postma e.a. (red.), Aan deze zijde van het Binnenhof: Gedenkboek ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, ’s-Gravenhage, 1990, pp. 139-161.

Brouckère Ch. de (1757-1850). Lid EK 1828-1830

 • E.P.M. Ramakers, „Charles de Brouckère (1757-1850), gouverneur van Limburg, 1815-1828”, in: J.H.M. Wieland e.a. (red.), De Gouverneurs in de beide Limburgen 1815-1989, Maastricht, 1989, pp. 8-26.

Canneman E. (1777-1861). Minister 1813-1814; lid TK 1815-1819

 • Mr. Alsche, „E. Canneman: Levensbericht door zijn schoonzoon mr. Alsche”, Levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1862.

Capellen G.A.C.Ph. baron van der (1778-1848). Minister 1809-1810, 1814; gouverneur-generaal 1816-1826

 • A.P. van Schilfgaarde, Inventaris der archieven van de familie Van der Capellen, Arnhem, Rijksarchief in Gelderland, 1974
 • Th. Stevens, Van der Capellen’s koloniale ambitie op Java: Economisch beleid in een stagnerende conjunctuur, 1816-1826, Amsterdam, 1982
 • S.J. Ottow, De oorsprong der conservatieve richting: Het kolonisatierapport-Van der Capellen, Utrecht, 1937
 • P.H. van der Kemp, Mr. C.T. Elout als minister van koloniën in zijne veroordeeling van het beleid der Regeering van den gouverneur-generaal baron Van der Capellen, blijkens onuitgegeven stukken, [circa 1909] [Overdruk uit: Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Ned.-Indië, 7e volgreeks VIII]
 • J.A. Spengler, De Nederlandsch Oost-Indische bezittingen onder het bestuur van den gouverneur-generaal G.A.C.P. baron van der Capellen, 1819-1825: 1e gedeelte, Utrecht, 1863
 • C.F. baron van Sirtema van Grovestins, Gedenkschriften van den graaf Van der Duyn van Maasdam en van den baron Van der Capellen, Amsterdam, 1853 [Uit het frans vertaald; 2e dr. 1859]
 • G.W. Vreede, De invloed der wetenschap op het openbaar leven van den minister van staat, G.A.C.P. baron van der Capellen van Berkenwoude, Utrecht, 1848. 

Doorn van Westkapelle H.J. van (1786-1853). Minister 1831-1836; secretaris van Staat 1836-1841; vice-president Raad van State 1840-1848

 • R.E. van Ditzhuyzen, „Portret van mr. H.J. van Doorn van Westkapelle 1786-1853”, in: H. de Schepper e.a. (red.), Raad van State 450 jaar, ’s-Gravenhage, 1981, pp. 185-194
 • H.J. Royaards, „Levensberigt van Jhr.mr. H.J. baron van Doorn van Westkapelle”, in: Handelingen en Mededelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1853, pp. 81-99. 

Duyn van Maasdam A.F.J.A. van der (1771-1848). Lid Algemeen Bestuur en minister 1813; lid Staten-Generaal 1815; lid EK 1848

 • C.F. baron van Sirtema van Grovestins, Gedenkschriften van den graaf Van der Duyn van Maasdam en van den baron Van der Capellen, Amsterdam, 1853 [Uit het Frans vertaald; 2e dr. 1859 1e dr. 1853].

Eerens D.J. de (1781-1840). Minister 1830-1834; gouverneur-generaal 1836-1840

 • Inventarissen van particuliere archieven [o.a. van familie De Eerens], Den Haag, Algemeen Rijksarchief, Tweede Afdeling, 1977
 • F.C. Gerretson, W. Ph. Coolhaas (red.), Particuliere briefwisseling tussen J. van den Bosch en D.J. de Eerens 1834-1840, en enige daarop betrekking hebbende andere stukken, Groningen, 1960. Werken Historisch Genootschap, 3e serie no. 83
 • S.A. Buddingh, De redactie van het Tijdschrift van Neerland’s Studie aan de nagedachtenis van Zijne Excellentie den Luitenant-Generaal D.J. de Eerens, Gouverneur Generaal van Neerland’s Indië (1836-1840), Batavia, 1840. 

Elout C.Th. (1767-1841). Minister 1821-1829

 • W.A. Knibbe, De vestiging der monarchie: Het conflict Elout – Van den Bosch in verband met de voorgeschiedenis der regeeringsreglementen van 1830 en 1836, Utrecht, 1935
 • P.H. van der Kemp, Mr. C.T. Elout als minister van koloniën in zijne veroordeeling van het beleid der Regeering van den gouverneur-generaal baron Van der Capellen, blijkens onuitgegeven stukken, [circa 1909]. [Overdruk uit: Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Ned.-Indië, 7e volgreeks VIII]
 • P.J. Elout van Soeterwoude (red.), Bijdragen betrekkelijk koloniale en andere aangelegenheden in de Raad van State, ’s-Gravenhage, 1874
 • P.J. Elout van Soeterwoude (red.), Bijdragen tot de geschiedenis der onderhandelingen met Engeland, betrekkende de overzeesche bezittingen, 1820-1824, ’s-Gravenhage, 1865
 • P.J. Elout van Soeterwoude (red.), Bijdragen tot de geschiedenis van het koloniaal beheer, ’s-Gravenhage, 1861
 • P.J. Elout van Soeterwoude (red.), Aanteekeningen van een staatsman betrekkende de opdragt der Souvereiniteit in 1813, medegedeeld in een schrijven aan G. Groen van Prinsterer, ’s-Gravenhage, 1850. 

Falck A.R. (1777-1843). Secretaris van Staat 1813-1818; minister 1818-1824

 • D. van der Horst, Van Republiek tot Koninkrijk: De vormende jaren van Anton Reinhard Falck, 1777-1813, Amsterdam, 1985 [Deze uitgave is een bewerking van het proefschrift uit 1983,zie hierboven]
 • D. van der Horst, Het leven van Anton Reinhard Falck tot zijn optreden als secretaris van staat in 1813, Nijmegen, 1983
 • H.T. Colenbrander (uitg.), Gedenkschriften van Anton Reinhard Falck, ’s-Gravenhage, 1913. Rijks Geschiedkundige Publicatiën, kleine serie 13
 • Th. Jorissen, Anton Reinhard Falck: Herinneringsrede, Amsterdam, 1877
 • Brieven van A.R. Falck (1795-1843), ’s-Gravenhage, 1857 [2e uitg. 1862; met levensbericht door O.W. Hora Siccama en karakterschets door C. Vollenhoven]. 

Gerlache E.C. de (1785-1871). Lid TK 1824-1830

 • P. de Gerlache, Gerlache et la fondation de la Belgique indépendante, Brussel, 1931
 • Th. Juste, Le baron de Gerlache, ancien président du Congrès national, etc. 1785-1870, Bruxelles, 1870
 • E.C. de Gerlache, Histoire du Royaume des Pays-Bas depuis 1814 jusqu’en 1830 etc., Bruxelles, 1839 [3 delen; onder andere zijn opgenomen de parlementaire redevoeringen en notities van De Gerlache]. 

Gobbelschroy P.L.J.S. van (1784-1850). Minister 1825-1830

 • A. van Rooij, P.L.J.S. van Gobbelschroy, minister van binnenlandse zaken 1825-1829, Brussel, 1968 [Licentiaatsthesis VU Brussel]
 • Vrijmoedige verhandelingen over het beruchte verslag van den minister L. van Gobbelschroy aan den koning: gedagtekend 30 januari 1829, Utrecht, 1829 [Knuttel 25836]. 

Goldberg J. (1763-1828). Agent 1799-1801; minister 1814-1818

 • W.M. Zappey, De economische en politieke werkzaamheid van Johannes Goldberg (1763-1828), Alphen aan den Rijn, 1967.

Hall M.C. van (1769-1858). Lid Vertegenwoordigend Lichaam 1795-1801; lid EK 1842-1849

 • M.C. van Hall, Drie Eeuwen. De kroniek van een Nederlandse familie, Amsterdam, 1961
 • E. Cohen, Mr. M.C. van Hall als letterkundige, Maassluis, 1928 [Proefschrift Amsterdam]
 • M.C. van Hall, Herinneringen van mr. Maurits Cornelis van Hall, 1787-1815, Uitgegeven door Th. Jorissen, Amsterdam, 1867
 • C.H.B. Boot, Het leven en de letterkundige verdiensten van mr. Maurits Cornelis van Hall geschetst: Met een „inleidende brief aan de leden der Amsterdamsche regtscollegien” , Amsterdam, 1858. 

Hennequin J.-F. (1772-1846). Lid TK 1817-1820

 • M. Kellens, „Jean-Francois Hennequin (1772-1846), gouverneur van Limburg, 1831-1834”, in: J.H.M. Wieland e.a. (red.), De Gouverneurs in de beide Limburgen 1815-1989, Maastricht, 1989, pp. 63-76.

Hogendorp G.K. van (1762-1834). Lid Algemeen Bestuur, minister 1813-1814; lid Staten-Generaal 1814; vice-president Raad van State 1814-1816; lid TK 1815-1826

 • D. Slijkerman, Wonderjaren. Gijsbert Karel Van Hogendorp. Wegbereider van Nederland, Bert Bakker, 2013
 • R. Pieterman, „Gijsbert Karel van Hogendorp: Tussen realisme en idealisme”, in: Tijdschrift voor Geschiedenis, 101 (1988), pp. 352-371
 • P.Chr.H. Overmeer, De economische denkbeelden van Gijsbert Karel van Hogendorp (1762-1834), Tilburg, 1982
 • H. van der Hoeven, G. K. van Hogendorp: Conservatief of liberaal, Groningen, 1976
 • A.J. Teychiné Stakenburg, Gijsbert Karel van Hogendorp: Wegwijzer naar nieuwe tijden, Rotterdam, 1963
 • H.L.T. de Beaufort, Gijsbert Karel van Hogendorp: Grondlegger van het Koninkrijk, Rotterdam, 1948 [4e herz. dr. 1979]
 • S.H. Scholl, Het liberalisme bij mr. G.K. van Hogendorp,mr. J.R. Thorbecke en mr. S. van Houten, Leuven, 1947
 • L.G.J. Verberne, Gijsbert Karel’s leerjaren, Amsterdam, 1931
 • B. de Gaay Fortman, Gijsbert Karel van Hogendorp en de grondwet van 1814, Amsterdam, 1907
 • Th. Jorissen, Gijsbert Karel van Hogendorp en Leopold van Limburg Stirum in de dagen van 17-21 november 1813: Wederlegging van dr. R. Fruin, hoogleraar te Leiden, Groningen, 1869
 • W.H. Gosler, Levensschets van G.K. van Hogendorp, de grondlegger van Neerlands vrijheid, Rosendaal, 1867
 • H. van Hogendorp (red.), Brieven en gedenkschriften van Gijsbert Karel van Hogendorp, ’s-Gravenhage, 1866-1903 [7 delen; Deel 1: 1762-1786; deel 2: 1787; deel 3: 1788-1813; deel 4: 1813; deel 5: 1813-mrt. 1815; deel 6: Grondwet 1814, 1814-1825; deel 7: 1825-1834]
 • S. Vissering, Gijsbert Karel van Hogendorp, z.p. [Overdruk uit De Gids, 1855, no. 9]; Boekbespreking van de Verhandeling over de verdiensten van Gijsbert Karel van Hogendorp, als staahuishoudkundige ten aanzien van Nederland, door O. van Rees, Utrecht 1854
 • F.A. van Hall, Redevoering ter gedachtenis van Gijsbert Karel Graaf van Hogendorp, Amsterdam, 1835. 

Hoop J.C. van der (1742-1825). Minister 1813-1825

 • J. Swart, Korte levensbeschrijving van mr. Joan Cornelis van der Hoop, minister van marine, Amsterdam, 1847.

Jonge van Campens Nieuwland M.W. de (1786-1858). Lid TK 1829-1841; minister 1844-1848

 • J.K.J. de Jonge, „Levensberigt van Jhr.mr. M.W. de Jonge van Campens Nieuwland 1786-1858”, in: Handelingen en Mededelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1859, p. 94 e.v.

Limburg Stirum L. graaf van (1758-1840). Minister 1813; lid EK 1833-1840

 • Th. Jorissen, Gijsbert Karel van Hogendorp en Leopold van Limburg Stirum in de dagen van 17-21 november 1813: wederlegging van dr. R. Fruin, hoogleraar te Leiden, Groningen, 1869.

Luzac L.C. (1786-1861). Lid TK 1828-1848; minister 1848

 • J.J. Kalma (uitg.), Briefwisseling J.H. Halbertsma-L.C. Luzac 1843-1847, Leeuwarden, 1968 [Overdruk uit De Vrije Fries, 1968, 48e dl.]
 • L.C. Luzac, „Briefwisseling met E. Luzac (1838-1842)”, in: Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap, 1947
 • G. Vreede, „Levensberigt van mr. L.C. Luzac”, in: Handelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1862, p. 157 e.v.
 • Opinion de Mr. L.C. Luzac, membre des Etats-Généraux pour la Province de Hollande, emise dans la séance en Comité Général, le 28 septembre 1830, sur les deux questions, proposées aux Etats-Généraux, par le message royal du 13 septembre 1830, Leiden, 1830. 

Maanen C.F. van (1769-1846). Minister 1807-1842

 • M.E. Kluit, Cornelis Felix van Maanen tot het herstel der onafhankelijkheid 9 sept. 1769 – 6 dec. 1813, Groningen, 1953 [Proefschrift Utrecht
 • C.F. van Maanen, Aanteekeningen van het verhandelde over de Grondwet van 1815, Dordrecht, 1887
 • C.F. van Maanen, Aanteekeningen van het verhandelde over de Grondwet van 1814, Dordrecht, 1886
 • J.J.F. Wap, Mr. Cornelis Felix van Maanen en Mr. Willem Bilderdijk: eene historische bijdrage, ’s-Gravenhage, 1840. 

Reyphins L.A. (1767-1838). Lid TK 1815-1830

 • L. François, Les mémoires d’un Orangiste: L.A. Reyphins, ex-président de la Seconde Chambre des Etats-Généraux, 1835, Bruxelles, 1989. Palais des Académies, XXII [Ook bekend als: Souvenirs d’un membre de la Seconde Chambre des Etats-Généraux du Royaume des Pays-Bas].

Röell W.F. baron (1767-1835). Algemeen Secrectaris van Staat 1806-1808; minister 1808-1810, 1814-1817

 • N.C.F. van Sas, „Een Amsterdams realist. Willem Frederik Röell 1767-1835”, in: Figuren en Figuraties. Acht opstellen aangeboden aan J.C. Boogman, Groningen, 1979, pp. 61-11
 • A.M. Elias, Een minister op dienstreis: W.F. Röell in 1807 per koets door Frankrijk: een reisverhaal, ingeleid en bewerkt door – , Haarlem, 1978. 

Schimmelpenninck R.J. (1761-1825). Lid Eerste Nationale Vergadering 1796; raadpensionaris 1805; lid EK 1815-1825

 • E.Hagen, President van Nederland. Rutger Jan Schimmelpenninck (1761-1825), Balans, 2012
 • T. de Vries, Rutger Jan Schimmelpenninck: republikein zonder republiek, Nijmegen, 1979 [3e dr.; 1e dr. 1941]
 • L. Plemp van Duiveland, Schimmelpenninck 1761-1825: levensverhaal en tijdsbeeld, Rotterdam, 1971
 • A. Sixma van Heemstra-Schimmelpenninck, In de schaduw van Napoleon: uit het persoonlijk leven van raadpensionaris Rutger Jan Schimmelpenninck, Den Haag, 1961
 • S.J. Fockema Andreae, „Schimmelpenninck’s binnenlands bestuur”, in: Verslagen en Mededeelingen der Vereeniging tot beoefening van Overijselsch Regt en Geschiedenis, 1949, LXIV
 • H.T. Colenbrander, Schimmelpenninck en Koning Lodewijk, Amsterdam, 1911
 • G. Schimmelpenninck, Rutger Jan Schimmelpenninck, eenige gebeurtenissen van zijnen tijd, beschreven door zijnen zoon – , ’s-Gravenhage, 1845 [2 dln.]
 • G. van Lennep, Notice biographique sur Rutger Jan Schimmelpenninck, Mons, 1820. 

Son J.B. van (1804-1875). Lid TK 1840; minister 1845-1848

 • J. van Miert, „Van alle Staats- en openbare zorgen ontheven. J.B. van Son als ijveraar voor kerk en katholicisme”, in: Noordbrabants historisch jaarboek, 1990, pp. 48-83, Zutphen
 • J. van Miert, „Conservatisme onder katholieken in een biografisch perspectief: Mr. J.B. van Son (1804-1875)”, in: Bijdragen en Mededelingen Geschiedenis der Nederlanden, 104(1989), afl. 3, pp. 393-413
 • P. Chr. Smit, Verslag der vergadering van 1 December 1875 gewijd aan de nagedachtenis van Mr. Joannes Baptista van Son, ’s-Hertogenbosch, 1876. Vereeniging „De Katholieke Kring”
 • „Mr. J.B. van Son”, in: Katholieke Illustratie, 1873-1874, Nr. 8, pp.57-58. 

Stralen H. van (1751-1822). Minister 1805-1806, 1813-1814; lid Staten-Generaal 1814-1815; lid EK 1815-1822

 • D. van Akerlaken, Mr. Hendrik van Stralen: Aanteekeningen uit zijne nagelaten geschriften, Utrecht, 1878.

Thiennes de Lombise Ch.I.Ph. graaf de (1758-1839). Lid EK 1815-1830

 • R.E. van Ditzhuyzen, „Charles Ignace Philippe graaf de Thiennes de Lombise. Lid Eerste Kamer 1815-1830. Eerste Voorzitter Eerste Kamer”, in: A. Postma e.a. (red.), Aan deze zijde van het Binnenhof. Gedenkboek ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, ’s-Gravenhage, 1990, pp. 59-76.

Scroll naar boven