Inhoud

Quartaire diensten

De meest recente publicatie over de ontwikkeling van het geheel van de quartaire diensten is: Sociaal en Cultureel Planbureau, Memorandum quartaire sector 1998-2002, Rijswijk, 1998.

De onderzochte diensten zijn: onderwijs, zorg, politie/justitie, uitvoering sociale zekerheid, cultuur, sport en openbaar vervoer. Aan de basis van de ramingen ligt een analyse van de productie- en de consumptiecijfers van deze voorzieningen in de periode 1986-1998. Naast een hierop gebaseerde zogenaamde „demoraming”, waarin het effect is verdisconteerd van de veranderende omvang en samenstelling van de bevolking, wordt ook een „basisraming” gegeven, waarin naast demografische factoren ook aandacht wordt geschonken aan voor het gebruik van een bepaalde dienst belangrijke trendmatige ontwikkelingen, zoals technologische ontwikkelingen, stijgende criminaliteit en toenemende mobiliteit. Behalve bij voorzieningen voor ouderen blijkt het effect van demografische factoren geringer dan van het gebruik bepalende trendmatige ontwikkelingen.

Scroll naar top