Verantwoording, toezicht en democratische legitimering

Hoewel bedrijfslichamen en beroepslichamen vallen onder artikel 134 van de Grondwet zijn enkele belangrijke verschillen te constateren aangaande de vertegenwoordigingstructuur en de democratische legitimering. Zoals de naam aangeeft, zijn beroepslichamen ingesteld voor een bepaald beroep. Enkel personen die dit beroep uitoefenen zijn onderworpen aan de regels van het lichaam. Omgekeerd zijn vrijwel zonder uitzondering alleen de leden van de beroepsgroep gerechtigd te participeren in de organen van het lichaam. Bij de bedrijfslichamen worden ondernemingen gebonden aan de uitgevaardigde regels. Het bestuur van de bedrijfslichamen bestaat dan ook voornamelijk uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties.

Bij het toezicht is op te merken, dat bijvoorbeeld verordeningen van de Nederlandse Orde van Advocaten onmiddellijk na vaststelling dienen te worden medegedeeld aan de minister van Justitie. De verordeningen worden gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant (artikel 28 Advocatenwet). Bij Koninklijk Besluit kunnen de besluiten van de organen van de Orde worden vernietigd of geschorst. De rijksoverheid oefent derhalve repressief toezicht uit.

Scroll naar boven