Inhoud

Gedeputeerde Staten

Inrichting

In de Provinciewet gaat Hoofdstuk III over Gedeputeerde Staten. De belangrijkste bepalingen staan in de artikelen 34 en 35. Artikel 34 stelt dat de commissaris van de Koning en de gedeputeerden samen Gedeputeerde Staten vormen en dat de Commissaris van de Koningin voorzitter is van dit college. In artikel 35 staat dat gedeputeerden door Provinciale Staten worden benoemd. Artikel 35a bepaalt het aantal gedeputeerden per provincie.

In het regeerakkoord tussen VVD en PvdA, Bruggen slaan, is opgenomen dat het aantal provinciale politieke ambtsdragers (o.a. leden van Gedeputeerde Staten) met 25% wordt verminderd. In juli 2013 werd het wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State gestuurd.

Taken en bevoegdheden

Gedeputeerde Staten zijn het bestuur van de provincie. Met de dualisering zijn de bestuursbevoegdheden op provinciaal niveau bij Gedeputeerde Staten geconcentreerd. In Hoofdstuk X van de Provinciewet (artt. 158-174) zijn de bevoegdheden van Gedeputeerde Staten te vinden. Zo voeren Gedeputeerde Staten het door Provinciale Staten vastgestelde beleid uit (artikel 158, lid 1b), leiden zij de ambtelijke organisatie (artikel 158 lid 1c en 1d) en is het hun taak conflicten tussen gemeenten of waterschappen op te lossen (artikel 174).

Scroll naar boven