Onderzoek naar organisatiestructuur

Veranderingen in de organisatiestructuur hebben binnen de bestuurskunde vooral aandacht gekregen vanuit het thema van de reorganisatie. Het bestuurskundig onderzoek daarnaar is vooral beperkt tot de periode na de Tweede Wereldoorlog en richt zich op de noodzaak en de consequenties van reorganisaties. Enkele vrij algemene inleidingen op de ontwikkeling van organisatiestructuur bij de centrale overheid zijn beschikbaar. Deze betreffen echter vooral ontwikkelingen in de taakverdeling tussen de departementen van algemeen bestuur. Empirisch en kwantitatief onderzoek naar organisatorische consequenties van veranderingen in het takenpakket voor de interne organisatiestructuur is zelden gedaan, noch in het historisch noch in het bestuurskundig onderzoek. In deze paragraaf zal allereerst aandacht worden gegeven aan de ontwikkeling van de departementen van algemeen bestuur, om vervolgens in te gaan op veranderingen in de organisatiestructuur binnen de departementen en – zij het summier – binnen provincies, gemeenten en waterschappen.

Scroll naar boven