De kabinetsformatie van 2017

 16 maart: Schippers (VVD) verkenner

Op 16 maart, de dag na de verkiezingen, sprak de voorzitter van de Tweede Kamer Arib met de voorzitters van de Tweede-Kamerfracties. Daarna stelde zij drs. E.I. Schippers (VVD) aan als ‘verkenner’ in de kabinetsformatie.

Schippers onderzocht welke opdracht aan een informateur gegeven zou kunnen worden. In eerste instantie zou haar verslag op 22 maart gereed zijn zodat de Kamer op 23 maart zou kunnen debatteren over de uitkomsten van de verkenning. Op 21 maart maakte Schippers echter bekend meer tijd nodig te hebben. De verkenning werd daarom eerst op maandag 27 maart naar de Kamer gezonden.

28 maart: Schippers (VVD) informateur

De Tweede Kamer debatteerde dinsdag 28 maart over het verslag van de verkenner en verzocht vervolgens per motie Schippers (VVD) om als informateur de mogelijkheden te onderzoeken van een coalitie van VVD, CDA, D66 en GroenLinks. In de motie staat verder dat de Voorzitter van de Tweede Kamer en de Koning met een zekere regelmaat zullen worden geïnformeerd over de voortgang van de informatiegesprekken. De motie werd aangenomen met de stemmen van VVD, CDA, D66, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, 50PLUS en DENK vóór.

15 mei: formatie mislukt

Op 15 mei gaf Schippers (VVD) haar opdracht terug: VVD, CDA, D66 en GroenLinks verschilden te zeer van mening over het migratievraagstuk.

17 mei: Schippers (VVD) opnieuw informateur

Op 17 mei wees de Tweede Kamer opnieuw Schippers (VVD) aan tot informateur met als opdracht op korte termijn de mogelijkheden te verkennen die er op dit moment zijn voor de vorming van een kabinet dat kan rekenen op een vruchtbare samenwerking met de Staten-Generaal en daarbij aan te geven op welke wijze dit tot stand kan komen. PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV stemden vóór.

Op 23 mei bleek een voortzetting van gesprekken tussen D66 en de ChristenUnie niet langer zinvol waarna Schippers op 29 mei haar eindverslag naar de Kamer deed toekomen en Tjeenk Willink als nieuwe informateur voorstelde.

30 mei: Tjeenk Willink informateur

Na het vastlopen van de onderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks benoemde de Tweede Kamer mr. H.D. Tjeenk Willink tot informateur. PVV en Forum voor Democratie stemden tegen de voordracht. Tjeenk Willink moet de mogelijkheid onderzoeken van een kabinet dat in voldoende mate op steun in de volksvertegenwoordiging kan rekenen, hierin zowel de mogelijkheden van een meerderheidskabinet als een minderheidskabinet in welke vorm dan ook mee te nemen, daarbij aan te geven op welke wijze dit tot stand kan komen en hierover verslag uit te brengen aan de Kamer met een advies over de voortgang van de kabinets(in)formatie.

12 juni: formatie mislukt

De poging om VVD, CDA, D66 en GroenLinks alsnog een coalitie te laten vormen mislukte, wederom was het migratievraagstuk het grootste struikelblok.

28 juni: Zalm (VVD) informateur

Op 28 juni debatteerde de Tweede Kamer over het eindverslag van informateur mr. H.D. Tjeenk Willink.  Daarbij wees de Kamer Dr. G. Zalm (VVD) aan als nieuwe informateur. PvdA, GroenLinks, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie stemden hier vóór. Zalm kreeg de opdracht de mogelijkheid te onderzoeken van een kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie dat streeft naar brede steun in de volksvertegenwoordiging.

Zie voor alle Kamerstukken over de formatie van 2017 : Bijlage 34.700, Handelingen Tweede Kamer, 2016-2017, nr. 1 e.v.

Scroll naar boven