Missie

De publieke omroepvereninging omschrijven hun missie als volgt:

Det NCRV is een ideële, protestants-christelijk geïnspireerde, multimediale onderneming die haar media wil gebruiken om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de samenleving en daarbij een onmisbare schakel wil zijn in een sterke Nederlandse Publieke Omroep.

De waarden die de NCRV uitdraagt bij haar stellingname ten aanzien van maatschappelijke ontwikkelingen zijn Verantwoordelijkheid, Respect, Betrokkenheid en Rechtvaardigheid. Deze waarden zijn, zowel in hun combinatie als afzonderlijk, gerelateerd aan de inspiratie van de NCRV en herkenbaar aanwezig in al haar uitingen.

De missie van de VARA is om als onafhankelijke en progressieve organisatie de geestelijke ontwikkeling, ontplooiing en ontspanning van kijkers en luisteraars te bevorderen, in nauwe samenwerking met andere omroeporganisaties.

De VPRO presenteert zich in haar missie als een toekomstgerichte, verkennende omroep die:

  • ondogmatisch en onbevangen zoekt naar de diepere achtergrond van maatschappelijke ontwikkelingen
  • kijkers en luisteraars, jong en oud, benadert als mondige burgers die in staat zijn tot zelfstandige oordeelsvorming
  • bijzondere aandacht schenkt aan situaties waarin mensen belemmerd worden in hun mogelijkheden en hun mondigheid
  • bij voorrang aandacht schenkt aan vernieuwing op cultureel, sociaal, politiek en levensbeschouwelijk terrein
  • vanuit deze uitgangspunten een bijdrage levert aan de taakopdracht aan het totaal van de publieke omroep om een pluriform en volledig programma-aanbod te verzorgen dat voldoet aan de eisen die de wet daaraan stelt.

Creativiteit, wereldburgerschap, innovatie en eigenzinnigheid zijn enkele kernwaarden van de VPRO.

De KRO heeft de katholieke traditie als inpiratiebron en maakt programma’s in nauwe verbondenheid met de katholieke gemeenschap.

De AVRO is een onafhankelijke private mediaorganisatie, die als omroepvereniging een bijdrage levert aan een pluriform publiek bestel en de vrijheid in de samenleving wil stimuleren. De AVRO staat voor een verdraagzame samenleving, gebaseerd op vrije meningsvorming en persoonlijke verantwoordelijkheid. De AVRO wil de samenhang in de maatschappij bevorderen door over essentiële onderwerpen een open en kritische dialoog te stimuleren. De AVRO presenteert uitdagende, inspirerende en opinievormende, multimediale producten en diensten, die toegankelijk zijn voor een breed publiek en gericht op gemeenschappen met gedeelde interesses.

De TROS is een Nederlandse zendgemachtigde die radio- en televisieprogramma’s verzorgt en uitzendt vanuit een onafhankelijke en ondogmatische positie.

De EO is een omroepvereniging binnen het publieke bestel die mensen wil bereiken met het Evangelie van Jezus Christus en daarin dicht bij God en dicht bij mensen wil zijn. Zij gebruikt daarvoor televisie, radio, nieuwe media, bladen, activiteiten en andere passende middelen. Zij is een beweging van christenen die over kerkmuren heen hun eenheid vinden in Jezus Christus en elkaar toerusten voor hun werk in de wereld. Vanuit zijn missie als omroep wil de EO vooral programma’s maken voor kijkers en luisteraars die God niet kennen. Om te kunnen laten zien wie God is moeten programma’s van de EO “dicht bij God” zijn. Tegelijk wil de EO met zijn programma’s “dicht bij mensen” staan. Om mensen te bereiken met het Evangelie moeten programma’s herkenbaar zijn en aansluiten bij de leefwereld van de moderne mens.

BNN is een omroep speciaal voor jongeren. Kernwaarden zijn: eigenzinnig, humoristisch, lef, brutaal en lust for life.BNN richt zich structureel tot jongeren.

Llink stelde zich ten doel een omroep te zijn die zich inzet voor:

  • rechtvaardige mondiale welvaartsverhoudingen
  • een betere verhouding tussen economie en ecologie
  • een duurzaam gebruik van de natuurlijke leefomgeving
  • respect voor de rechten van mens en dier.

Tevens wilde de inroep het praktisch idealisme uitdragen en stimuleren.

Max wil de nieuwe generatie vijftigplussers hun rechtmatige plek in het omroepbestel geven: er werd voor deze groep te weinig gedaan op radio en televisie. Vijftigplussers zijn volwaardige en vaak zeer actieve mensen, volledig geïnteresseerd in de samenleving.

PowNed vertegenwoordigt de netwerkgeneratie: een groep mensen die zich onderscheidt in gedrag en zich niet laat vangen in de bekende sociografische kenmerken.

WNL

WNL vond de journalistieke pluriformiteit in het omroepbestel onvoldoende gewaarborgd. Zij wil extra aandacht geven aan de werkende Nederlanders en wil de overheden scherp in de gaten houden.

Scroll naar boven