Inhoud

Lijst van kabinetten sinds 1848

Lijst van gebruikte afkortingen bij lijst kabinetten

A

Arbeid

AHN

Arbeid, Handel en Nijverheid

AO

Algemene Oorlogvoering

AZ

Algemene Zaken

BnZ

Binnenlandse Zaken

BnZBP

Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en PBO

BtZ

Buitenlandse Zaken

BZK

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

CRM

Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk

D

Defensie

EcZ

Economische Zaken

EcZA

Economische Zaken en Arbeid

F

Financiën

HE

Hervormde Eredienst

HN

Handel en Nijverheid

HNL

Handel, Nijverheid en Landbouw

HNS

Handel, Nijverheid en Scheepvaart

J

Justitie

K

Koloniën

LNH

Landbouw, Nijverheid en Handel

LN

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

LV

Landbouw en Visserij

LVV

Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening

M

Marine

MP

Minister-President

MW

Maatschappelijk Werk

O

Oorlog

OCW

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap(pen)

OG

Overzeese Gebiedsdelen

OKW

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen

On

Onderwijs en Wetenschappen

OR

Overzeese Rijksdelen

OW

Openbare Werken

OWW

Openbare Werken en Wederopbouw

RKE

Rooms-Katholieke Eredienst

Sch

Scheepvaart

SV

Scheepvaart en Visserij

SZ

Sociale Zaken

SZV

Sociale Zaken en Volksgezondheid

SZW

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

UOR

Uniezaken en Overzeese Rijksdelen

VB

Volkshuisvesting en Bouwnijverheid

VE

Verkeer en Energie

Vice-MP

Vice-Minister-President

VLV

Voedselvoorziening, Landbouw en Visserij

VM

Volksgezondheid en Milieuhygiëne

VRO

Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

VROM

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

VW

Verkeer en Waterstaat

VWS

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

W

Waterstaat

WHN

Waterstaat, Handel en Nijverheid

WV

Wederopbouw en Volkshuisvesting

WVC

Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

ZO

Zaken Overzee

ZP

Zonder Portefeuille

Noot met betrekking tot „duur formatie”

De duur van een formatie is berekend door de dagen te tellen na de dag waarop verkiezingen plaatsvonden of na de dag waarop een kabinet zijn ontslag aanbood. Eindpunt van de formatie is de beëdiging van een nieuw kabinet. De dag van de beëdiging wordt meegeteld.kaderend

Scroll naar top