Inhoud

Structuur

Beroepslichamen zijn publiekrechtelijk van aard, maar de verenigingstructuur is voor wat betreft de organisatiestructuur goed te herkennen. Als gevolg hiervan is de personele omvang van de beroepslichamen vrij beperkt. Geen van de beroepslichamen beschikt over een omvangrijk „ambtelijk apparaat”. De beroepsverenigingen worden ondersteund door kleine secretariaten. Volgens de inventarisatie van de Algemene Rekenkamer heeft in 1993 het NIVRA 87 personeelsleden in dienst, terwijl bij de NOvAA ongeveer 45 personeelsleden werkzaam zijn. Bij de Orde van Advocaten bedraagt de personeelsomvang 30 mensen.

Het hoogste orgaan binnen het NIVRA is de ledenvergadering. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan de ledenvergadering. Daarnaast kent het NIVRA een aantal commissies, overlegorganen, een algemeen bestuur onderwijs en een bureau dat de organen bijstaat in de werkzaamheden. Het NIVRA beschikt over vijf vaktechnische commissies:

 • Commissie Controlevraagstukken en Richtlijnen
 • Commissie Jaarverslaggeving
 • Commissie voor de Organisatie van de Informatievoorziening
 • Commissie Bedrijfseconomie
 • Commissie Overheidsaccountancy.

Het NIVRA kent de volgende overlegorganen:

 • het Overlegorgaan Openbare Accountantskantoren
 • het Overlegorgaan Financieel-Administratieve functionarissen
 • het Overlegorgaan Overheidsaccountants
 • het Overlegorgaan Interne Accountants.

Alle registeraccountants (ruim 9600) zijn verplicht zich bij het NIVRA aan te sluiten. Zij vormen de leden van het NIVRA. Verder kent het NIVRA een regionale onderverdeling. Dat regionale niveau wordt gevormd door een tiental kringen. Er bestaat een speciale kring van vrouwelijke registeraccountants.

De ongeveer 4300 accountants-administratieconsulenten vormen de leden van de NOvAA. Elk jaar wordt door en uit de leden een bestuur gekozen. Dit bestuur laat zich adviseren door commissies, werkgroepen en een Raad van Advies. In deze Raad van Advies zijn externe deskundigen vertegenwoordigd. De NOvAA kent de volgende commissies:

 • Commissie Belastingen
 • Commissie Beroepsvoorlichting en Publiciteit
 • Commissie Vaktechniek
 • Commissie Midden- en Kleinbedrijf
 • Commissie Gedrags- & Beroepsregels
 • Commissie Onderwijs
 • Commissie Internationale betrekkingen.

Verder kent de NOvAA (zes) regionale afdelingen, een zogeheten Instituut van Goede Diensten, een Kamer van Geschillen en een bureau ter ondersteuning van het bestuur.

Het bestuur van de Nederlandse Orde van Advocaten, waarbij alle 8300 advocaten zijn aangesloten, wordt gevormd door de Algemene Raad. Deze Algemene Raad bestaat uit negen leden, waaronder de algemene deken van de Orde. De deken fungeert als voorzitter. Deze raad wordt getrapt gekozen door de advocaten. Nederland kent 19 lokale orden. Vertegenwoordigers van deze lokale orden vormen gezamenlijk het College van Afgevaardigden. De Algemene Raad wordt gekozen door het College van Afgevaardigden. Elke lokale orde kent voorts een Raad van Toezicht. De Algemene Raad wordt bijgestaan door een bureau waar ongeveer 30 mensen werkzaam zijn. De uitgaven van de Orde voor 1996 bedroegen ongeveer 14 miljoen gulden. Meer dan de helft van dit bedrag komt uit de verplichte financiële bijdrage van advocaten, terwijl tevens een substantieel bedrag (meer dan 5 miljoen gulden) wordt gevormd door inkomsten uit de beroepsopleiding.

Tenslotte bestaat de Nederlandse Loodsencorporatie uit de gezamenlijke in Nederland werkzame registerloodsen. Er bestaan zowel een landelijke als vier regionale loodsencorporaties. Slechts de landelijke loodsencorporatie is een openbaar lichaam voor beroep ex artikel 134 van de Grondwet. De regionale Loodsencorporaties hebben een eigen rechtspersoonlijkheid verkregen op basis van artikel 10.4 van de Loodsenwet. De vier regionale corporaties zijn:

 • Noord te Delfzijl
 • Amsterdam-IJmond te IJmuiden
 • Rotterdam-Rijnmond te Rotterdam
 • Scheldemonden te Vlissingen.

Het bestuur (de algemene raad) van de Loodsencorporatie bestaat uit een voorzitter en de voorzitters van de regionale corporaties of hun plaatsvervangers. De voorzitter is geen lid van het bestuur van een regionale corporatie. Naast de voorzitter en de algemene raad kent de loodsencorporatie een ledenvergadering.

Scroll naar top