Inhoud

Soorten Kamerstukken

Binnen de verzamelnaam kamerstukken kan men de volgende soorten stukken onderscheiden:

  • De Handelingen van de beide kamers
  • De Bijlagen bij de Handelingen
  • De Rijksbegroting
  • Het Aanhangsel bij de Handelingen.

De Handelingen vormen het woordelijke verslag van de discussie in de plenaire vergadering van de beide kamers. De verslagen worden opgesteld door de Dienst Verslag en Redactie, voorheen de stenografische dienst. Doorgaans wordt aan het eind van een kamervergadering het verslag van de vorige vergadering officieel vastgesteld. Sinds 1974 worden de Handelingen door de Staatsuitgeverij, resp. SDU Uitgevers in een gele weekuitgave uitgebracht. Vanaf begin 1998 wordt van elke plenaire vergadering van de Tweede en Eerste Kamer een afzonderlijk verslag uitgebracht.

Van 1966 tot 1980 kon ook van specifieke openbare commissievergaderingen (OCV’s) in de Tweede Kamer een woordelijk verslag gemaakt worden net zoals van 1980 tot 1994 van zogenaamde uitgebreide commissievergaderingen (UCV’s). Sinds 1994 wordt er van een wetgevingsoverleg tussen een kamercommissie en de betrokken bewindslieden altijd en na een besluit van de kamer eveneens van een nota-overleg een stenografisch verslag gemaakt. Een officiële vaststelling van verslagen van commissievergaderingen vindt niet plaats.

De Eerste Kamer kent geen openbare commissievergaderingen.

In de Bijlagen bij de Handelingen treffen we de agendastukken van de kamers aan zoals wetsontwerpen, nota’s, brieven alsmede de verslagen van commissies en de reacties van regeringszijde.

Van oudsher worden de Bijlagen ook wel aangeduid met de term „witte stukken” naar de afwijkende kleur van het papier. Sinds 1980, toen de Wet openbaarheid van bestuur in werking trad, worden bij de wetsvoorstellen van de regering ook de op blauw papier gedrukte adviezen van de Raad van State met de reactie van regeringszijde – het zogenaamde nader rapport – gepubliceerd.

De stukken met betrekking tot de Rijksbegroting behoren feitelijk tot de Bijlagen. De op Prinsjesdag ingediende rijksbegroting bestaat uit een serie departementale begrotingen van uitgaven en ontvangsten alsmede begrotingen van enkele staatsbedrijven en -fondsen: in totaal ruim 20 wetsvoorstellen.

Het Aanhangsel bij de Handelingen van de Tweede danwel van de Eerste Kamer bevat de door de individuele leden gestelde vragen met de schriftelijk gegeven antwoorden. De mondelinge vragen van de leden van de Tweede Kamer zijn met de antwoorden in de Handelingen opgenomen.

Al deze stukken zijn vanaf 1995 op www.overheid.nl te vinden.

Scroll naar top