Inhoud

Ontwikkeling provinciale financiën 1960-1989

Uit tabel 10 blijkt hoe de provinciale uitgaven zich ontwikkeld hebben vanaf 1960. In dat jaar werd ruim 70% van de uitgaven besteed aan de traditionele taken van de provincie op het terrein van wegen en waterstaat.

Tabel 10. Ontwikkeling van de gewone en kapitaaluitgaven van de provincies 1960-1989.

1960

1974

1980

1985

1989

(mil)

(%)

(mil)

(%)

(mil)

(%)

(mil)

(%)

(mil)

(%)

Algemeen bestuur

27,7

6,1

256,4

8,6

253

5,5

358

3,3

348

3,2

Openbare orde

1,4

0,3

9,9

0,3

23

0,5

18

0,4

15

0,1

Verkeer en vervoer

160,8

35,4

905,6

30,5

1804

39,0

2059

19,1

2117

19,7

Waterhuishouding

160,3

35,4

905,6

30,5

109

2,3

111

1,0

137

1,3

Milieubeheer

20,2

4,5

181,7

6,1

392

8,5

631

5,9

945

8,8

Recreatie

14,2

3,1

130,5

4,4

74

1,6

82

0,7

95

0,9

Economie, landbouw

25,4

5,6

479,1

16,1

744

16,1

591

5,5

633

5,9

Welzijn

13,4

3,0

17,0

6,6

488

10,5

2650

24,6

2909

27,1

Ruimtelijke ordening en

4,1

0,9

61,3

2,1

114

2,5

350

3,2

378

3,5

volkshuisversting

Financiering

25,9

5,7

22,5

0,8

622

13,5

3909

36,2

1527

14,2

Totaal

452,9

100

2969,6

100

4623

100

10759

100

10745

100

Bron: Th.A.J. Toonen, J.C.N. Raadschelders en F. Hendriks, Meso-bestuur in Europees perspectief Leiden, 1992, p. 29.

In de jaren zestig nemen de uitgaven substantieel toe, zij het langs vertrouwde paden. Opvallend is dat in die periode de provincie een actievere rol inneemt in de stimulering van de economie en de landbouw. In de tweede helft van de jaren zeventig nemen de uitgaven voor de waterhuishouding sterk af, hetgeen verband zal houden met de overdracht van taken aan de waterschappen. In de jaren tachtig stijgen de provinciale uitgaven op het gebied van welzijn. In dertig jaar tijd zijn de provinciale uitgaven met een factor 20 gestegen.

Scroll naar top