Inhoud

Onderraden en ministeriële commissies

De ministerraad heeft voor specifieke beleidsterreinen een aantal zogenaamde onderraden ingesteld. De minister-president is hiervan krachtens het Reglement van Orde de voorzitter. Leden zijn ministers en staatssecretarissen die bij het beleidsterrein van de onderraad in het bijzonder zijn betrokken: naast hen maken van een aantal onderraden ook bekleders van hoge ambten en hoge ambtenaren deel uit. Ministers die geen lid van een onderraad zijn kunnen wel de vergaderingen daarvan bijwonen. Elk van de ministers kan verzoeken een besluit van een onderraad voor te leggen aan de voltallige ministerraad. Voor elke onderraad treedt een minister op als coördinerend minister, met als taak erop toe te zien dat een deugdelijke interdepartementale voorbereiding plaats vindt van onderwerpen die in een onderraad behandeld worden. Deze interdepartementale voorbereiding geschiedt via ambtelijke coördinatiecommissies, de zogenaamde „ambtelijke voorportalen”.

Zie over de onderraden en de voorportalen: L. Hovy, Coördinatie op hoog niveau. Institutioneel onderzoek naar de ministeriële coördinatieorganen en de ambtelijke voorportalen, 1945-1990, ’s-Gravenhage, 1992. 

Zie ook:

  • M. Frequin, Ja minister, nee minister. Over het samenspel van ministers, staatssecretarissen en topambtenaren, Den Haag, 2006.
Scroll naar top