Collegevergaderingen

Op grond van artikel 52 moet het college een reglement van orde opstellen. Daarin staan bepalingen over het aantal vergaderingen, het tijdstip, notulen, stemmingen, presentielijsten e.d. Een collegevergadering kan pas beraadslagen en besluiten nemen als ten minste de helft van het aantal leden aanwezig is. De vergaderingen van het college zijn in principe besloten, maar het college kan besluiten tot openbaarheid van de vergadering (artikel 54 Gemeentewet). Net als bij de raad, kan ook het college besluiten tot geheimhouding van het behandelde en van de behandelde stukken. De leden van het college kunnen niet worden vervolgd voor wat zij hebben gezegd in het college. Dat geldt ook voor de overlegde schriftelijke stukken.

De gemeenteraad regelt welke besluiten van het college naar de raad ter kennisgeving moeten worden toegezonden. Het college moet daaraan voldoen, tenzij er strijd zou zijn met het openbaar belang.

Voor stemmingen geldt dat de meerderheid beslist. Bij staking van stemming wordt opnieuw gestemd. Als dan wederom de stemmen staken beslist de stem van de voorzitter (burgemeester).

Scroll naar boven