Inhoud

Wereldomroep

Naast de nationale omroepverenigingen maakt ook de Wereldomroep deel uit van het publieke omroepbestel . In 1947 begon Radio Nederland Wereldomroep met uitzendingen die zich richten op het buitenland. Als publieke media-instelling zal de Wereldomroep met ingang van 2013 ophouden te bestaan.

De Wereldomroep heeft op dit moment nog drie wettelijke taken:

  • het informeren van Nederlanders in het buitenland
  • het verstrekken van onafhankelijke informatie aan burgers in landen met een informatieachterstand
  • het uitdragen van een realistisch beeld van Nederland in het buitenland.

Daartoe verzorgt de Wereldomroep radio-uitzendingen en websites in een tiental talen. Er wordt nauw samengewerkt met de landelijke publieke omroep, met de regionale omroepen en met de Vlaamse publieke omroep. Via de satelliet worden dagelijks televisie-uitzendingen verzorgd die over de gehele wereld kunnen worden ontvangen.

De wettelijke regels die gelden voor de landelijke publieke omroep zijn zoveel mogelijk ook van toepassing op de Wereldomroep. Voor de Wereldomroep geldt bijvoorbeeld dezelfde beleids- en verantwoordingscyclus als voor de landelijke publieke omroep. Verder dient ook de Wereldomroep jaarlijks een begroting in bij de minister van OCW.  Ook voor de Wereldomroep geldt, dat de doelstellingen worden vastgelegd in een prestatieovereenkomst tussen de minister OCW en de Wereldomroep.

De Wereldomroep heeft een raad van toezicht, die toeziet op de gang van zaken en op het beleid van de directie.

In het regeerakkoord van het Kabinet-Rutte werd afgesproken dat de Wereldomroep zich per 1 januari 2013 zal dienen te concentreren op één kerntaak: het voorzien in onafhankelijke informatie in landen met een informatieachterstand. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het aanbieden van content voor landen in Noord-Afrika waar verkiezingen voor de deur staan, het in de lucht houden van een Chinese website en de keuze voor Latijns-Amerika als doelgebied omdat daar de situatie op het gebied van persvrijheid aan het verslechteren is.

Voor deze taak zal de omroep worden gefinancierd uit de begroting van Buitenlandse Zaken (inclusief ontwikkelingssamenwerking).

Het wetsvoorstel werd in juni 2012 door de Eerste Kamer goedgekeurd. Zie voor het wetsvoorstel: Bijlage 33.019, Handelingen Tweede Kamer, 2011-2012, nrs. 1. e.v. Wijziging Mediawet 2008 inzake aanpassing rijksmediabijdrage en beëindiging wettelijke taken van de Stichting Radio Nederland Wereldomroep. 

Scroll naar top