Commissies

Tot na de Tweede Wereldoorlog was het gebruikelijk dat het hoogste bestuursorgaan in een territoir bij instelling van nieuwe diensten, taken of dergelijke (ook – en vooral – wanneer zij in medebewind werden opgedragen) het dagelijks bestuur erover opdroeg aan een commissie van toezicht waarin deskundige burgers en ambtenaren qualitate qua waren opgenomen. Met de herziening van de Gemeentewet (1964) en de Provinciewet (1979) zijn nadere bepalingen gesteld aan deze delegatiebevoegdheid. Alle in medebewind opgedragen taken behoren nu tot de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur in provincie respectievelijk gemeente. Men kan in het beheer worden bijgestaan door commissies. In de Provinciewet artt. 64-66 wordt deze delegatie geregeld (vergelijk artt. 61-64 Gemeentewet). De wet maakt onderscheid tussen commissies van advies en bijstand en commissies met zelfstandige bevoegdheid.

Scroll naar boven