Conventionele en protestparticipatie

Voor een individu is het stemmen bij verkiezingen voor vertegenwoordigende organen een voor de hand liggende vorm van politieke participatie. Onvrede of ook tevredenheid met gevoerd beleid kan ook tot uiting worden gebracht door andere vormen van politieke participatie. Daarbij valt niet alleen te denken aan meer geïnstitutionaliseerde vormen als het contact zoeken met de overheid, de media, de politieke partijen, de vakbonden, maar ook aan het meedoen aan handtekeningenacties, protestbijeenkomsten, demonstraties en stakingen.

Voor vrijwel alle conventionele activiteiten geldt dat meer mannen dan vrouwen deze verrichten. De verschillen zijn kleiner voor de protestactiviteiten. Verklaringen voor de mindere mate van participatie van vrouwen worden gezocht in het al dan niet buitenshuis werken, in de socialisatieprocessen en vooral ook in de toegang tot hulpbronnen als opleiding, beroepsstatus en organisatiegraad. Duidelijk is wel dat deze factoren geen afdoende verklaring vormen voor sekse verschillen in participatie. Ook bij gelijke organisatiegraad, opleiding en al dan niet buitenshuis werken, blijven de verschillen tussen vrouwen en mannen bestaan.

Over politieke participatie van mannen en vrouwen in Nederland, zie:

  • P. Castenmiller en P. Dekker, Politieke participatie van vrouwen en mannen in Nederland 1973-1986, in: Acta Politica, 22 (1987), pp. 409-448
  • E. Elsinga, Politieke participatie in Nederland, Amsterdam, 1985, pp. 154-158
  • C. Oudijk, Sociale Atlas van de Vrouw, Sociale en Culturele studies, nr. 3, Rijswijk, 1983 (delen van een nieuwe uitgave van de Sociale Atlas van de Vrouw zijn deels gereed en deels in voorbereiding)
  • J. v. Deth, Leeftijd en Emancipatie: de ontwikkeling van politieke interesse in Nederland, in Acta Politica, 18 (1983), pp. 469-487
  • J.L. Meyer (red.), Sociale Atlas van de Vrouw, SCP-cahier nr. 11, ’s-Gravenhage, 1977
  • M.H. Leijenaar en B. Niemoller, „Politieke betrokkenheid op lokaal niveau”, in: S. Denters en P. Geurts, Lokale Democratie in Nederland, Coutinho, Bussum, 1998, pp. 193-218
  • Sociaal/Cultureel Planbureau, Sociaal en Cultureel Rapport 1998, 25 jaar sociale verandering. Rijswijk, 1998, pp. 744-749
  • M.H. Leijenaar, De geschade heerlijkheid. Politiek gedrag van mannen en vrouwen in Nederland 1918-1988, ’s-Gravenhage, 1989, hoofdstuk 3
  • P. Castenmiller, Participatie van mannen en vrouwen in beweging, ’s-Gravenhage, 1989.
Scroll naar boven