Inhoud

Overzicht

Ook ten aanzien van dit onderwerp is het niet mogelijk een uitgebreid overzicht te geven. Het overzicht kan qua opsomming en toelichting geen recht doen aan de variatie in het provinciale takenpakket. Op nagenoeg alle hierna te noemen taakvelden vervult de provincie zowel autonome als medebewindstaken. Het zwaartepunt ligt evenwel bij de medebewindstaken, wat voortvloeit uit de middenpositie die de provincie nu eenmaal inneemt. Bij elk taakveld zullen tussen haakjes enkele voorbeelden worden gegeven. Het provinciale takenpakket is zeer gedifferentieerd en omvat:

 • algemeen bestuur(toezicht gemeenten, WGP, Archiefwet)
 • openbare orde en veiligheid (rampenbestrijding, brandweer)
 • verkeer en vervoer (streek- en autovervoer)
 • waterhuishouding (toezicht waterschappen, grondwaterbeheer)
 • milieubeheer (afvalstoffenbeleid, bodembescherming, vergunningverlening)
 • economische aangelegenheden (regionaal beleid, nutsbedrijven, onderzoek)
 • natuur- en landschapsbehoud (structuurschema terzake, subsidieverlening)
 • welzijn (gezondheidszorg, bibliotheken)
 • volksgezondheid (intramurale gezondheidszorg, zweminrichtingen)
 • onderwijs (goedkeuring bij stichting nieuwe scholen, planning speciaal onderwijs)
 • kunst en cultuur(monumentenzorg, subsidieverlening)
 • recreatie (planning openluchtrecreatie)
 • maatschappelijke voorzieningen (toezicht bejaardenoorden, jeugdhulpverlening)
 • ruimtelijke ordening en volkshuisvesting (streekplannen, planning woningbouw, stads- en dorpsvernieuwing).

In dit overzicht komt niet tot uitdrukking dat de provincie een specifieke taak vervult op het gebied van de rechtsbescherming. Er is beroep mogelijk op Provinciale Staten, maar dit komt weinig voor omdat de Arob-procedure daarin adequaat voorziet. Gedeputeerde Staten fungeren als orgaan van administratief beroep inzake bestuursbeslissingen van gemeenten.

Scroll naar top