Inhoud

Taken en verantwoording

Het College van B&W is belast met het dagelijkse bestuur van de gemeente. College, maar ook burgmeester en wethouders afzonderlijk, zijn voor het gevoerde collegebeleid verantwoording schuldig aan de gemeenteraad. Zij dienen dan ook de raad alle informatie te verschaffen die de raad voor die taak nodig heeft. Verder geven zij de raad mondeling of schriftelijk de door een of meerdere leden (het is dus een bevoegdheid van elk inidividueel gemeenteraadslid) gevraagde inlichtingen (tenzij het openbaar belang zich daartegen verzet) (artikel 169 Gemeentewet). Het politieke verantwoordingsproces zal in de meeste gevallen resulteren in overeenstemming tussen raad en college. Als dat niet zo is, staan talloze politieke “sancties” tot beschikking van de raad. Ontslag van de wethouders wegens het verlies van het vertrouwen is een extreme mogelijkheid. Dr raad kan ook het recht van het indienen van moties en amendementen gebruiken om het beleid om te buigen. Meer informele sancties zijn het laag op de verkiezingslijst plaatsen van een wethouder of het weghalen van onderdelen uit zijn portefeuille. Met de dualisering hebben deze meer politieke instrumenten aan kracht gewonnen.

Scroll naar top