Inhoud

Overzicht en literatuur

Bibliografie:

 • J.P.A. van Vugt en C.P. Voorvelt OFM, Kloosters op schrift. Een bibliografie over de orden en congregaties in Nederland in de negentiende en twintigste eeuw, Nijmegen, 1992
 • A. Maes, Bibliografie van gedenkboeken van R.K. parochies in Nederland, Nijmegen, 1991
 • M. de Coo-Wijgerinck en J. Sloot, „Officiële documenten van het Nederlands Episcopaat 1945-1979”, in: Jaarboek vanhetKatholiek Documentatie Centrum, 9 (1979), pp. 143-1979. 

Reglementen:

 • Reglement voor het R.K. Kerkgenootschap, Utrecht (SRKK), 1997
 • Algemene bepalingen voor kerkelijke rechtspersonen en katholieke burgerlijke rechtspersonen in de R.K. Kerkprovincie in Nederland, Utrecht (SRKK), 1995
 • Algemeen reglement voor het bestuur van een (inter)parochiële caritasinstelling in de Nederlandse R.-K. Kerkprovincie, Utrecht (SRKK), 1991
 • Toepassingsbesluiten bij de Codex Iuris Canonici, Utrecht (SRKK), 1989
 • Regeling persoonsregistraties parochies, Utrecht (SRKK), 1989
 • Interdiocesane regelingen voor besturen van kerkelijke instellingen van de bisdommen in de R. K. Kerkprovincie inzake honorering van priesters en diakens en andere financiële aangelegenheden, Utrecht (SRKK), 1989
 • Codex iuris canonici auctoritate loannis Pauli PP. II promulgatus. Fontium annotatione et indice analytico-alphabetico auctus, Citta del Vaticano, 1989
 • Algemeen reglement voor het bestuur van een parochie van de rooms katholieke kerk in Nederland, Utrecht (SRKK), 1988
 • Statuten Bisschoppenconferentie en uitvoeringsreglement, Utrecht (SRKK), 1987
 • Algemeen reglement voor het katholiek onderwijs, Utrecht (SRKK), 1987. 

Literatuur:

 • Website: www.katholieknederland.nl
 • Werkgroep Nederlandstalige Canonisten, De parochie. Hoofdlijnen voor de structuren vaneen geloofsgemeenschap, Amersfoort, 1988
 • R.G.W. Huysmans, Het recht van de leek in de roomskatholieke kerk van Nederland, Hilversum, 1986
 • R. Torfs (red.), Het nieuwe kerkelijk recht. Analyse van de Codex Iuris Canonici 1983, Leuven, 1985
 • R. Huysmans, „1964-1984: Twintig jaar structurering van de leiding der kerkprovincie in Nederland. Een rechtskroniek – ook een tragiek?”, in: Katholiek Nederland na 1945, Baarn 1985, pp. 38-50. 
Scroll naar boven