Stimulans

Tot het midden van de jaren tachtig nam de rijksoverheid het niet zo nauw met de verplichting zich jaarlijks over het voorafgaande jaar financieel te verantwoorden. De vertragingen waren groot; de Tweede Kamer behandelde bijvoorbeeld de verantwoording over 1978 zeven jaar later. De Rekenkamer noemde deze vertragingen in 1985 „niet aanvaardbaar”. Verder constateerde de Rekenkamer dat bij grote delen van de overheid de financiële administratie en controle al lange tijd niet deugden. Begin jaren tachtig was bijvoorbeeld negentig procent van de overheidsuitgaven niet voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. Naar aanleiding van deze berichten dwong het parlement de minister van Financiën tot maatregelen. Het gevolg hiervan was een verstrekkend vijfjarenplan om de overheidsfinanciën weer in het gareel te krijgen: de Operatie Comptabel Bestel. Deze operatie leidde er onder meer toe dat de Comptabiliteitswet moest worden aangepast en de jaarrekening nu binnen vier maanden na afloop van het jaar waarover de rekening is opgesteld, ingediend moet worden bij de Minister van Financiën.

Scroll naar boven