Internationale wet- en regelgeving

Het streven naar gelijke participatie van vrouwen in vertegenwoordigende organen vinden wij terug in een aantal internationale convenanten. Zo stamt al uit 1960 het Internationale Verdrag inzake Burger- en Politieke Rechten waarin staat vermeld dat staten die dit convenant onderschrijven gelijke rechten tussen vrouwen en mannen moeten garanderen met betrekking tot de in het verdrag genoemde burger- en politieke rechten. In dit verband is de ratificatie door Nederland en door alle overige EU-landen van het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie tegen vrouwen (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women, CEDAW) van belang. Artikel 7 van dit verdrag bepaalt immers dat regeringen „alle geschikte maatregelen zullen nemen om discriminatie tegen vrouwen in het politieke en openbare leven van het land tegen te gaan”. In het bijzonder dienen regeringen te waarborgen dat „vrouwen in gelijke mate als mannen het recht hebben om te stemmen (.), om deel te nemen aan de formulering van overheidsbeleid (.) en openbare ambten uit te kunnen oefenen en alle openbare functies op alle niveaus van de overheid te kunnen bekleden”. Verder vinden wij in de slotverklaringen van de Vrouwenconferenties van de Verenigde Naties gehouden in Nairobi in 1985 en in Peking in 1995 expliciete verwijzingen naar de noodzaak om de ondervertegenwoordiging van vrouwen in politieke functies op te heffen en worden regeringen opgeroepen om maatregelen hiertoe te nemen.

De belangrijkste verdragen en verklaringen van de Verenigde Naties over dit onderwerp zijn:

 • Actieplatvorm en verklaring van de Verenigde Naties, Vrouwenconferentie, Beijing, 1995
 • Verklaring en actieprogramma van Wenen – Wereldconferentie over de mensenrechten, 1993
 • Strategische doelstellingen voor de vooruitgang van vrouwen, Nairobi, 1985
 • Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen, 1979
 • Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, 1960
 • Verdrag betreffende de politieke rechten van de vrouw, 1952.

Verder zijn er de richtlijnen van de Europese Commissie waarin de lidstaten worden opgeroepen maatregelen te nemen, zodat meer vrouwen gaan deelnemen aan de politieke besluitvorming. De belangrijkste documenten van de Europese Commissie over dit onderwerp zijn:

 • Resolutie van het Europese Parlement van 11 februari 1994 over vrouwen in besluitvorming (A3-0035/94)
 • Resolutie van de Raad van Ministers van 27 Maart 1995 betreffende evenwichtige deelneming van vrouwen en mannen aan de besluitvorming (PB C 168, 4.7, 1995, p. 3).

Een deskundigen-netwerk ingesteld door de Europese Commisie heeft zich van 1992 tot 1996 gebogen over de problematiek van de ondervertegenwoordiging van vrouwen in politieke functies. Dit netwerk heeft verschillende rapporten en brochures gepubliceerd.

 • Panorama: Participation of Women in Political Ddecision Making at Regional and Local Level 1996 (Doc.V/6467/95)
 • Participation of Women in Four Political Groups in the European Parliament , 1994 (Doc. V/5953/95)
 • Panorama: Strategies to Promote Women´s Participation in Political Decision Making , 1992 (Doc. V/5962/95)
 • Les Femmes dans la prise de décision locale et régionale. Actions cofinancées par La Commission Européenne visant a promouvoir la participation des femmes dans la prise de décision , 1996 (Doc. V/1125/96)
 • European Elections 1994 (Doc.V/6468/95).

Zie verder:

 • M. Leijenaar, Hoe te komen tot een evenwichtige deelname van vrouwen en mannen aan de politieke besluitvorming: leidraad bij de uitvoering van beleid ter bevordering van de deelname van vrouwen aan de politieke besluitvorming, Luxemburg, Europese Commissie, 1997 (in elf talen verkrijgbaar)
 • J. Plantenga en M. Verloo (red.), Europa en de feministische agenda. Themanummer over vrouwen en de Europese Unie, Tijdschrift voor Vrouwenstudies, jrg.17 (1996), nr. 2, p.109-179
 • „Vrouwen in het lokale en regionale politieke leven”, in: Vrouwen van Europa, 1997, no.70, p.1-4
 • J. Larive (rapporteur), Verslag over vrouwen in het besluitvormingsproces, Europees Parlement. Commissie Rechten van de Vrouw, Strasburg, 1994 (zittingsdocument, A3-0035/94).
Scroll naar boven