Vindplaatsen gegevens over de rechterljke macht

Informatie over de rechterlijke macht treft men aan in:

  • Naamlijst leden van de rechterlijke macht, jaarlijkse interne uitgave van het directoraat-generaal rechtspleging van het Ministerie van Justitie (vanaf 1910). Het eerste deel hiervan bevat een overzicht van de personele bezetting van de gerechten en parketten. Het tweede deel bestaat uit een alfabetische lijst van alle bij de rechterlijke macht aangestelde personen, met daarbij vermeld de huidige functie alsmede de eerder uitgeoefende functies binnen de rechterlijke macht
  • Gids Rechterlijke Macht, losbladige uitgave. Geeft een overzicht van de indeling in kantongerechten, arrondissementsrechtbanken en gerechtshoven, alsmede de adressen van de gerechtsgebouwen en paleizen van justitie en de afzonderlijke reglementen van orde van de diverse rechtscolleges, Kluwer, Deventer.

Zie over de aard van het beroep: Directoraat-Generaal voor de Arbeidsvoorziening, Lid van de rechterlijke macht. Beroepenmonografieën, ’s-Gravenhage, 1980.

Ook publicaties van (oud)leden van de rechterlijke macht werpen hier vanzelfsprekend licht op. Zie bijvoorbeeld:

  • J. Leijten, De verschrikkelijke eenzaamheid van de inbreker, tweede druk, Nijmegen, 1993
  • B.J. Asscher, Meesters der metamorfose. Overwegingen van een rechter, tweede druk, Amsterdam, 1989.

Veel academische en praktijkjuristen zijn aangesloten bij de Nederlandse Juristenvereniging. Zie hierover: J.H.A. Lokin en C.J.H. Jansen, Tussen droom en daad. De Nederlandse Juristen-vereniging 1870-1995, Zwolle, 1995.

Hiernaast is er voor leden van de rechterlijke macht de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, die ondermeer Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht uitgeeft.

Informatie over het openbaar ministerie is te vinden in het sinds enkele jaren verschijnende Opportuun. Tijdschrift voor het Openbaar Ministerie.

Scroll naar boven