Inhoud

Stemmingen

Een besluit komt tot stand als er een volstrekte meerderheid van stemmen is vóór het besluit.

De Gemeentewet maakt onderscheid tussen twee soorten stemmingen:

  • Stemmingen over personen (benoemingen, voordrachten, aanbevelingen). Deze stemming vindt schriftelijk plaats met stembriefjes. Als de stemmen staken wordt er meteen opnieuw gestemd en volgt eventueel loting
  • Overige stemmingen. Die vinden plaats door hoofdelijke oproeping: mondeling (voor of tegen roepen), handopsteken of zitten en opstaan. Als de stemmen staken wordt er de volgende vergadering opnieuw gestemd. Staken de stemmen dan opnieuw, dan is het voorstel niet aangenomen.

Raadsleden mogen in een aantal gevallen niet deelnemen aan de stemmingen. Het gaat daarbij vooral om stemmingen over aangelegenheden die het raadslid al dan niet rechtstreeks persoonlijk aangaan (artikel 28 Gemeentewet). Overigens: als het raadslid toch wil stemmen dan kan dat. Wél kan de voorzitter van de raad het desbetreffende gemeenteraadslid waarschuwen en het besluit zelf voor schorsing of vernietiging voordragen.

Op 13 januari 2014 stelde Voortman (GroenLinks) schriftelijke vragen aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken over een bericht dat het stemgedrag van raadsleden praktisch niet te achterhalen zou zijn. Notulen van raadsvergaderingen, besluitenlijsten van de gemeenteraad en het stemgedrag van raadsleden zouden onvoldoende openbaar worden gemaakt en/of toegankelijk zijn. Voortman wil dat de minister gemeenten gaat aansporen om een volledige en gebruiksvriendelijke informatievoorziening over vergaderingen van de gemeenteraad op te zetten. Er zou volgens de vragensteller een landelijk model hiervoor moeten worden opgezet. Zie voor de vragen en de antwoorden van minister Plasterk die vindt dat de gemeenten hier aan zet zijn: Aanhangsel Handelingen Tweede Kamer, 2013-2014, nr. 1200. 

Scroll naar top