Inhoud

Mediawet 1987

In 1987 werden de Omroepwet en de Wet op de omroepbijdragen vervangen door de Wet van 21 april 1987, houdende regels betreffende de verzorging van radio- en televisieprogramma’ s, de omroepbijdrage en de steunverlening aan persorganen (Mediawet, Stb. 1987, nr. 249).

De Mediawet (en het omroepbeleid sedertdien) tracht richting en inhoud te geven aan het publieke omroepbestel voor wat betreft zowel de onderlinge verhoudingen tussen de omroepen (het belang van onderlinge samenwerking enerzijds en het belang van zich van elkaar onderscheidende, profilerende, omroepen anderzijds) als de verhouding tot de commerciële omroepen (concurreren met de commercie via gelijksoortige programma’s of het zich duidelijk van de commercie onderscheiden via anderssoortige programma’s) met als extra complicatie op de achtergrond de plaats van de van oudsher verzuilde omroepen in de grotendeels ontzuilde Nederlandse samenleving.

Het kabinet (tot 1994 de minister van WVC; sedertdien de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) beslist zelfstandig over de omvang van de totale zendtijd voor radio en televisie, over het aantal zendernetten en over de omvang van de omroepmiddelen. Maar een verdere rechtstreekse politieke bemoeienis van minister en parlement met de dagelijkse toepassing en uitvoering van de Mediawet en het toezicht op de naleving van die wet werd beperkt. De Mediawet kent daarvoor een zelfstandig bestuursorgaan met in de wet verankerde bevoegdheden: het Commissariaat voor de Media en tot 1996 het onafhankelijk, speciaal op de media gerichte adviescollege: de Mediaraad.

De Mediawet stelde ook de stichting Stimuleringsfonds Nederlandse culturele mediaproducties (Mediafonds) in. Het fonds moet financieel bijdragen aan de ontwikkeling en vervaardiging van media-aanbod van bijzondere Nederlandse culturele aard bij de landelijke en regionale publieke media-instellingen en de Wereldomroep. Daarnaast bevordert het fonds de samenwerking tussen de landelijke, de regiionale publieke omroep en de Wereldomroep en culurele instellingen.

Scroll naar top