Bedrijfsfonds voor de Pers

In het advies Concentratietendensen in het dagbladwezen lanceerde de Persraad in 1968 de gedachte om een fonds in te stellen om zwakke persondernemingen te steunen. Na adviezen van de Interdepartementale Commissie Concentratietendensen in de Pers (commissie-Verhoeve) en van de Commissie Bedrijfsfonds voor de Pers (commissie-Rooij) werd op 16 september 1974 het Bedrijfsfonds voor de Pers als stichting opgericht, met als doel het handhaven en bevorderen van de pluriformiteit van de pers, voorzover die van belang is voor de informatie en opinievorming. Om dat doel te bereiken kan het fonds subsidie verstrekken.

Het bestuur van de stichting trad op als adviescollege en uitvoeringsorgaan van de voor de pers verantwoordelijke bewindspersoon die de uiteindelijke beslissingen over de aanvragen voor financiële steun nam. Per 1 januari 1988 veranderde de status van het Bedrijfsfonds. Het kreeg een wettelijke grondslag (zie: Wet van 21 april 1987, Stb. 249; Mediabesluit, 19 november 1987, Stb. 573) en werd een zelfstandig bestuursorgaan. De naam Stichting Bedrijfsfonds voor de Pers werd vervangen door: Het Bedrijfsfonds voor de Pers.

Het geld om de steun aan de pers te verlenen is voornamelijk afkomstig van de STER-reclamegelden. Sinds 1989 is er geen geld meer bijgekomen. Volgens de toenmalige bewindspersoon had het fonds voldoende geld om zijn taak uit te voeren.

In 2004 bracht het Bedrijfsfonds het advies Van vangnet naar springplank uit. Het fonds gat daarin aan, naast het behoud van bestaande persorganen, ook vernieuwende uitgeefprojecten en redactionale projecten die journalistieke creativiteit en mededinging bevorderen, te willen steunen. Daartoe werd een wetsvoorstel ingediend dat de naam van het fonds verandert in “Stimuleringsfonds voor de Pers“, zie:

Zie:

  • Bijlage 30402, Handelingen Tweede Kamer, 2005-2006, nrs. 1 e.v. Wijziging van de Mediawet in verband met additionele bezuinigingen op de rijksomroepbijdrage, verbeteringen in de financiële verslaglegging en de naamswijziging van het Bedrijfsfonds voor de Pers
  • Bijlage 29.692, Handelingen Tweede Kamer, 2003-2004, nrs. 1 e.v. Politiek en Media.

Sinds 2007 is de naam van het fonds dan ook Stimuleringsfonds voor de Pers, zie de website.

Artikel 8.10 van de Mediawet somt de eisen op waaraan persorganen moeten voldoen, wil de uitgever ervan financiële steun van het fonds ontvangen.

Zoals gezegd: ook nieuwe persorganen kunnen worden geholpen bij het het starten van de exploitatie. Zie voor de voorwaarden artikel 8.12 van de Mediawet.

Het Bedrijfsfonds voor de Pers is verder belast met het verrichten dan wel doen verrichten van onderzoek voor de bedrijfstak als geheel.

Zie over de overheidssteun aan de pers:

  • A.J. Nieuwenhuis, Persvrijheid en persbeleid. Een onderzoek naar de verhouding tussen het recht op persvrijheid en overheidsmaatregelen tegen persconcentratie, Amsterdam, 1991
  • J.J. van Cuilenburg, K. Leeuw, G.W. te Pas, J.H.J. van den Heuvel en E.C.M. Jurgens, De redactionele zelfstandigheid van dagbladen; studie van de Stichting „Het Persinstituut” ten behoeve van het Bedrijfsfonds voor de Pers over instrumenten ter meting en beoordeling van de zelfstandigheid van kranten, ’s-Gravenhage, 1990. 

Zie de website voor de adviezen van het Bedrijfsfonds.

Scroll naar boven