Biografieën en werken nationale politici sinds 1813

Dit literatuuroverzicht van biografieën met betrekking tot individuele nationale politici behelst vele titels van boeken en artikelen van zeer uitlopende aard. In de lijst zijn uitsluitend gedrukte werken opgenomen, die in een of meerdere Nederlandse bibliotheken aanwezig zijn.

Bij de selectie is uitgegaan van politici die een rol speelden in de regering of parlement vanaf de vestiging van het Koninkrijk begin negentiende eeuw.

Er is afgezien de personen naar tijdvak van optreden in te delen.

Iedere indeling naar tijdvak brengt het probleem met zich mee van overlap. Een uitzondering is gemaakt voor de eerste helft van de negentiende eeuw met als grens de in de Nederlandse parlementaire geschiedenis algemeen als zeer belangrijk erkende caesuur van 1848.

De politici die uitsluitend voor de inwerkingtreding van de Grondwet van 1848 een politiek ambt bekleedden en na 1848 geen politieke rol meer speelden, zijn apart vermeld.

De namen van de politici over wie een of meer titels zijn opgenomen, staan vet gedrukt, in alfabetische volgorde, met aanduiding van hun geboorte- en overlijdensjaar, hun nationale politieke functie en ambtsperiode. Bij de aanduiding van de politieke functies zijn de volgende afkortingen gebruikt: TK,voor de Tweede Kamer; EK, voor de Eerste Kamer. Voor de politici na 1848 staat tevens de aanduiding van hun politieke richting en, indien van toepassing, hun partij of partijen vermeld. De politieke hoofdstromingen die voor de meeste personen staan aangegeven zijn: ,,Cons.” (conservatief), ,,Lib.”(liberaal), ,,Prot.” (protestants-christelijk), ,,RK” (rooms-katholiek), ,,Soc”. (socialistisch). Daarnaast komt de aanduiding ,,partijloos” voor.

Na de aanduiding van de politieke stroming volgt tussen haakjes de naam van de politieke partij(en). De vermelding van meer dan één partijnaam duidt soms op verandering van partijkeuze van de betrokken politicus tijdens zijn loopbaan, maar vaker op een verandering van de partijen zelf (opheffing, fusering, naamsverandering).

De gebruikte afkortingen voor(niet meer bestaande) politieke partijen betreffen:

voor de protestants-christelijke stroming:

ARP

Anti-Revolutionaire Partij (1879-1980)

Vrij-AR

Vrij-Antirevolutionairen (1898-1908)

CHU

Christelijk-Historische Unie (1908-1980)

Friese CH

Friese Bond van Christelijk-Historischen (1896-1908)

CH-Kiezersbond

Christelijk-Historische Kiezersbond

SGP

Staatkundig Gereformeerde Partij (1918)

GPV

Gereformeerd Politiek Verbond (1948)

RPF

Reformatorisch Politieke Federatie (1975)

voor de katholieke stroming:

RKSP

Rooms-Katholieke Staatspartij (1926-1945)

KVP

Katholieke Volkspartij (1945-1980)

voor de socialistische stroming:

SDB

Sociaal Democratische Bond (1882-1894)

SDAP

Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (1894-1946)

CPH

Communistische Partij Holland (1918-1935)

CPN

Communistische Partij Nederland (1935)

RSP

Revolutionair Socialistische (Arbeiders) Partij (1929-(1935)-1940)

PSP

Pacifistische Socialistische Partij (1957)

PPR

Politieke Partij Radicalen (1968)

voor de liberale stroming:

LU

Liberale Unie (1885-1921)

Vrij liberaal

Oud-liberalen(1894), Bond van Vrije liberalen (1906-1921)

VDB

Vrijzinnig-Democratische Bond (1901-1946)

Econ. Bond

Economische Bond 1918-1921

LSP

Liberale Staatspartij De Vrijheidsbond (1921-1946)

PvdV

Partij van de Vrijheid (1946-1948)

overig genoemde partijen:

NSB

Nationaal Socialistische Beweging (1931-1945)

BP

Boeren Partij(1963-1981)

Scroll naar boven