Inhoud

Het Kabinet van de Koning

Bij Koninklijk besluit van 22 december 1840, nr. 44, werd het Kabinet des Konings ingesteld dat sinds 1 september 1891 de naam “Kabinet der Koningin” draagt. Naar aanleiding van de notitie “Het Kabinet der Koningin” en de uitspraken in de Tweede Kamer daarover (zie paragraaf “Staatshoofd en ministers (affaires”) werd dit KB op 18 december 2003 opnieuw vastgesteld.

Het Kabinet der Koningin (KdK) draagt zorg voor de ambtelijke ondersteuning van de Koningin bij de uitoefening van haar staatsrechtelijke taken en fungeert als schakel tussen Koningin en ministers. Het KdK is tevens belast met de bewaring van oorspronkelijke staatsstukken. De taken/activiteiten bestaan uit de volgende onderdelen:

  • Namens de Koningin onderhouden van contacten met bewindslieden, commissarissen der Koningin en andere hoogwaardigheidsbekleders
  • Informatie verzamelen en op grond hiervan de Koningin schriftelijk en mondeling informeren, in het bijzonder ten behoeve van haar gesprekken met de Minister-President en met andere binnenlandse en buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders, staatsbezoeken en werkbezoeken
  • Begeleiden van de Koningin tijdens staatsbezoeken en ander verblijf buitenlands
  • Voeren van correspondentie namens de Koningin
  • Het tijdig en in correcte vorm aan de Koningin ter tekening of ter goedkeuring voorleggen van alle door de ministeries aangeboden staatsstukken en het verzorgen van de daarbij behorende correspondentie
  • Behandelen en doorgeleiden van aan de Koningin gerichte verzoekschriften
  • Archiveren van staatsstukken en in goede en geordende staat bewaren daarvan (volgens de Archiefwet).

Het Kabinet der Koningin is een overheidsorgaan en verricht dus werkzaamheden die verband houden met de functie van het staatshoofd, niet met diens particuliere aangelegenheden. De kosten ervan worden dan ook opgevoerd in hoofdstuk III van de rijksbegroting waarin ook de uitgaven staan voor het Ministerie van Algemene Zaken en de Commissie van toezicht betreffende de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Zie voor de geschiedenis van het Kabinet der Koningin: N. Cramer e.a. (drs. Ch. Dumas en drs. H. P. R. Rosenberg, red), Het Kabinet der Koningin. Geschiedenis van het instituut en het huis aan de Korte Vijverberg, Den Haag, 2004, 2e, gedeeltelijk herziene druk. 

Zie over een invloedrijke directeur van het Kabinet der Koningin: W.H. Weenink, Vrouw achter de troon. Marie Anne Tellegen. 1893-1976, Boom, Amsterdam, 2014.

 

Overzicht directeuren van het Kabinet der Koningin sedert 1841

Ambtsperiode

Mr. A. G. A. ridder van Rappard

1841-1854

Jhr. mr. F. L. W. de Kock

1854-1868

Mr. W. baron van Heeckeren van Kell

1868-1877

Jhr. mr. J. F. Alewijn

1877-1893

Jhr. mr. P. H. Gevers Deynoot

1893-1899

Jhr. mr. P. J. Vegelin van Claerbergen

1899-1910

Mr. dr. J. A. baron van Vos van Steenwijk

1910-1921

Jhr. mr. G. C. W. van Tets van Goudriaan

1921-1945

Mej. mr. M. A. Tellegen

1945-1959

Jhr. mr. W. F. Röell

1959-1968

Mej. mr. F. M. de Graaff

1968-1984

Jhr, mr. W. D. M. Quarles van Ufford

1984-1991

Drs. F. E. R. Rhodius

1991-2006

Mr. P.W.A. Schellekens

2006-2012

Drs. C. Breedveld

2012

Mr. C.  Jonker

01-08-2019

Zie ook de website van het Kabinet der Koningin.

Scroll naar top