Kloosterorden en congregaties

Naast de bisdommen zijn er in Nederland nog een groot aantal kloosterorden en congregaties. Kerkrechtelijk vallen deze soms onder de lokale bisschop, maar vaak zijn zij in hoge mate onafhankelijk van de bisschoppen. Een en ander verschilt nogal sterk voor paters, zusters of broeders, en of het een orde dan wel een congregatie betreft. Gewoonlijk vormen de leden van een orde of congregatie in Nederland een provincie die wordt geleid door een gekozen provinciaal overste. Op zijn beurt valt deze weer onder een generaal overste, die veelal in Rome is gevestigd. Uiteindelijk ressorteren deze weer onder het gezag van de Heilige Stoel.

De in Nederland werkzame orden en congregaties werken samen in de SBCN (Samenwerking Broeder-Congregaties Nederland), SMB (Samenwerking Monialen Belangen), SNPR (Samenwerking Nederlandse Priester Religieuzen) en SNVR (Samenwerking Nederlandse Vrouwelijke Religieuzen). Deze vier samenwerkingsverbanden worden overkoepeld door de KNR (Konferentie Nederlandse Religieuzen).

Scroll naar boven