Publicaties

De Comptabiliteitswet stelt alleen verplicht dat de Rekenkamer voor 1 april een jaarverslag publiceert en voor 1 september rapporteert over het onderzoek naar de financiële verantwoording. Voor het doelmatigheidsonderzoek en het onderzoek naar het financiële beheer zijn dus geen verplichte publikatiemomenten vastgesteld. De Rekenkamer publiceerde over het doelmatigheidsonderzoek tot voor kort in halfjaarlijkse rapportages in juni en in december. Daarnaast wordt over onderwerpen tussentijds gerapporteerd. Dit betreft meestal onderzoeken die vanwege de agenda van de Tweede Kamer niet lang op behandeling kunnen wachten. De rapportage over het onderzoek naar het financieel beheer wordt meegenomen in de rapportage over het onderzoek naar de financiële verantwoording. Om een indicatie te geven van de omvang van het aantal publikaties is in het onderstaande overzicht aangegeven hoeveel recht- en doelmatigheids-onderzoeken er per begrotingshoofdstuk in het tijdvak 1981-1994 zijn gepubliceerd, zie tabel 5. De weergegeven aantallen betreffen zowel kleine onderzoeken als zeer omvangrijke. De mededelingen, brieven en beantwoording van kamervragen, die ook gepubliceerd worden, zijn buiten beschouwing gelaten.

Tabel 5. Aantal gepubliceerde onderzoeken, tijdvak 1981-1994.

Begrotingshoofdstuk

Aantal publikaties

Huis der Koningin

9

Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin

14

Algemene Zaken

18

Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken

17

Buitenlandse Zaken

62

Justitie

54

Binnenlandse Zaken

123

Onderwijs en Wetenschappen

149

Financiën

140

Defensie

118

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

85

Verkeer en Waterstaat

134

Economische Zaken

78

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

84

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

74

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

85

Diverse beleidsterreinen

73

Bron: Algemene Rekenkamer, Register Rekenkameronderzoek 1981-1994, Den Haag, 1994.

De Rekenkamer rapporteert rechtstreeks aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De Rekenkamerrapporten worden ook als Tweede-Kamerstukken gepubliceerd. Deze gepubliceerde rapporten zijn openbaar. Iedereen die dat wil kan kennisnemen van de daarin opgenomen feiten en oordelen van de Rekenkamer. De gegevens die aan deze rapporten ten grondslag liggen zijn niet openbaar. De Rekenkamer is dan ook van de Wet op de Openbaarheid van Bestuur uitgesloten.

Scroll naar boven