16 februari 2019: Wilders wil grondwetswijziging: geen dubbele nationaliteit voor politieke ambtsdragers

Uit de toelichting bij het wetsvoorstel:

 

Dit grondwetsvoorstel regelt in de eerste plaats dat personen die naast de Nederlandse nationaliteit ook een of meerdere vreemde nationaliteiten bezitten worden uitgesloten van het actieve kiesrecht. Daarnaast wordt voorgesteld in de Grondwet op te nemen dat enkel personen met uitsluitend de Nederlandse nationaliteit mogen worden aangesteld en/of worden benoemd  als bepaalde (politieke) ambtsdragers. Onder bepaalde (politieke) ambtsdragers verstaan de initiatiefnemers de minister-president, ministers, staatssecretarissen, leden van de Staten-Generaal, leden van de gemeenteraad, leden van de Provinciale Staten, leden van de Raad van State, leden van de Algemene Rekenkamer, leden van de Gedeputeerde Staten, leden van de Waterschappen, wethouders, de Nationale Ombudsman, de commissaris van de Koning en de Burgemeester.

Initiatiefnemers zijn tevens voornemens in een apart wetsvoorstel, op het moment dat dit grondwetsvoorstel in werking is getreden de Gemeentewet, de Provinciewet, de Waterschapswet en enkele verdragen zodanig aan te passen dat ook leden van de Gedeputeerde Staten, leden van de Waterschappen en wethouders niet benoemd kunnen worden in hun functie indien zij naast de Nederlandse nationaliteit een of meer vreemde nationaliteiten bezitten.

Zie voor de documenten: TweedeKamer.nl

Zie voor de fase waarin het wetsvoorstel verkeert: Grondwetswijzigingen in parlementaire behandeling

Zie voor alle in behandeling zijnde voorstellen tot wijziging van de Grondwet: Compendiumpolitiek.nl

Scroll naar boven