Inhoud

21 februari 2019: procedure herziening grondwet kritisch bekeken

Het kabinet stuurde de Kamer een brief waarin de procedure tot herziening van de Grondwet tegen het licht wordt gehouden. Hoofdpunten:
– Het kabinet wil de waarborgen die in de huidige grondwetsherzieningsprocedure zijn neergelegd handhaven.
– Wel meent het kabinet dat er aanleiding is om duidelijker in de Grondwet vast te leggen welke Tweede Kamer in tweede lezing een besluit neemt over een voorstel tot grondwetsherziening en hoe de besluitvorming hierover praktisch wordt vormgegeven. In deze brief worden hiertoe enkele concrete suggesties gedaan.
. In de eerste plaats kan worden verduidelijkt dat de Tweede Kamer die wordt gekozen na de bekendmaking van de verklaringswet (het einde van de eerste lezing) het voorstel tot grondwetsherziening in tweede lezing overweegt.
. Verder kan de Kamer in het Reglement van Orde bepalen dat initiatiefvoorstellen in tweede lezing ambtshalve door de Voorzitter van de Tweede Kamer aanhangig worden gemaakt op de eerste dag van samenkomst van de nieuwe Tweede Kamer.
. In de Wet op de Raad van State zou kunnen worden bepaald dat het horen van de Afdeling advisering achterwege kan blijven over grondwetsvoorstellen in tweede lezing.
– Het kabinet voelt er voor om te bepalen dat, indien de daartoe gekozen Tweede Kamer in tweede lezing geen besluit neemt, het grondwetsvoorstel van rechtswege vervalt.

Zie: Rijksoverheid.nl

Zie verder paragraaf Procedure

Scroll naar top